Opravy chyb v účetnictví

Vydáno: 16 minut čtení

Samozřejmě i účetní praxe s sebou přináší určitou chybovost, někdy se jedná o chyby zásadní, někdy o chyby nevýznamné. Každopádně, pokud na takovouto chybu následně přijdeme, je nutné ji opravit v souladu s účetními postupy.

Opravy chyb v účetnictví
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Co se týká oprav chyb v účetních záznamech, je nutné upozornit na § 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), podle kterého opravy nebo doplnění v účetních záznamech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. Zjistí-li účetní jednotka, že některé účetní záznamy jejího účetnictví jsou neúplné, neprůkazné, nesprávné nebo nesrozumitelné, je povinna provést bez zbytečného odkladu jejich opravu. Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě. To, že k opravě je nutné přistoupit bez zbytečného odkladu, znamená, že je nutné tak učinit okamžitě a bezprostředně po zjištění této chyby.
Z § 35 odst. 7 zákona o účetnictví vyplývá, že za opravu se nepovažuje doplnění informace v účetním záznamu, jestliže:
a)
nedochází ke změně původního obsahu účetního záznamu,
b)
doplňovaná informace nezpůsobuje nejednoznačnost obsahu účetního záznamu a
c)
nejsou porušeny požadavky průkaznosti, neměnnosti a trvalosti účetního záznamu.
Z pohledu obecné úpravy oprav účetních záznamů je také důležitá úprava maximálního termínu pro případné dodatečné opravy a úpravy, tento termín je obsažen v