Školkovné v roce 2019

Vydáno: 15 minut čtení

V článku se zaměříme na podmínky pro uplatnění slevy za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení (školkovné) v roce 2019. Ukážeme si rovněž souběh dvou slev u dítěte, které navštěvuje předškolní zařízení – a to sleva za umístění dítěte dle § 35bb zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů (dále jen „ZDP “), a daňové zvýhodnění na dítě dle § 35c (§ 35d) ZDP .

Školkovné v roce 2019
Ing.
Ivan
Macháček
Sleva za umístění dítěte dle § 35bb ZDP
Sleva za umístění dítěte patří mezi slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a je pod písmenem g) začleněna mezi slevy v § 35ba ZDP. Podmínkami pro uplatnění této slevy se zabývá § 35bb ZDP. Zde se v odstavci 1 uvádí, že
výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období,
pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP. Těmito výdaji je v mateřské škole tzv. školkovné, nikoliv však výdaje na dopravu dítěte či výdaje vynaložené rodičem na stravování dítěte v tomto zařízení, resp. výdaje za úhradu zájmových aktivit dítěte.
Pro uplatnění slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení je rozhodující vynaložení výdajů (školkovné), které se vztahují k faktickému umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku v daném zdaňovacím období (v kalendářním roce), a nikoliv okamžik jejich samotné úhrady. Poplatník tedy může uplatnit výdaje, které byly skutečně během daného zdaňovacího období vynaloženy za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.
Slevu na dani za umístění dítěte lze uplatnit pouze v případě, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která