Zdaňovací období pro účely DPH

Vydáno: 14 minut čtení

Zdaňovací období pro účely DPH je důležité z hlediska frekvence podávání daňového přiznání a dalších výkazů pro účely DPH. Nesprávně určené zdaňovací období by pak vedlo k pokutám za pozdní podání daňového tvrzení a za pozdní úhradu daňové povinnosti, případně i k dalším negativním důsledkům. Tento článek obsahuje příslušná pravidla pro zdaňovací období, která jsou blíže vysvětlena na praktických příkladech.

Zdaňovací období pro účely DPH
Mgr. Ing.
Alena
Wágner Dugová
 
Zdaňovací období a právní úprava
Zdaňovací období je obecně upraveno v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), ale zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), obsahuje pro zdaňovací období pro účely DPH speciální úpravu, která má pak aplikační přednost před daňovým řádem. Zdaňovací období je v současné době pro každého plátce DPH či identifikovanou osobu podle § 99 zákona o DPH stanoveno na kalendářní měsíc. Po splnění speciálních podmínek však může být po určité době od registrace k DPH zdaňovací období změněno na kalendářní čtvrtletí. Každý nový plátce DPH je tedy po registraci k DPH bez ohledu na velikost svých tržeb měsíčním plátcem DPH.
 
Změna zdaňovacího období
Podle § 99a zákona o DPH platí, že se plátce DPH může rozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářní čtvrtletí, pokud jeho obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 mil. Kč, není nespolehlivým plátc