Zdanění příjmů z nájmu nemovité věci u fyzické osoby

Vydáno: 16 minut čtení

Cest ke generování pasivních příjmů je v současné době několik. Jednou z nich je úplatné poskytnutí vlastních aktiv jiné osobě, konkrétně (pro účely tohoto příspěvku) nemovitých věcí, a to formou nájmu. V této souvislosti je nutné zmínit, že taková dispozice s majetkem, která má za následek navýšení hodnoty majetku ve vlastnictví fyzické osoby, ať už ve formě peněžní, nebo nepeněžní, má daňové konsekvence v podobě podrobení obdrženého příjmu dani z příjmů.

Zdanění příjmů z nájmu nemovité věci u fyzické osoby
Ing.
Lenka
Froschová
Jinak řečeno, je-li fyzická osoba vlastníkem nemovité věci, kterou poskytuje jiné osobě k dočasnému užívání za úplatu neboli nájemné, realizuje tímto příjmy, které se stávají předmětem daně z příjmů fyzických osob. To, jakým způsobem budou tyto příjmy zdaněny, resp. v rámci jakého dílčího základu daně budou vykázány, záleží na konkrétních okolnostech nájmu.
 
Nájem z pohledu občanského zákoníku
Základní právní úpravu, podle které se nájemní vztahy v českém právním prostředí řídí, obsahuje zákon č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ObčZ“), a to konkrétně v Oddílu 3 Nájem (§ 2201–2331 ObčZ). Pro účely daně z příjmů je důležité definovat „nájemné“, jehož výši si pronajímatel a nájemce sjednají v nájemní smlouvě. Dle ObčZ může být nájemné sjednáno také jinak než v penězích, přičemž je důležitá majetková hodnota poskytnutého plnění vyjádřená v penězích. Není-li ujednána výše nájemného, platí se nájemné ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek. ObčZ konstruuje nájemné jako měsíční platbu a stanoví, že částka ujednaná jako nájemné musí být placena každý měsíc pozadu, to znamená nejpozději do konce měsíce, za který se platí.
 
Režimy zdanění příjmů z pronájmu nemovité věci
Výchozím legislativním zdrojem pro určení postupu zdanění příjmů z nájmu u fyzických osob je zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZDP“). Základním ukazatelem pro zařazení příjmu z nájmu do správného režimu zdanění je skutečnost, zda fyzická osoba (poplatník daně z příjmů) vykonává pozici pronajímatele buď z titulu:
a)
Podnikatele v rámci výkonu podnikatelské činnosti
kdy podnikatel má předmět nájmu zařazen v obchodním majetku, j