Připravujeme se na daňové přiznání za rok 2019

Vydáno: 20 minut čtení

V souvislosti s přípravou daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 se v příspěvku zamyslíme nad některými otázkami, jako například kdo je a kdo není povinen podat daňové přiznání a v jakých termínech, na co se zaměřit při zpracování daňového přiznání, na co by neměl zapomenout poplatník, který vede daňovou evidenci nebo uplatňuje paušální výdaje.

Připravujeme se na daňové přiznání za rok 2019
Ing.
Ivan
Macháček
 
Kdo je a kdo není povinen podat daňové přiznání
Situace, kdy je poplatník daně z příjmů fyzických osob povinen (resp. není povinen) podat daňové přiznání za zdaňovací období, vyplývají z § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je podle § 16b ZDP vždy kalendářní rok, a to i v případě, že poplatník s příjmy dle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b) ZDP, který vede účetnictví, uplatní jako účetní období hospodářský rok.
Poznámka:
§ 38ga ZDP se zabývá daňovým přiznáním podávaným osobou spravující pozůstalost;
§ 38gb ZDP se zabývá daňovým přiznáním v insolvenčním řízení poplatníkem, který je fyzickou osobou.
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob je dle § 38g ZDP povinen podat:
-
každý, jehož
roční příjmy
, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob,
přesáhly výši 15 000 Kč,
pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Pokud poplatník vykazuje daňovou ztrátu, je povinen podat daňové přiznání i v případě, že jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč.
Příjmy zde rozumíme skutečně dosažené příjmy, a nikoliv příjmy snížené o výdaje;
poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění (daru) poskytnutého do zahraničí
za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 ZDP;
poplatník, u něhož se daň
zvyšuje o solidární zvýšení daně;
poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávn