Nájem nemovité věci

Vydáno: 19 minut čtení

Nájem nemovité věci je osvobozen od daně. Existují však výjimky v podobě povinného účtování daně, ale i možnost dobrovolného zdanění, protože osvobození nájmu od DPH nemusí být vždy finančně výhodné. Změny v této oblasti navíc přináší i novela, která nabyla účinnosti 1. 4. 2019.

Nájem nemovité věci
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s.r.o.
 
Co tvoří nájem nemovité věci
Pro nemovitou věc nemá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), vlastní definici. Tu najdeme v § 498 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), podle něhož jsou nemovité věci pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li zákon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.
Příklad 1
Nemovitou věcí je například pozemek, ale i rodinný dům stojící na pozemku stejného majitele, protože v tom případě je součástí pozemku. Dále bytový dům patřící společenství vlastníků, ale stojící na pozemku města. Nemovitou věcí je i strom rostoucí v lese, pole, jeskyně, přírodní léčivé zdroje, inženýrské sítě nebo samostatně stojící vinné sklepy.
Nájmem je podle § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH také podnájem, pacht a podpacht. Podle § 2201 občanského zákoníku se nájemní smlouvou pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Pachtovní smlouvou se oproti tomu propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. Vzhledem k tomu, že v DPH se za nájem považuje také pacht, není potřeba z pohledu DPH příliš zkoumat, zda se ve skutečnosti jedná o nájem nebo pacht, protože daňový režim