Zánik závazků II.

Vydáno: 8 minut čtení

V jednom z předchozích článků byla pozornost věnována otázce zániku závazků, a to konkrétně problematice zániku splněním smlouvy. To, že dlužník plní a věřitel plnění přijímá, je de facto ideální a nejjednodušší varianta, jak lze smluvní vztah naplnit. Často se ale setkáváme s jinými případy, na které se zaměříme v následujícím textu. Jedná se o zánik závazku dohodou, započtením, splynutím, prominutím dluhu, výpovědí a odstoupením od smlouvy.

Zánik závazků II.
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová,
Ph.D.
Pravidla pro tyto způsoby zániku závazku nalezneme v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále také „OZ“) – jedná se o § 1981 a následující. Občanský zákoník je zná jako tzv.
jiné způsoby zániku závazků.
Pro úplnost je třeba zmínit, že tato pravidla fungují obecně, v případě jednotlivých smluvních typů může nastat situace, kdy budou platit navíc ještě jiná ustanovení, která budou mít před obecnou úpravou přednost (např. možnost a přípustnost dát výpověď u pracovní či nájemní smlouvy na byt se liší od obe