Vybraná pravidla pro daňové lhůty v příkladech

Vydáno: 42 minut čtení

Lhůta, respektive její zmeškání, může představovat pro daňový subjekt noční můru vzhledem k potenciálním problémům, které může takové promeškání způsobit. Zmeškání určité lhůty totiž bývá obvykle spojeno s negativními důsledky pro daňový subjekt, který pouze ve výjimečných případech může dosáhnout nápravy. Na druhou stranu jsou i lhůty, které jsou závazné pro správce daně, jenž je povinen je respektovat ve vztahu k daňovému řízení. Tento článek obsahuje několik praktických situací, které se týkají právě problematiky lhůt, které by měl každý daňový subjekt znát, aby se vyvaroval možným negativním následkům. Problematika je vysvětlena na příkladech s odkazem na příslušnou legislativu.

Vybraná pravidla pro daňové lhůty v příkladech
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
 
Obecná pravidla pro lhůty v oblasti daní
Základní úprava pro postup správce daně a pro práva a povinnosti daňových subjektů, které jim vznikají při správě daní, je obsažena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), který je účinný již od roku 2011. Před tím byl daňový proces upraven zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, který však řadu oblastí včetně některých pravidel pro lhůty upravoval odlišně. Legislativní úprava pro lhůty je však často obsažena také v jednotlivých hmotněprávních předpisech [například zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], které mají aplikační přednost jakožto speciální zákony před daňovým řádem. Dalším příkladem je i zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), který obsahuje speciální pravidla pro některé lhůty, a to například pro lhůtu pro stanovení daně ve vymezených situacích.
Daňový subjekt by měl vždy příslušné lhůty dodržovat, aby se domohl svých práv a splnil své zákonné povinnosti, protože zmeškání lhůty může představovat řadu nepříjemností a uložení různých mnohdy přísných pokut. Proto je důležité znát pravidla pro lhůty, která se navíc mohou odlišovat od jiných právních předpisů, kde mohou platit jiná pravidla.
 
Praktické situace v oblasti daňových lhůt
Daňový subjekt se může v praxi potýkat s různými nejasnostmi ohledně lhůt, a to z pohledu termínu pro provedení určitého podání anebo z pohledu lhůty stanovené pro správce daně. Níže se nachází vybrané problematické okruhy a praktické příklady k daným oblastem.
 
Vybrané lhůty pro správce daně nejsou stanoveny zákonem, ale některé jsou stanoveny v pokynu
Daňový řád pro správce daně často nestanovuje příslušnou lhůtu pro vyřízení určitého podání či procesu. Některé lhůty jsou stanoveny alespoň Pokynem č. MF-5, o stanovení lhůt při správě daní čj. MF-21968/2015/39 (dále jen „pokyn ke lhůtám“). Například pokyn ke lhůtám stanovuje šestiměsíční lhůtu pro vydání rozhodnutí o odvolání či lhůtu 30 dnů pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v předešlý stav. Ve složitých a odůvodněných případech může být lhůta navíc prodloužena.
Příklad 1
Vydání závazného posouzení
Daňový subjekt požádal správce daně o závazné posouzení podle § 132 DŘ. Daňový subjekt podal žádost dne 6. 12. 2018 a uhradil správní poplatek ve výši 10 000 Kč vylepením kolkové známky přímo na žádost. Po 30 dnech nepřišlo žádné rozhodnutí a daňový subjekt se snaží dohledat v daňovém řádu, kolik dní má správce daně na příslušné rozhodnutí. Lhůtu však v zákoně nenajde. Do kdy musí toto rozhodnutí být vydáno?
Podle pokynu ke lhůtám by měl správce daně vydat rozhodnutí o závazném posouzení podle § 132 odst. 1 DŘ do tří měsíců od podání žádosti. Daňový subjekt by měl tedy vyčkat na příslušné rozhodnutí.
 
Lhůta pro vrácení přeplatku správcem daně a pro vyplacení nadměrného odpočtu DPH činí 30 dní
Správci daně je stanovena daňovým řádem lhůta na vrácení standardního vratitelného přeplatku po podání žádosti o vrácení přeplatku a stanovena je i lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu na DPH. Podle § 155 odst. 3 DŘ platí, že pokud v době podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku dosahuje vratitelný přeplatek nejméně částku 100 Kč, tak přeplatek poukáže správce daně do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. Za den poukázání se považuje den odepsání přeplatku z účtu správce daně. Pokud by v době podání žádosti neexistoval vratitelný přeplatek, tak se doba pro vrácení může významně prodloužit. Shodná třicetidenní lhůta je stanovena také v § 105 zákona o DPH pro vrácení nadměrného odpočtu na DPH, a to od vyměření nadměrného odpočtu na DPH, pokud je vratitelný přeplatek vyšší než 100 Kč, přičemž nadměrný odpočet DPH vzniklý na základě řádného přiznání k DPH se vrací automaticky bez nutnosti podat žádost o vrácení. Pokud však vznikne přeplatek na DPH v důsledku podání dodatečného přiznání k DPH, tak musí plátce DPH požádat formou žádosti o jeho vrácení.
Pokud správce daně nevrátí včas vratitelný přeplatek, obdrží daňový subjekt od správce daně úrok z vratitelného přeplatku, který odpovídá 14 %
p. a.
plus repo sazba stanovená Českou národní bankou platná pro první den příslušného kalendářního pololetí. U nadměrného odpočtu na DPH však platí odlišné pravidlo, protože se uplatní podle § 254a DŘ úrok z daňového odpočtu, kdy daňovému subjektu náleží úrok z daňového odpočtu stanoveného správcem daně ode dne následujícího po uplynutí doby čtyř měsíců od posledního dne lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení, ze kterého vyplývá, že daňovému subjektu má vzniknout daňový odpočet, nebo ode dne, kdy bylo toto tvrzení podáno, pokud bylo podáno po lhůtě stanovené pro jeho podání, do dne vrácení daňového odpočtu nebo jeho použití na úhradu nedoplatku, nejpozději však do uplynutí lhůty pro jeho vrácení. Podle daňového řádu výše úroku z daňového odpočtu činí 2 %
p. a.
plus repo sazba České národní banky platná pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z daňového odpočtu je však do velké míry řešen i soudní judikaturou, která může tato pravidla částečně upravovat.
Příklad 2
Vrácení nadměrného odpočtu na DPH
Daňový subjekt podal dne 27. 12. 2018 přiznání k DPH a kontrolní hlášení, kde deklaroval nadměrný odpočet DPH ve výši 150 000 Kč. Správce daně dne 9. 1. 2019 zahájil postup k odstranění pochybností. Do kdy bude vrácen nadměrný odpočet na DPH?
Jelikož se lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu na DPH počítá ode dne vyměření daně, nelze určit, kdy bude nadměrný odpočet na DPH vrácen, protože zahájení postupu k odstranění pochybností odkládá vyměření daně. Až po skončení tohoto kontrolního postupu dojde k vyměření daně a podle toho bude nadměrný odpočet na DPH vrácen. Pokud by postup k odstranění pochybností trval neúměrně dlouho, mohl by daňovému subjektu vzniknout nárok na úrok ze zadrženého odpočtu na DPH.
Příklad 3
Vrácení přeplatku
Daňový subjekt podal dne 20. 1. 2018 přiznání k DPH a kontrolní hlášení, kde deklaroval daňovou povinnost, kterou ve lhůtě uhradil. Dne 10. 4. 2018 bylo podáno dodatečné daňové přiznání na nižší daň, kde byla opravena základní sazba DPH na sníženou sazbu DPH. Daňovému subjektu však do 30 dní nebyl vrácen přeplatek na DPH, přestože se plátce DPH domníval, že měl být vrácen automaticky. Postupuje správce daně podle zákona o DPH?
Při vzniku vratitelného přeplatku po podání dodatečného přiznání k DPH na nižší daň musí plátce DPH podat žádost o vrácení přeplatku. Jelikož v tomto případě plátce DPH příslušnou žádost o vrácení přeplatku nepodal, postupoval správce daně správně. Plátce DPH musí podat žádost o vrácení přeplatku a od podání této žádosti běží lhůta 30 dní pro vrácení přeplatku. Správce daně postupoval v souladu s daňovým řádem, když bez žádosti vratitelný přeplatek nevyplatil.
 
Správce daně může otevřít daňovou kontrolu ve lhůtě tří let od lhůty pro podání daňového přiznání, ale tato lhůta může být významně modifikována
Jedna z nejdůležitějších lhůt v daňovém řízení je stanovena v § 148 DŘ, který vymezuje lhůtu pro stanovení daně jako tříletou s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení nebo v němž se stala daň splatnou u daní bez povinnosti podat řádné daňové tvrzení. Lhůta pro stanovení daně se však z různých důvodů může pro příslušné zdaňovací období prodloužit, a to v zákonem stanovených případech. Bez ohledu na
modifikace
lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku.
Lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně došlo k jedné z těchto událostí:
Daňový subjekt podal dodatečné daňové tvrzení.
Správce daně oznámil výzvu k podání dodatečného daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla k doměření daně.
Došlo k oznámení rozhodnutí o stanovení daně.
Došlo k zahájení řízení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku.
Došlo k oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku.
Bylo oznámeno rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně.
Dále platí, že lhůta pro stanovení daně běží znovu ode dne, kdy nastane jeden z těchto důvodů:
Správce daně zahájil včas daňovou kontrolu.
Daňový subjekt podal řádné daňové tvrzení, a to později než byla lhůta pro podání.
Byla oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení.
Další
modifikace
lhůty může nastat, protože lhůta pro stanovení daně neběží po dobu:
řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním soudnictví a před Ústavním soudem,
řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné stanovení daně,
trestního stíhání pro daňový trestný čin související s touto daní,
od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav,
od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena neúčinnost doručení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení,
ode dne odeslání žádosti o mezinárodní spolupráci při správě daní až do dne obdržení odpovědi na tuto žádost nebo do dne odeslání oznámení o ukončení mezinárodní spolupráce při správě daní v dané věci.
V případě spáchání daňového trestného činu může správce daně daň stanovit bez ohledu na uplynutí lhůty pro stanovení daně, a to na základě pravomocného rozhodnutí soudu až do konce druhého roku následujícího po roce, v němž nabylo rozhodnutí soudu právní moci. Stejně tak platí, že pokud daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení a současně tvrzenou daň včetně jejího příslušenství uhradí a aplikuje se účinná lítost pro zánik trestnosti, tak lze také daň stanovit, i kdyby již uplynula lhůta pro stanovení daně.
Speciální pravidlo pro lhůtu pro stanovení daně navíc platí podle zákona o daních z příjmů, kdy je významně delší lhůta při investičních pobídkách, při daňových ztrátách, v určité situaci u finančního leasingu a nesplnění podmínky u pokračování v činnosti zemědělského podnikatele.
Příklad 4
Prodloužení lhůty pro stanovení daně
Společnost je čtvrtletním plátcem DPH. Přiznání za první čtvrtletí roku 2015 bylo podáno v zákonné lhůtě a následně plátce DPH k tomuto zdaňovacímu období podal dvě dodatečná přiznání k DPH. První dodatečné přiznání k DPH bylo podáno 20. 7. 2015 na nižší daňovou povinnost a druhé dodatečné přiznání k DPH bylo podáno 31. 12. 2017 na vyšší daňovou povinnost. Jiné okolnosti prodlužující lhůtu k tomuto zdaňovacímu období nenastaly. Jak se prodlouží lhůta pro stanovení daně?
Původní lhůta pro stanovení daně se počítá od termínu podání řádného přiznání k DPH pro zdaňovací období první čtvrtletí 2015, a jelikož lhůta pro podání přiznání k DPH byla 27. 4. 2015, tak je původní lhůta pro stanovení daně 27. 4. 2018. Pokud je podáno dodatečné přiznání, tak se lhůta prodlouží, pouze pokud je podáno v posledních dvanácti měsících před uplynutím původní lhůty, přičemž nemá vliv, zda jde o dodatečné přiznání na vyšší či nižší či nezměněnou daň. Protože první dodatečné přiznání k DPH není podáno v posledních dvanácti měsících před uplynutím původní lhůty pro stanovení daně, tak se lhůta nikterak nemění. Druhé dodatečné přiznání k DPH však bylo podáno v posledních dvanácti měsících před uplynutím původní lhůty pro stanovení daně, a z tohoto důvodu se lhůta pro stanovení daně prodlouží o rok tedy na 27. 4. 2019.
Příklad 5
Nová lhůta pro stanovení daně
Daňový subjekt podniká jako osoba samostatně výdělečná činná, a proto má povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Za rok 2017 bylo přiznání podáno 28. 2. 2018. Správce daně zaslal dne 2. 8. 2018 výzvu k podání dodatečného daňového přiznání, protože se domníval, že daňový subjekt nepřiznal příjmy z pronájmu nemovité věci. Na tuto výzvu daňový subjekt včas reagoval a odpověděl, že nevlastní žádné nemovité věci a že jde zřejmě o omyl ze strany správce daně, což bylo následně vysvětleno, protože příjmy z pronájmu realizoval jiný daňový subjekt, který se jmenoval stejně jako daňový subjekt. Do kdy bude lhůta pro stanovení daně pro zdaňovací období 2017?
Lhůta pro stanovení daně pro zdaňovací období kalendářního roku 2017 počne běžet dne 3. 4. 2018, kdy byl stanoven termín pro podání řádného přiznání k dani z příjmů fyzických osob (pokud si daňový subjekt podal přiznání sám). Původní lhůta pro stanovení daně tak skončí dne 3. 4. 2021. Jelikož výzva k podání dodatečného daňového přiznání nevedla k doměření daně a ani nebyla zaslána v posledních dvanácti měsících před uplynutím lhůty pro stanovení daně, tak se nikterak z tohoto důvodu původní lhůta nebude modifikovat.
 
Pokud připadne lhůta na víkend či svátek, tak stačí podání učinit první následující pracovní den
Podle § 33 odst. 4 DŘ platí, že pokud
připadne poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, tak je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Toto pravidlo ale neplatí u lhůty určené v kratších časových jednotkách, než jsou dny.
Příklad 6
Lhůta pro podání daňového přiznání
Účetní společnost (měsíční plátce DPH) neměla k dispozici všechny podklady pro podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení před vánočními svátky, a proto nestihla podat do 25. 12. 2018 přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Dne 18. 12. 2018 zadala bankovní příkaz k úhradě daňové povinnosti na DPH s tím, že zaslala pro jistotu raději vyšší obnos, než byla odhadovaná daňová povinnost za listopad 2018, aby společnost nebyla v prodlení s úhradou. Oba tiskopisy podala ve formátu .xml až první pracovní den po vánočních svátcích, tedy 27. 12. 2018. Dostane společnost pokutu za pozdní podání?
Lhůta pro podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení je stanovena na 25. následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období, ale jelikož je tento den svátek, tak lhůta pro přiznání k DPH a kontrolní hlášení je až nejblíže následující pracovní den, tedy 27. 12. 2018. Jak přiznání k DPH, tak kontrolní hlášení tedy bylo podáno včas. Pokud vznikne po vyměření daně přeplatek na dani, může formou žádosti společnost požádat o vrácení přeplatku, případně může být přeplatek využit pro případnou další daňovou povinnost, kdy by pak společnost uhradila částku poníženou o daný přeplatek.
Příklad 7
Pozdě podané daňové přiznání
Účetní společnost (měsíční plátce DPH) neměla k dispozici všechny podklady pro podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení před vánočními svátky, a proto nestihla podat do 25. 12. 2018 přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Dne 18. 12. 2018 zadala bankovní příkaz k úhradě daňové povinnosti na DPH s tím, že zaslala pro jistotu raději vyšší obnos, než byla odhadovaná daňová povinnost za listopad 2018, aby společnost nebyla v prodlení s úhradou. Oba tiskopisy podala ve formátu .xml až první pracovní den v lednu 2019, tedy 2. 1. 2019. Dostane společnost pokutu za pozdní podání?
Lhůta pro podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení je sice stanovena na 25. následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období, ale jelikož je tento den svátek, tak lhůta pro přiznání k DPH a kontrolní hlášení je až nejblíže následující pracovní den, tedy 27. 12. 2018. V tomto případě tedy došlo k pozdnímu podání přiznání k DPH a kontrolního hlášení. Ohledně finančních pokut však pravděpodobně vyvázne společnost bez pokuty. Podle § 250 DŘ se pokuta za opožděné tvrzení daně uloží, pokud je podání přiznání učiněno po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů. V případě přiznání k DPH tedy nedošlo ke zmeškání podání přiznání o
vice
jak 5 pracovních dnů, a proto přestože bylo přiznání k DPH pozdě podáno, tak nebude uložena finanční sankce. Pozdní podání kontrolního hlášení bez výzvy správce daně je sankcionováno pokutou podle § 101h odst. 1 písm. a) zákona o DPH, pokud ale nedošlo v daném kalendářním roce u plátce DPH k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení, nevzniká povinnost uhradit tuto pokutu, a to podle § 101j zákona o DPH upravujícího vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení.
Desátým dnem se považuje písemnost za doručenou, protože platí
fikce
doručení
Pro lhůty je zvlášť nebezpečné pravidlo doručování spočívající ve fikci doručení písemnosti, i když se adresát s písemností fakticky neseznámí. Podle § 47 DŘ totiž platí, že pokud si nevyzvedne adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů od jejího uložení, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Obdobně platí u datových schránek, že zpráva se považuje za doručenou desátým dnem od dodání písemnosti. Od tohoto dne se pak počítají všechny příslušné lhůty a správce daně považuje písemnost za řádně doručenou.
Příklad 8
Daň stanovená podle pomůcek
Správce daně zaslal společnosti výzvu na základě § 145 odst. 1 DŘ k podání řádného přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015, jelikož nebylo daňové přiznání podáno. Výzva byla doručena dne 10. 5. 2017 fikcí doručení. Na výzvu správce daně společnost nereagovala. Správce daně stanovil daň podle pomůcek, kdy jako pomůcky využil tržeb a marže společnosti. Postupoval správce daně v souladu s daňovým řádem?
Protože společnost nepodala daňové přiznání a ani nereagovala na výzvu k podání, byl správce daně oprávněn přistoupit ke stanovení daně podle pomůcek. Podle § 145 odst. 1 DŘ totiž platí, že pokud nebylo podáno řádné daňové tvrzení, vyzve správce daně daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu, a pokud daňový subjekt této výzvě nevyhoví ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek nebo předpokládat, že daňový subjekt tvrdil v řádném daňovém tvrzení daň ve výši 0 Kč.
 
Při výpočtu lhůt je nezbytné zohlednit, zda je lhůta určena podle počtu pracovních, nebo kalendářních dnů
Při výpočtu lhůt je nezbytné zohlednit, zda je počet dní stanoven jako pracovní dny nebo kalendářní dny, což je zásadní skutečnost. Pokud zákon neobsahuje upřesnění, tak se jedná o kalendářní dny, a pokud se má jednat o pracovní dny, tak takové dny musí být v zákoně specifikovány. Například je tento rozdíl podstatný u kontrolního hlášení. Pokud plátce DPH zjistí po uplynutí lhůty k podání kontrolního hlášení, že v tomto kontrolním hlášení uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů podat následné kontrolní hlášení, ve kterém tyto nedostatky napraví. Dále platí, že plátce DPH je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy správce daně nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Pokud jde ale o řádné kontrolní hlášení, které plátce DPH nepodá, tak jej správce daně vyzve a plátce DPH má k jeho podání náhradní lhůtu 5 dnů od oznámení výzvy. U řádného kontrolního hlášení jsou to tedy kalendářní a nikoliv pracovní dny.
Příklad 9
Podání nekvalifikovanou cestou
Daňový subjekt zapomněl přístupy do své datové schránky, nacházel se v zahraničí a potřeboval zaslat odpověď na výzvu správce daně. Proto daňový subjekt v Daňovém portálu Finanční správy ČR využil nekvalifikované formy podání, tedy podání bez podpisu. V rámci portálu se po podání vygeneroval příslušný e-tiskopis. Do kdy je třeba tento e-tiskopis doručit?
Podle § 71 odst. 3 DŘ má účinky podání i úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno kvalifikovaným způsobem. E-tiskopis by tedy měl být opatřen vlastnoručním podpisem a je nutné jej doručit správci daně do 5 kalendářních dnů, tedy aby ideálně pátý den již u správce daně dané potvrzení bylo doručeno. Potvrzení lze provést také podáním opakovaně v 5denní lhůtě kvalifikovaným způsobem. Pokud je 5denní lhůta dodržena, tak se bere podání účinné ke dni nekvalifikovaného podání. Pokud není 5denní lhůta dodržena, tak se bere podání za neúčinné. V tomto případě jde tedy o kalendářní dny a nikoliv pracovní dny, což je podstatný rozdíl.
 
Lhůty stanovené správcem daně formou e-mailu nejsou právně závazné
Podle § 32 odst. 1 DŘ správce daně stanovuje lhůty rozhodnutím, pokud je toho třeba a pokud lhůtu nestanoví zákon. V principu tak například lhůta stanovená e-mailem (což není forma komunikace přípustná podle daňového řádu) není pro daňový subjekt závazná. Daňový subjekt si tak může vyžádat stanovení lhůty rozhodnutím. E-mailovou korespondenci připouští snad pouze zákon o DPH v oblasti vracení DPH, kde lze doručovat formou e-mailu.
Příklad 10
Lhůta stanovená e-mailem
U plátce DPH (společnost s ručením omezeným) probíhá postup k odstranění pochybností na DPH za zdaňovací období leden 2018. Správce daně zaslal daňovému subjektu výzvu do datové schránky, na kterou plátce DPH řádně a včas odpověděl podáním z datové schránky. Po několika měsících obdržel plátce DPH od správce daně e-mail na adresu uváděnou v kontrolním hlášení, aby do 10 dní doručil veškeré smlouvy k transakcím uváděným v sekci A.2. kontrolního hlášení za leden 2018. Jelikož se jedná o smlouvy v angličtině, tak daňový subjekt nestihne zajistit překlady. Jak má plátce DPH reagovat?
Plátce DPH se může zkusit dohodnout se správcem daně na delší lhůtě pro zajištění překladů. Dále by se mohl zajímat o to, proč správce daně vyžaduje tyto smlouvy a zda vůbec souvisí s postupem k odstranění pochybností, a snažit se omezit požadavek správce daně. Případně, pokud by správce daně odmítal poskytnout delší lhůtu, tak daňový subjekt může argumentovat skutečností, že jde o nezákonně stanovenou lhůtu, kterou lze stanovit rozhodnutím, a zejména je potřeba komunikovat přípustnými formami komunikace (přičemž e-mailová komunikace není v tomto případě podle daňového řádu oficiální cesta doručování). Správce daně by tedy měl doručit příslušné rozhodnutí o stanovení lhůty do datové schránky.
 
Při výpočtu lhůt je nezbytné znát pravidla počítání času, aby byl správně určen poslední den lhůty
Podle § 33 DŘ platí, že lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty (pokud není takový den v měsíci, tak připadne poslední den lhůty na jeho poslední den). Lhůta stanovená podle dní počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty. Lhůta určená v kratších časových jednotkách, než jsou dny, se počítá od okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty.
Příklad 11
Počítání lhůty
Rozhodnutí o zamítnutí vrácení DPH osobě registrované k dani v Polsku bylo e-mailem doručeno 18. 6. 2018. Do kdy se může daňový subjekt odvolat proti tomuto rozhodnutí?
Lhůta pro podání odvolání je stanovena ve dnech a činí 30 dní, a proto lhůta začala běžet následujícím dnem, a to 19. 6. 2018. Konec lhůty pro odvolání je tedy dne 18. 7. 2018.
 
Do lhůty pro správce daně se nepočítá doba od vydání výzvy do dne požadované součinnosti
Podle § 34 DŘ platí pro správce daně výhodné pravidlo, že do lhůty se nezapočítává časový úsek při vydání určité výzvy (například jde o výzvu k odstranění vad podání podle § 74 DŘ, výzvu k odstranění pochybností podle § 89 DŘ, výzvu k vysvětlení, doložení, popř. doplnění nebo změnění, údajů v přihlášce k registraci podle § 129 DŘ). Pokud je totiž den, kdy osoba zúčastněná na správě daní učinila podání, dnem počátku běhu lhůty pro vydání rozhodnutí nebo provedení jiného úkonu správce daně, nebo pokud je počátek běhu lhůty od tohoto dne odvozován, běh lhůty se staví ode dne vydání rozhodnutí, kterým správce daně vyzývá osobu zúčastněnou na správě daní k součinnosti, do pátého pracovního dne ode dne, kdy dojde k požadované součinnosti.
Příklad 12
Dobrovolná registrace k DPH
Daňový subjekt se registroval k DPH na dobrovolné bázi, přičemž přihlášku k registraci k DPH podal dne 1. 12. 2018. Daňový subjekt očekával, že jelikož má správce daně 30 dní na registraci k DPH, tak bude datum vzniku plátcovství najisto 1. 1. 2019, protože datum vzniku plátcovství k DPH u dobrovolné registrace k DPH je den následující po dni doručení rozhodnutí o registraci k DPH. Daňový subjekt se však diví, že do 31. 12. 2018 nebylo doručeno rozhodnutí. Jakou příčinu může mít tato skutečnost, že správce daně nedodržel 30denní lhůtu?
Pravděpodobně půjde o skutečnost, že správce daně zaslal výzvu k odstranění pochybností, která je při dobrovolné registraci k DPH častá, a tím pádem po tuto dobu lhůta pro správce daně neběží. Další možnou příčinou je nesprávné zaslání přihlášky k registraci k DPH (například nebyla zaslána elektronicky ve formátu .xml). Daňovému subjektu lze doporučit v tomto případě aktivní komunikaci se správcem daně.
 
Obvykle stačí poslední den lhůty příslušné podání zaslat poštou nebo přípustnou elektronickou formou
Podle § 35 DŘ stačí poslední den lhůty podání zaslat, protože lhůta je zachována, pokud je nejpozději v poslední den lhůty učiněn úkon u věcně a místně příslušného správce daně, je podání zasláno provozovatelem poštovních služeb (tj. Česká pošta) adresované věcně a místně příslušnému správci daně, podána datová zpráva adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně na technickém zařízení správce daně nebo podána datová zpráva do datové schránky věcně a místně příslušného správce daně. Pokud nebyl úkon učiněn u věcně a místně příslušného správce daně, je lhůta zachována, pokud je nejpozději v poslední den lhůty učiněn tento úkon u nadřízeného správce daně nebo u jiného věcně příslušného správce daně. V pochybnostech se považuje lhůta za zachovanou, pokud se neprokáže opak. Mohou však nastat i případy, kdy je potřeba, aby poslední den lhůty již bylo podání doručeno správci daně, což je však v současné praxi jednoduché při existenci elektronické komunikace se správcem daně. O podání je také vhodné archivovat důkazní prostředek, aby byl daňový subjekt schopen případně prokázat, že podání učinil řádně a ve lhůtě.
Příklad 13
Poslední den lhůty pro podání přiznání
Daňový subjekt podniká jako osoba samostatně výdělečná činná a používá jeden osobní automobil pro podnikatelské účely, a proto má povinnost podat daňové přiznání k dani silniční. Daňový subjekt si 31. 1. 2019 uvědomil, že nepodal daňové přiznání. Datovou schránku ani elektronický podpis daňový subjekt nemá. Jak může tuto situaci daňový subjekt vyřešit?
Daňový subjekt (pokud nemá zpřístupněnu datovou schránku) může podání učinit osobně na podatelně správce daně, anebo stačí zaslat přiznání k silniční dani poslední den lhůty formou poštovní přepravy Českou poštou. Nicméně, i kdyby se v tomto případě opozdil s podáním přiznání k dani silniční, tak má 5 pracovních dnů, kdy nebude daňový subjekt pokutován za pozdní podání daňového přiznání. Navíc lze očekávat, že vzhledem k výši daně by pokuta nedosáhla minimální částky 200 Kč pro předpis pokuty za pozdní podání daňového přiznání.
 
Pokud daňový subjekt žádá o prodloužení lhůty, měl by si ověřit, zda lze u příslušné lhůty o prodloužení vůbec požádat
Lhůty se dělí na lhůty stanovené správcem daně a lhůty, které přímo stanovuje zákon. Správcovské lhůty je obecně možné prodloužit, podle § 36 odst. 1 DŘ, který stanoví, že správce daně povolí ze závažného důvodu na žádost prodloužení lhůty stanovené správcem daně, pokud byla žádost o prodloužení lhůty podána před jejím uplynutím. Lhůtu zákonnou lze přitom prodloužit, pouze pokud tak stanoví zákon. Správce daně pak vyhoví první žádosti o prodloužení lhůty, pokud nejde o lhůtu stanovenou zákonem, a lhůtu prodlouží alespoň o dobu, která v den podání žádosti ještě zbývá ze lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno. Přitom platí
fikce
schválení, pokud správce daně nevydá rozhodnutí do doby, o niž má být lhůta podle žádosti prodloužena, nebo když nevydá rozhodnutí do 30 dnů ode dne, kdy žádost obdržel. Pokud je rozhodnutí, kterým nebylo žádosti plně vyhověno, oznámeno až po uplynutí stanovené lhůty, tak končí běh této lhůty uplynutím tolika dnů po oznámení tohoto rozhodnutí, kolik dnů zbývalo v době podání žádosti do uplynutí stanovené lhůty. Lhůtu také nelze prodloužit u lhůt, se kterými zákon spojuje zánik práva.
Příklad 14
Prodloužení lhůty u daňového přiznání
Ve společnosti (čtvrtletní plátce DPH) vážně onemocněla hlavní účetní, která má na starosti mimo jiné i daňovou agendu. V pracovní neschopnosti byla od poloviny ledna 2019. Společnost již nyní tuší, že nebude schopna podat včas přiznání k DPH za první čtvrtletí roku 2019 (termín pro podání je 25. 4. 2019) a kontrolní hlášení (vždy měsíční perioda do 25. následujícího měsíce) a přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2018 (termín pro podání je 1. 4. 2019). Jde prodloužit termín pro podání těchto přiznání?
Podle § 36 odst. 4 DŘ může správce daně na žádost daňového subjektu nebo z vlastního podnětu prodloužit až o tři měsíce lhůtu pro podání řádného daňového tvrzení. Pokud by předmětem daně byly i příjmy, které jsou předmětem daně v zahraničí, tak lze prodloužit lhůtu až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Ohledně přiznání k dani z příjmů právnických osob lze tedy podat žádost o prodloužení lhůty, kterou by správce daně mohl schválit. Podle zákona o DPH však není možné prodloužit lhůtu pro podání přiznání k DPH ani kontrolního hlášení. Tato tvrzení by tak měla společnost podat ve lhůtě, jinak by jí byly uloženy příslušné pokuty za pozdní podání.
Příklad 15
Prodloužení lhůty pro podání odvolání
Společnosti byl dne 12. 12. 2018 doručen dodatečný platební výměr po skončení daňové kontroly na DPH. Společnost s doměrkem na dani nesouhlasí, a proto by chtěla podat odvolání. Kvůli dovoleným přes Vánoce však společnost nestihne vypracovat odvolání do 30 dnů od doručení platebního výměru, což je zákonná lhůta. Je možné lhůtu prodloužit?
Jelikož lhůta pro odvolání je lhůtou zákonnou a daňový řád neumožňuje tuto lhůtu prodloužit, tak musí být odvolání podáno do 30 dnů od doručení rozhodnutí. V praxi by šlo zvažovat využití podání tzv. blanketního (neúplného) odvolání v zákonem stanovené lhůtě s tím, že by daňový subjekt následně odstranil vady odvolání a odvolání včas doplnil. Každé podání lze totiž doplnit do doby rozhodnutí příslušného správce daně či v tomto případě Odvolacího finančního ředitelství.
Příklad 16
Lhůta u vracení DPH
Osoba registrovaná k dani na Slovensku podala dne 30. 9. 2018 žádost o vrácení DPH uhrazené v České republice. Český správce daně zaslal formou e-mailu dne 2. 1. 2019 výzvu k odstranění pochybností a poskytnutí doplňujících údajů. Správce daně daňový subjekt poučil ve výzvě, že podle § 82b odst. 5 zákona o DPH mimo jiné platí, že doplňující údaje musí být správci daně poskytnuty do jednoho měsíce ode dne doručení výzvy k doplnění údajů. Je možné tuto lhůtu prodloužit?
Tato lhůta je zákonnou lhůtou a zákon o DPH specificky nepřipouští možnost lhůtu prodloužit. Slovenský daňový subjekt tak musí reagovat ve lhůtě jednoho měsíce, jinak bude žádost o vrácení zamítnuta. Navíc platí v oblasti vracení DPH, že doručením se rozumí odeslání datové zprávy na e-mailovou adresu daňového subjektu.
 
Ve výjimečných případech ze závažného důvodu může ve vybraných situacích správce daně povolit navrácení lhůty v předešlý stav a stanovit tak novou lhůtu
Podle § 37 DŘ může ze závažného důvodu správce daně povolit navrácení lhůty v předešlý stav. Příslušná žádost musí být podána do 15 dnů ode dne, kdy pominul důvod zmeškání lhůty, a do posledního dne zmeškané lhůty nesmí uplynout více než jeden rok. Navrácení lhůty v předešlý stav je vyloučeno u lhůty pro stanovení daně, pro placení daně, pro podání řádného daňového tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení a v dalších vymezených případech.
Příklad 17
Zmeškání lhůty kvůli dopravní nehodě
Daňový subjekt zmeškal lhůtu pro odpověď na výzvu v daňové kontrole, která uplynula 2. 1. 2019, protože byl dne 1. 1. 2019 účastníkem vážné dopravní nehody, musel být operován a byl několik dnů v umělém spánku. Jak lze procesně reagovat na zmeškání lhůty?
V tomto případě může do 15 dnů od pominutí důvodů zmeškání podat daňový subjekt žádost o navrácení lhůty v předešlý stav. Ideálně by měl daňový subjekt objektivní závažné důvody prokázat například potvrzením o hospitalizaci či dokumenty od Policie ČR. Správce daně by měl tento důvod akceptovat a stanovit novou lhůtu.
 
V případě pasivity správce daně a nedodržení jemu stanovených lhůt lze podat podnět na nečinnost
Pokud správce daně nereaguje ve stanovené lhůtě, může daňový subjekt podle § 38 DŘ podat podnět na nečinnost správce daně nejblíže nadřízenému správci daně. Za nečinnost se považuje situace, kdy správce daně nepostupuje v řízení bez zbytečných průtahů, protože marně uplynula zákonem stanovená lhůta pro provedení úkonu správcem daně, nebo kdy správce daně neprovedl úkon ve lhůtě, která je pro provedení takového úkonu při správě daní obvyklá, nebo správce daně nevydal rozhodnutí bezodkladně poté, co došlo ke shromáždění podkladů potřebných pro rozhodnutí, případně pokud správce daně nevydal rozhodnutí, ačkoli uplynuly tři měsíce ode dne, kdy byl učiněn vůči osobě, která podala podnět, nebo touto osobou poslední úkon v řízení, kterého se předpokládaná nečinnost týká.
Příklad 18
Podané odvolání bez odezvy
Daňový subjekt podal 3. 1. 2017 odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na DPH. Odvolání po dvou letech stále nebylo rozhodnuto ze strany Odvolacího finančního ředitelství. Odvolací orgán během dvou let nezaslal žádné výzvy ani daňový subjekt nekontaktoval. Jak se může daňový subjekt domáhat vydání rozhodnutí?
Daňový subjekt může zkusit zjistit stav odvolacího řízení telefonickou cestou či formou nahlédnutí do spisu či oficiálním dotazem na stav řízení. Daňový subjekt by také mohl podat podnět na nečinnost, protože pro odvolání stanovuje pokyn ke lhůtám na rozhodnutí šest měsíců, které sice mohou být prodlouženy, ale vzhledem k délce řízení je to nepravděpodobné. Daňový subjekt si také může ověřit, zda již neuplynula lhůta pro stanovení daně, a případně doplnit odvolání o tento aspekt.
 
Pokud se neodstraní vada podání ve lhůtě stanovené správcem daně, stává se dané podání neúčinným a hledí se na ně jakoby nebylo nikdy podáno
Z hlediska dodržení příslušné lhůty je důležitá reakce na příslušné výzvy správce daně, a to zejména s ohledem na případné vady určitého podání. Podle § 74 DŘ totiž platí, že pokud má určité podání vadu (například daňové přiznání není podepsáno odpovědnou osobou), pro kterou není způsobilé k projednání, nebo vady, pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, tak správce daně vyzve toho, kdo podání učinil, aby označené vady odstranil podle jeho pokynu a ve stanovené lhůtě. Při včasné reakci se bere podání jako podané řádně a včas, ale pokud daňový subjekt na výzvu nereaguje vůbec nebo až po stanovené lhůtě, tak se takové podání uplynutím stanovené lhůty stává neúčinným.
Příklad 19
Neúčinnost podání
Daňový subjekt (osoba samostatně výdělečně činná) zaslal dne 3. 4. 2018 poštou přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok 2017, kde deklaroval daňovou povinnost ve výši 100 000 Kč. Daň byla uhrazena v hotovosti na pokladně finančního úřadu téhož dne. Přiznání však zapomněl daňový subjekt opatřit podpisem, jelikož jej sestavoval na počítači, a proto mu správce daně 20. 4. 2018 zaslal poštou výzvu k odstranění vad podání a stanovil lhůtu 15 dní. Daňový subjekt byl však v zahraničí, poštovní zásilku si nevyzvedl, a tak došlo k doručení fikcí desátým dnem od uložení zásilky. Dne 15. 6. 2018 přišlo daňovému subjektu vyrozumění o neúčinném podání daňového přiznání. Jak má daňový subjekt reagovat?
Protože vady podání nebyly odstraněny ve stanovené lhůtě, stalo se podané daňové přiznání neúčinným, tedy jakoby nebylo nikdy podáno. Daňový subjekt by měl neprodleně daňové přiznání řádně podat, aby se vyvaroval případné výzvě a v nejhorším případě stanovení daně podle pomůcek. Pokud daňový subjekt daňové přiznání podá neprodleně po obdržení vyrozumění, bude v prodlení zhruba 2,5 měsíce. Daňovému subjektu správce daně uloží pokutu za opožděné tvrzení daně, protože zpoždění podání daňového přiznání bylo delší než 5 pracovních dnů, a to ve výši 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Daň byla uhrazena ve lhůtě (jelikož termín pro podání daňového přiznání byl 3. 4. 2018 v důsledku víkendu a svátku), a proto nebude stanoven žádný úrok z prodlení.
 
Po šesti letech se přeplatek stane příjmem rozpočtu
Podle § 155 odst. 7 DŘ platí, že pokud si daňový subjekt nepožádá o vrácení vratitelného přeplatku do šesti let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, tak příslušný přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správce daně, který jej evidoval. Pokud si daňový subjekt nechává z různých důvodů určitou částku na osobním daňovém účtu, tak by neměl na tuto lhůtu zapomínat, aby se nestalo, že jeho přeplatek se po šesti letech stane majetkem státu.
Příklad 20
Zánik přeplatku uplynutím lhůty
Zahraniční subjekt je v České republice registrován pouze k DPH od roku 2006. Daňový subjekt v roce 2009 podal dodatečné
přiznání k DPH na nižší daň, na základě kterého vznikl vratitelný přeplatek ve výši 200 000 Kč. O tento přeplatek však nebylo požádáno. Každý měsíc je tento plátce DPH v daňové povinnosti a povinnost hradí vždy k 15. dni následujícího měsíce, takže nikdy nebyl v prodlení s úhradou. Při interní revizi v lednu 2019 bylo zjištěno, že o přeplatek nebylo požádáno. Je možné přeplatek vrátit?
Jelikož plátce DPH nepožádal o vratitelný přeplatek do šesti let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, je již příslušný přeplatek majetkem České republiky. Tento přeplatek již tedy zanikl a plátci DPH nebude vrácen.
 
Za den úhrady se považuje datum připsání finančních prostředků na účet správce daně
Při úhradě daní v zákonem stanovené lhůtě platí podle § 166 DŘ, že za den platby se považuje den, kdy byla připsána na účet správce daně, nikoliv datum odeslání platby. Daň lze zaplatit i v hotovosti, kde je pak datum úhrady den převzetí platby úřední osobou. Případně lze daň uhradit i dalšími způsoby, jako je převedením přeplatku z osobního daňového účtu jiného daňového subjektu, kdy je však nezbytné zajistit, aby byla platba včas na osobním daňovém účtu daňového subjektu.
Příklad 21
Den úhrady daně
Daňový subjekt podniká jako truhlář a k výkonu své profese používá dva automobily. Daňový poradce truhláře podal na základě udělené generální plné moci dne 31. 1. 2019 přiznání k dani silniční a celková daňová povinnost byla 6 800 Kč. Daňový poradce sdělil truhláři, aby daň zaplatil. Truhlář však zapomněl provést úhradu a dne 18. 2. 2018 mu telefonoval správce daně, že dluží na silniční dani a aby urychleně platbu vykonal, jinak bude zahájen proces daňové
exekuce
. Truhlář téhož dne expresní platbou zaslal peníze a peníze byly připsány na účet správce daně až 19. 2. 2018. Jaké budou stanoveny sankce?
Při pozdní úhradě daně
vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, a to počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení je stanovena na 14 %
p. a.
plus repo sazba České národní banky platná pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se však nepředepisuje, pokud nepřesáhne v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období částku 200 Kč. Přestože truhlář uhradil daň později, tak nebude sankcionován finanční pokutou, protože výše úroku činí méně než 200 Kč. Jelikož ale nebyla platba připsána na účet správce daně ve lhůtě do 31. 1. 2019, došlo k pozdní úhradě daňové povinnosti.
 
Daňový subjekt by měl být připraven na možnost stanovení krátkých lhůt, které jsou velmi krátké u kontrolního hlášení
Správce daně obvykle stanovuje patnácti či třicetidenní lhůtu. Správce daně však může stanovit i lhůtu kratší než 8 dnů, a to zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé, a tato krátká lhůta musí být odůvodněna. V praxi však může činit daňovému subjektu obtíže i třicetidenní lhůta, zejména v době letních prázdnin, vánočních svátků nebo s ohledem na skutečnost, že požadavek správce daně je příliš rozsáhlý, anebo vyžaduje překlady dokumentace do českého jazyka. Obzvláště krátké jsou pak stanoveny lhůty pro reakci na výzvy správce daně ke kontrolnímu hlášení, které jsou stanoveny na 5 kalendářních či pracovních dní.
Příklad 22
Lhůta u kontrolního hlášení
Správce daně na základě porovnání údajů o dodavatelsko-odběratelských transakcích vykázaných v kontrolních hlášeních plátců DPH za zdaňovací období říjen 2018 zaznamenal v oddílu B. 2. kontrolního hlášení jiného plátce DPH záznam o přijatých zdanitelných plněních dodavatele XYZ. Dodavatel XYZ za říjen 2018 podal kontrolní hlášení nedopatřením namísto formátu .xml ve formátu .pdf. Správce daně zaslal 2. 12. 2018 výzvu k podání kontrolního hlášení za říjen 2018. Výzva byla doručena do datové schránky fikcí doručení a plátce DPH na výzvu nezareagoval ve stanovené lhůtě. Po seznámení se zprávou doručenou do datové schránky fikcí se však plátce DPH nebál pokuty, neboť kontrolní hlášení podal ve lhůtě. Jaká bude stanovena v tomto případě sankce?
Podle § 101a odst. 4 zákona o DPH je podání kontrolního hlášení, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není učiněno datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, automaticky neúčinné. Podání ve formátu .pdf bere správce daně jako zcela neúčinné podání, tedy jakoby kontrolní hlášení za říjen 2018 nebylo nikdy podáno. Protože ani nebylo kontrolní hlášení za říjen 2018 podáno v lhůtě 5 dnů od oznámení výzvy, správce daně stanoví za nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě pokutu ve výši 50 000 Kč. Plátce DPH musí podat kontrolní hlášení za říjen 2018 ve správném formátu a může požádat o prominutí příslušné pokuty.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.