Kdo je osobou povinnou přiznat nebo zaplatit daň

Vydáno: 18 minut čtení

Zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZDPH “ nebo „zákon o DPH “), vymezuje v § 108 osoby povinné přiznat daň a v odstavci 5 téhož ustanovení i osoby, které jsou povinny daň zaplatit. Automaticky tedy neplatí, že kdo daň přiznává, ji musí i finančnímu úřadu odvést. Jedním z důvodů je, že ti, kdo jsou povinni dle § 108 ZDPH daň přiznat, vykáží v daňovém přiznání nadměrný odpočet, a proto daň neodvádí. Další skupinou jsou ti, kdo jsou povinni daň sice přiznat, ale zároveň si u daného plnění mohou uplatnit plný nárok na odpočet. Jedná se například o příjemce služby z jiného státu Evropské unie, nebo příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Ani ti pak přiznanou daň neodvádějí.

Kdo je osobou povinnou přiznat nebo zaplatit daň
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s. r. o.
 
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku
Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku, je povinen z tohoto plnění přiznat daň (§ 108 odst. 1 ZDPH). Výjimkou jsou plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. V ostatních případech nezáleží na tom, zda je příjemcem zboží nebo služby jiný plátce, osoba povinná k dani nebo osoba nepovinná k dani (např. občan).
Příklad 1
Český plátce dodal zboží ze svého skladu v Plzni zákazníkovi podnikajícímu v Českých Budějovicích. V základu daně se jednalo o 50 000 Kč. Český plátce je povinen z tohoto dodání přiznat daň. Stejný plátce dodal stejné zboží, jen v menším množství i občanovi z Plzně. I z tohoto dodání je plátce povinen přiznat daň na řádku 1 daňového přiznání, protože se jednalo o zboží, které podléhá základní sazbě daně. V kontrolním hlášení vykáže český plátce dodání podnikateli z Českých Budějovic v oddíle A.4., občanovi z Plzně pak v oddíle A.5. bez ohledu na výši základu daně.
 
Pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku
Při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku jsou povinni přiznat daň plátce nebo identifikovaná osoba, kteří toto zboží pořizují. Na zdanění pořízení zboží si musí dát pozor i osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, která není ještě plátcem. Pokud překročí hodnota pořízeného zboží v daném roce 326 000 Kč, bude toto pořízení předmětem daně a osoba povinná k dani se překročením hranice stane v souladu s § 6g ZDPH identifikovanou osobou, která při pořízení musí daň přiznat, ale nemůže si nárokovat odpočet.
Příklad 2

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty