Mzdové náklady z daňového a účetního hlediska

Vydáno: 15 minut čtení

Mzdové a související náklady patří mezi významné náklady převážné většiny podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Cílem tohoto příspěvku je blíže se zaměřit na účetní a daňové souvislosti mezd a jimi vyvolaných mzdových nákladů, a to zejména z pohledu podnikatelských subjektů.

Mzdové náklady z daňového a účetního hlediska
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Nejdříve se zaměřme na účetní hledisko. Z § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že položka "D. Osobní náklady" obsahuje:
mzdové náklady, včetně příjmů společníků obchodní
korporace
ze závislé činnosti,
odměny členům orgánů obchodní
korporace
,
náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zákonné i ostatní a
sociální náklady zákonné i ostatní, včetně sociálních nákladů fyzické osoby.
Z pohledu účtování tak budou všechny tyto náklady patřit do účtové skupiny 52. Jedná se o náklady vynaložené zejména ve prospěch zaměstnanců a členů orgánů obchodních korporací.
Další upřesnění je potom uvedeno v Českých účetních standardech pro podnikatele, konkrétně v bodě 3.4 ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy, podle kterého se na příslušných účtech účtové skupiny 52 - Osobní náklady účtují veškeré požitky zaměstnanců včetně příjmů společníků obchodní
korporace
ze závislé činnosti. Na těchto účtech se zaúčtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy.
Podle bodu 3.3. ČÚS č. 017 – Zúčtovací vztahy se do účtové skupiny 33 – Zúčtování se