Otázky a odpovědi: Společnost (sdružení) - DPH při dodání do JČS

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost (sdružení) má dva společníky s podíly 50 % a 50 %. Za společnost jedná pouze pověřený účastník, a to vlastním jménem a na účet dalšího společníka. Dodávají zboží na Slovensko. Společník A vystaví fakturu na celé plnění a uplatní osvobození při dodání do JČS. Společník B vystaví fakturu společníkovi A na 50 % plnění. Bude plnění také osvobozeno jako dodání do JČS nebo u něj bude uplatněna tuzemská DPH? [Dle GFŘ v případech uvedených v situaci 1/ a 2/ budou plnění uskutečněná vůči třetí osobě i mezi společníky navzájem podléhat stejnému daňovému režimu. Pokud jsou odběrateli poskytnuty např. stavební práce včetně projektové dokumentace, bude každým ze společníků (při splnění zákonných podmínek) aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH ]. Dá se to považovat za stejný daňový režim? Jak prokáže společník B dodání do JČS pro účely osvobození? Případně pokud by společník B nemohl osvobodit a vystavil by fakturu s tuzemskou DPH, nebude mít společník A problém s odpočtem DPH?

Otázky a odpovědi: Společnost (sdružení) – DPH při dodání do JČS
Ing.
Ladislav
Pitner
Odpověď:
V případě dodání zboží do jiného členského státu se postupuje odlišně, a to podle části 3. Uskutečnění plnění a vystavování daňových dokladů, Situace 2, tedy tehdy, pokud jeden ze společníků jedná s třetí osobou (odběratelem) ve společné věci vlastním jménem na svůj účet (ve výši jeho podílu na činnosti uskutečňované na základě společenské smlouvy) a na účet ostatních společníků (ve výši podílu ostatních společníků na činnosti uskutečňované na základě společenské smlouvy), a všichni společníci se na společné činnosti podílejí v poměru stanoveném ve smlouvě, postupují společníci, plátci. To znamená, že i u dodání zboží do jiného členského státu podle § 13 odst. 3 písm. b) zákona o DPH (dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy), resp. § 14 odst. 2 písm. b) zákona o DPH (poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy). Daňový doklad vystaví kupujícímu na celé plnění společník, který s ním jedná vlastním jménem na svůj účet a na účet ostatních společníků a rovněž uvede údaje o tomto plnění ve své evidenci pro účely DPH a v daňových přiznáních. Ostatní společníci, kteří jsou plátci, pak musí vždy na svých daňových dokladech uvádět uskutečnění plnění ve výši svého podílu na činnosti podle společenské smlouvy společníkovi, který jedná vlastním jménem na svůj účet a na účet ostatních společníků a který vystavil daňový doklad třetí osobě (odběrateli), a v tomto rozsahu tato plnění uvést ve svých evidencích pro účely DPH a v daňových přiznáních. Den uskutečnění plnění se stanoví podle § 21 odst. 4 písm. h) nebo i) zákona o DPH, tj. podle označení písmen po novele zákonem č. 80/2019 Sb. od 1. 4. 2019, tj. při dodání zboží nebo poskytnutí služby prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy.
S odpočtem nebude mít společník A problém, protože bude mít daňový doklad od ostatních společníků a postup odpovídá metodické informaci.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.