Otázky a odpovědi: Program Antivirus - nárok na podporu zaměstnanosti

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. má zájem o výplatu podpory zaměstnanosti z programu Antivirus (pokles poptávky po službách), ale bohužel má nedoplatky na zdravotní a sociální pojištění a také na ostatních daních. Pokud odvede pojistné na zdravotní a sociální pojištění a vyplatí mzdy zaměstnancům za měsíc březen 2020, kdy byla poškozena v důsledku nouzového stavu, bude mít nárok na podporu z programu Antivirus? V podmínkách je uvedeno, že žadatel musí striktně dodržovat zákoník práce . Je s. r. o. v důsledku nedoplatků z minulosti z programu vyloučena?

Otázky a odpovědi: Program Antivirus – nárok na podporu zaměstnanosti
Ing.
Christian
Žmolík
Příspěvek na náhradu mzdy z programu Antivirus lze získat při splnění těchto kroků:
-
zaměstnavatel podá Úřadu práce žádost o příspěvek,
-
zaměstnavatel uzavře s Úřadem práce dohodu o poskytování příspěvku,
-
zaměstnavatel po uplynutí kalendářního měsíce doloží Úřadu práce výkaz „Vyúčtování náhrad mezd – Antivirus“, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, resp. do 30 dnů od uzavření dohody (výkaz za březen tedy do 30 dnů od uzavření dohody).
Úřad práce vyplatí příspěvek v nejkratší možné době, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doložení tohoto výkazu ze strany zaměstnavatele.
Při podávání žádosti o příspěvek a při uzavírání dohody o příspěvku s Úřadem práce se bezdlužnost (tedy že zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky vedené finančním nebo celním úřadem, nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) nedokládá, ta se dokládá až v okamžiku vyplacení příspěvku. Ovšem tato podmínka by měla být zrušena novelou zákona o zaměstnanosti, která by měla být v nejbližších dnech schválena v režimu legislativní nouze (Poslanecká sněmovna ji schválila 7. 4. 2020 a 8. 4. 2020 návrh zákona postoupila do Senátu a Senát by ji měl schválit ve čtvrtek 9. 4. 2020 a po podpisu prezidenta by měla být po Velikonocích vyhlášena ve Sbírce zákonů) – po dobu trvání nouzového stavu tedy nebude podmínka prokazování bezdlužnosti vyžadována. Jelikož k datu výplaty příspěvku by již měla uvedená novela zákona o zaměstnanosti platit, podmínka dokládání bezdlužnosti by se tak neměla při poskytnutí příspěvku prokazovat.
Poznámka redakce: Jde o sněmovní tisk 809/0. Senát zákon schválil dne 9. 4. 2020. Prezident zákon podepsal dne 9. 4. 2020. Schválený zákon byl dne 9. 4. 2020 odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.