Změny v DPH v roce 2020

Vydáno: 16 minut čtení

Jak se již stalo téměř tradicí posledních let, neplatí hlavní novela zákona o DPH od prvního dne nového roku, ale od prvního dne některého ze čtvrtletí. V roce 2020 to je o to smutnější, že se jedná především o změny, které mají platit v celé Evropské unii. Tou hlavní je režim skladů, kterým se změní i zaběhnuté zjednodušení pro zdanění konsignačních skladů v tuzemsku.

Změny v DPH v roce 2020
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce BDO Czech Republic s. r. o.
 
Snížená sazba a změny u leasingu
Již schválenou novelou z roku 2019 dochází od ledna roku 2020 ke snížení sazby DPH u dodání tepla a chladu z 15 % na 10 %. Tou samou novelou byl opět s účinností od 1. 1. 2020 upraven § 13 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), který se týká leasingu. Za dodání zboží se od roku 2020 také považuje přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívání zboží bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele. Změna reaguje na
judikát
Soudního dvora Mercedes Benz, podle kterého pokud lze ze smluvních podmínek vyvodit, že využití
opce
se jeví jako jediná ekonomicky rozumná volba, pak se od počátku jednalo o dodání zboží uskutečněné dnem přenechání zboží k užívání.
Příklad 1
Česká přepravní firma, plátce DPH, uzavřela smlouvu s leasingovou společností, v níž se zavázala po dobu 36 měsíců splácet hodnotu financovaného kamionu ve výši 3 000 000 Kč v rovnoměrných splátkách s tím, že po 36 měsících bude oprávněna si kamion odkoupit za 30 000 Kč. Vzhledem k tomu, že běžná tržní cena tři roky používaného kamionu je nad 1 000 000 Kč, tak jedinou ekonomicky rozumnou volbou je využití
opce
a koupě kamionu za odkupní cenu. Leasingová společnost přesto, že v leasingové smlouvě bude právo odkupu, nikoliv povinnost, odvede DPH z celé hodnoty kamionu ke dni jeho předání přepravní společnosti, protože od počátku je j