Student a daň z příjmů v roce 2019

Vydáno: 22 minut čtení

V článku se zaměříme na daňové podmínky zaměstnání studentů, především z pohledu jejich brigádnických aktivit po dobu letních prázdnin (studentské brigády za účelem přivýdělku). Půjde především o uzavření dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Zákoník práce specifikuje určité omezující pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců v § 243 až 247, přičemž mladistvými zaměstnanci jsou dle § 350 odst. 2 ZP zaměstnanci mladší než 18 let. Z § 35 ObčZ vyplývá, že nezletilý, který dovrší 15 let, se může zavázat k výkonu závislé činnosti podle ZP , přičemž jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.

Student a daň z příjmů v roce 2019
Ing.
Ivan
Macháček
 
Pracovní poměr
V § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), se uvádí, že závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, kterým jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Podle § 33 odst. 1 ZP se zakládá pracovní poměr pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Podle znění § 34 odst. 1 ZP musí pracovní smlouva obsahovat druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, a den nástupu do práce. Podle § 34b odst. 1 ZP musí být zaměstnanci přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s výjimkou konta pracovní doby (§ 86 a 87 ZP).
Zákoník práce se řešením dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zabývá v § 74 až 77. Hlavní zásadou pro dohodu o provedení práce je, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce, přičemž do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce (do tohoto limitu se nezapočítává doba uzavřená na dohodu o provedení práce s jiným zaměstnavatelem). V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Pro dohodu o pracovní činnosti platí, že na základě této dohody není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, přičemž dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou je dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny jednak sjednané práce, dále sjednaný rozsah pracovní doby, a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Pro oba typy dohod platí, že musí být uzavřeny písemně. Výše odměny u obou dohod a podmínky pro její poskytování se sjednávají v příslušné dohodě, přičemž by měl zaměstnavatel při jejím sjednávání dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci podle § 16 odst. 1 ZP. V souladu se zněním § 111 odst. 1 ZP odměna u obou dohod nesmí být nižší než minimální mzda.