Novela zákona o dani z přidané hodnoty, 1. část

Vydáno: 17 minut čtení

Od 1. 4. 2019 je účinná novela zákona o DPH č. 80/2019 Sb. , připravovaná již k 1. lednu letošního roku. Původní vládní návrh obsahoval 269 bodů, při projednávání byly předloženy další pozměňovací návrhy, a tak proces schvalování započatý 13. 6. 2018 rozesláním návrhu zákona poslancům byl završen až 15. 3. 2019 podpisem prezidenta republiky. Novela reaguje jak na požadavky Směrnice EU, tak i na některé judikáty Soudního dvora Evropské unie.

Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s.r.o.
 
Daňové subjekty
Předmětem daně zůstává dodání zboží nebo poskytnutí služby v tuzemsku, a to osobu povinnou k dani, která jedná jako taková. Dovětek „která jedná jako taková“ nahradil dříve používané „v rámci uskutečňování ekonomické činnosti“. Zpřesnění je z důvodu, že osoba povinná k dani nebo plátce mohou jednat i v postavení osoby nepovinné k dani.
Příklad 1
Obec A je plátcem DPH a na základě schváleného rozpočtu na rok 2019 se rozhodla postavit novou budovu obecního úřadu. Protože tuto budovu bude zcela využívat pro výkon veřejné správy, neposkytla úmyslně stavební firmě svoje DIČ, protože při výstavbě budovy pro výkon veřejné správy nejedná jako osoba povinná k dani. Stavební firma bude práci fakturovat obci v běžném režimu s DPH na výstupu.
Obce a všechny ostatní tzv. veřejnoprávní subjekty vyjmenované v § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), jsou osobou povinnou k dani, pokud uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 1 k ZDPH, a činnosti, při jejichž výkonu se má za to, že dochází k výraznému narušení hospodářské soutěže v případě, kdyby poskytovatel nebyl považován za osobu povinnou k dani. Nově tyto činnosti stanoví vláda nařízením.
Zpřesňuje se i definice ekonomické činnosti, kde se předchozí „soustavná činnost“ nahradila dovětkem, „za účelem získávání pravidelného příjmu“. Je to reakce na Směrnici 2006/112 a judikaturu Soudního dvora Evropsk