Daňové doklady a opravné daňové doklady od 1. 4. 2019

Vydáno: 24 minut čtení

V minulém čísle časopisu (Účetnictví v praxi č. 4/2019, s. 4) byla v článku Daňový balíček 2019 věnována pozornost stručnému přehledu změn, které přinesl zákon č. 80/2019 Sb. (tzv. daňový balíček 2019). Tento článek se zaměřuje na změny v oblasti daňových dokladů, zejména opravných daňových dokladů a jejich promítnutí do kontrolního hlášení. Důležitou změnou, která se daňových dokladů také týká, jsou změny v zaokrouhlování, se kterými podrobněji seznamoval uvedený článek Daňový balíček 2019.

Daňové doklady a opravné daňové doklady od 1. 4. 2019
Ing.
Pavel
Běhounek
Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů podle § 27 ZDPH
Směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, upravuje pravidla pro vystavování daňových dokladů v článku 219a, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je upravuje v § 27. Podle těchto základních pravidel např. platí, že pokud osoba registrovaná k dani na Slovensku zasílá zboží do ČR osobě povinné k dani, pro kterou se nejedná o pořízení zboží (kupujícím je např. český podnikatel, který není plátcem ani osobou identifikovanou k dani, a pořízení zboží je pro něho podle § 2a ZDPH vyloučeno z předmětu daně, tj. hodnota zboží u něho ročně nepřevýší 326 000 Kč a jsou splněny další podmínky pro vyjmutí z předmětu daně podle § 2a ZDPH), tak se pravidla pro vystavení daňového dokladu řídí:
slovenským zákonem o DPH, pokud je místem dodání Slovenská republika (prodávající v tomto případě uplatňuje slovenskou DPH),
českým zákonem o DPH, pokud je místem dodání podle § 8 ZDPH Česká republika (prodávající má v tomto případě povinnost zaregistrovat se v ČR k dani a uplatnit českou DPH).
Uvedené základní pravidlo platí v rámci celé EU, analogicky má tedy český prodávající, který zasílá zboží na Slovensko, povinnost vystavovat daňové doklady podle slovenského zákona o DPH, pokud je místo plnění v daném případě na Slovensku (neuplatňuje se česká, ale slovenská daň).
Základní pravidlo pro vystavování daňových dokladů se týká plnění s místem plnění v dané zemi. Jestliže tedy např. český plátce dodává na Slovensko zboží slovenskému plátci daně, tak se jedná z pohledu českého plátce o osvobozené dodání zboží do jiného členského státu, jehož místo plnění je tam, kde je zahájena přeprava, tedy v ČR, a vystavení tohoto dokladu se tak řídí pravidly ZDPH.
Z uvedeného základního pravidla obsahovala směrnice výjimku zakotvenou v odstavci 2 § 27 ZDPH. Jestliže tedy např. český plátce poskytuje osobě povinné k dani usazené na Slovensku službu, jejíž místo plnění je na Slovensku, tak je osobou povinnou přiznat daň slovenský zákazník, a pokud nemá český plátce na Slovensku provozovnu, tak se vystavení daňového dokladu řídí ZDPH – je proto v pořádku, když daňový doklad bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“ podle § 29 ZDPH a nikoli „prenesenie daňovej povinnosti“ podle § 74 slovenského