Nespolehlivý plátce DPH

Vydáno: 15 minut čtení

Institut nespolehlivého plátce daně z přidané hodnoty byl zaveden do DPH legislativy s účinností od 1. 1. 2013 jakožto jeden z nástrojů boje proti daňovým podvodům na DPH. Za existence této úpravy je několik tisíc plátců DPH prohlášeno za nespolehlivé. Tento registr by měl být hlídán ostatními plátci DPH, protože jinak se vystavují riziku ručení za neodvedenou DPH, což prakticky znamená úhradu DPH za jiný subjekt.

Nespolehlivý plátce DPH
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
Právní úprava nespolehlivého plátce DPH je obsažena v § 106a až 106ab zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Nespolehlivým plátcem DPH se stane plátce DPH, pokud poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně.
K institutu nespolehlivého plátce DPH vydalo Generální finanční ředitelství informaci k aplikaci § 106a zákona o DPH (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení čj. 101/13-121002-506729, ve znění dodatku č. 1, čj. 55366/13/7001-21002-012287, dodatku č. 2, čj. 38461/14/7001-21002-012287, dodatku č. 3, čj. 74861/17/7100-20118-012287 a dodatku č. 4, čj. 137801/17/7100-20118-012287 (dále jen „informace“).1) V této informaci jsou uvedena mimo jiné i konkrétní kritéria nespolehlivosti. Podle informace dále platí, že
„jednotlivá porušení plnění daňových povinností posoudí správce daně vždy s ohledem na osobu plátce a jeho dosavadní zkušenosti s tímto plátcem. Správce daně při posuzování porušení plnění zákonných povinností vždy zohlední také objektivní důvody hodné zvláštního zřetele, které vedly k nesplnění zákonných povinností plátce. Může se jednat například o živelné pohromy, závažné zdravotní důvody, důvody vzniku platební neschopnosti či jiné objektivní překážky, které plátci bránily v řádném plnění daňových povinností. Obdobně správce daně např. u nedoplatků zohlední případně povolené posečkání/splátkování úhrady daně.“
Podle informace se za závažná porušení plnění