Výpověď svědka v daňovém řízení

Vydáno: 17 minut čtení

V daňovém řízení stíhá v první fázi důkazní břemeno daňový subjekt, který je povinen prokázat všechny skutečnosti, které je povinen uvádět v řádném daňovém tvrzení, dodatečném daňovém tvrzení a dalších podáních. Pro prokázání skutečností se často v praxi realizuje svědecká výpověď příslušných osob. K zajištění osobní účasti na jednání často právě za účelem svědecké výpovědi může být příslušná osoba přímo správcem daně předvolána, a pokud se na jednání nedostaví, tak může být dokonce i předvedena. Tento článek se zabývá svědeckou výpovědí a jednotlivými způsoby, jak může být vyžadována správcem daně přítomnost různých osob na jednáních a shrnuje procesní pravidla jak pro pozvané osoby, tak pro správce daně. Po přečtení článku by příslušná osoba měla mít představu, co může od svědecké výpovědi před správcem daně čekat.

Výpověď svědka v daňovém řízení
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
 
Pravidla pro svědecké výpovědi
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), stanovuje v § 93 odst. 1, že jako důkazní prostředky mohou být využity všechny podklady, kterými lze zjistit skutečný stav věci a ověřit skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně a které nejsou získány v rozporu s právním předpisem, včetně těch, které byly získány před zahájením řízení.
 
Svědecká výpověď jako důkazní prostředek
Mezi tyto důkazní prostředky patří zejména tvrzení daňového subjektu, listiny (např. písemné smlouvy, objednávky, předávací protokoly, letáky, prezentace, e-mailové zprávy), znalecké posudky, svědecké výpovědi a ohledání věci. Jako důkazní prostředky lze využít i veškeré podklady předané správci daně jinými orgány veřejné moci, které byly získány pro jimi vedená řízení, jakož i podklady převzaté z jiných daňových řízení nebo získané při správě daní jiných daňových subjektů, ale pokud je předaným podkladem protokol o svědecké výpovědi, tak správce daně na návrh daňového subjektu provede svědeckou výpověď v rámci daňového řízení o této daňové povinnosti.
V praxi však může být obtížné některé skutečnosti prokázat relevantními důkazními prostředky, a proto daňové subjekty často spoléhají na svědecké výpovědi, které však nemusí být vždy zárukou úspěchu.
Příklad
Poradenské služby
Společnost podniká v oboru logistických služeb a nakoupila od překladatelské agentury služby v hodnotě 200 000 Kč plus 42 000 Kč DPH, které spočívaly v zajištění překladu z cizích jazyků na osobních jednáních se zákazníky, kteří