Novela zákona o dani z přidané hodnoty - dokončení

Vydáno: 21 minut čtení

Od 1. 4. 2019 je účinná novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb. , připravovaná již k 1. 1. letošního roku. V minulém vydání časopisu (Účetnictví v praxi č. 5/2019 na straně 4) jsme prošli první část novely, od drobných změn týkajících se daňových subjektů, přes podstatnou změnu v podobě poukazů, až po změny, které se týkají osvobozených plnění bez nároku na odpočet. Ve druhé části probereme mimo jiné i významné změny, které se týkají úprav odpočtu daně a správy daně.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty – dokončení
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s.r.o.
 
Osvobozená plnění s nárokem na odpočet – vývoz zboží
Zatímco ustanovení týkající se osvobození při dodání zboží do jiného členského státu se nezměnilo, tak § 66 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), několik úprav obsahuje. Hned tou první je vypuštění slova plátce ve druhém odstavci, protože osvobození při vývozu se netýká jen plátců, ale všech subjektů, které dodávají zboží z tuzemska do třetí země. Dále byl upraven čtvrtý odstavec, v němž se uvádí, čím je plátce povinen výstup zboží z území Evropské unie prokázat. Nejčastěji se i nadále bude jednat o rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země, u kterého je potvrzen výstup zboží z území Evropské unie. Tímto rozhodnutím se rozumí elektronická zpráva, kterou obdrží osoba podávající celní prohlášení pro vývoz od celního úřadu ve formátu XML, označená zkratkou C_R_DPH (kód CZ599A). V případě ústního celního prohlášení nebo úkonu považovaného za celní prohlášení jsou i nadále přípustné jiné důkazní prostředky. Těmi je například kopie dodacího listu podepsaná příjemcem mimo celní území EU, doklad o zaplacení přepravní služby prokazující pohyb zboží nebo dodací list podepsaný či ověřený přepravcem zboží.
Ústní celní prohlášení je specifickou formou podání a je vždy omezeno pouze pro určitý celní režim a pro konkrétní zboží. Tím je nejčastěji zboží obchodní povahy, pokud jeho hodnota nepřesahuje 1 000 EUR nebo jeho čistá hmotnost nepřesahuje 1 000 kg. Provádí se verbálním sdělením základních údajů o vyváženém zboží pracovníkovi celního úřadu výstupu z EU.
Úkon považovaný za celní prohlášení se vztahuje zejména na listovní zásilky či zboží v poštovních zásilkách, jehož hodnota nepřevyšuje 1 000 EUR. Zbožím v poštovních zásilkách se rozumí pouze zboží, které je obsaženo v poštovním balíku nebo poštovní zásilce a které je přepravováno provozovatelem poštovních služeb nebo na jeho odpovědnost.
Ustanovení § 66 ZDPH týkající se osvobození při vývozu by mělo doznat změn i do budoucna, a to v reakci na