Účtování o odložené dani

Vydáno: 9 minut čtení

Jednou z nejméně oblíbených oblastí spjatých s uzávěrkovými operacemi je bezesporu stanovení a vykázání odložené daňové povinnosti. V následujícím textu vymezíme subjekty, které jsou povinny o odložené dani účtovat, a dále na praktických příkladech naznačíme, jak postupovat u typických oblastí účtování o odložené dani, tzn. u odpisovaného majetku, ztráty minulých let, opravných položek a kapitálového přecenění majetkových cenných papírů.

Účtování o odložené dani
prof. Ing.
Jiří
Strouhal,
Ph.D.
Problematice odložené daně se věnují především tyto dva předpisy:
Český účetní standard pro podnikatele 003 – Odložená daň.
O odložené dani musí účtovat
účetní jednotky tvořící konsolidační celek, a dále účetní jednotky sestavující účetní závěrku v plném rozsahu. Vlastní účtování o odložené dani plyne z odlišného účetního a daňového pohledu (zejména například na daňovou účinnost vybraných nákladových položek). Tyto rozdíly se považují za tzv. přechodné a rozlišujeme u nich mezi zdanitelnými přechodnými rozdíly a odčitatelnými přechodnými rozdíly. Zdanitelné přechodné rozdíly vedou k zachycení tzv. odloženého daňového dluhu, zatímco odčitatelné přechodné rozdíly vedou k zachycení tzv. odložené daňové pohledávky.
Mezi typické tituly pro vyčíslení
odloženého daňového dluhu
patří: