Účetní, daňové a controllingové pojetí odpisů

Vydáno: 15 minut čtení

Investiční činnost firmy je provázána s peněžními toky. Pořízená stálá aktiva využívá firma dlouhodobě. V případě odpisovaných aktiv tím pak rovněž dlouhodobě ovlivňuje své výsledky hospodaření. Odpisy vstupují také do kalkulací výrobních a prodejních cen. Odpisy jsou nezbytnou proměnnou ukazatele EBITDA, kterým lze stanovit orientační hodnotu firmy, ale i celé řady dalších ukazatelů finančního zdraví firmy. Účetní, daňové, ale i controllingové pojetí odpisů tedy významně ovlivňuje ekonomická rozhodování a hodnocení firem.

Účetní, daňové a controllingové pojetí odpisů
Ing.
Pavlína
Vančurová,
Ph.D.,
PADIA, s.r.o.
 
Princip odpisování, CAPEX a EBITDA
Jednou z významných příčin ekonomického neúspěchu firmy je nevyužívání jejího obchodního potenciálu. Držet krok s konkurencí umožňují firemní investice, respektive výdaje na pořízení nových a obnovu stávajících stálých aktiv firmy. Často se pro tento typ peněžních výdajů používá zkratka CAPEX složená z anglických slov CAPital EXpenditures, česky investiční výdaje. Ať už se jedná o investice generující nárůst tržeb, či o investice vedoucí ke snížení nákladů, a tedy zlepšení výsledků hospodaření, případně investice zajišťující fungování firmy bez přímého dopadu do zlepšení ekonomiky firmy, vždy zatěžují firmu výdaji, které se promítnou do nákladů formou postupných odpisů.
Investice v podobě stálých aktiv slouží firmě déle než dvanáct měsíců, oproti zásobám je možné je využít opakovaně. Takovéto definici by však mohla vyhovět i kancelářská sponka, jejíž nákup však za investici nepovažujeme. Proto je podstatné rovněž naplnit třetí charakteristický znak stálých aktiv, a sice určitou, významnou hodnotu. Tato hodnota (limitní výše vstupní ceny) je v případě účetních odpisů určena účetní jednotkou, v případě daňových odpisů je definována příslušnými zákonnými normami, konkrétně zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Hodnot