Daň z přidané hodnoty u vývozu zboží

Vydáno: 19 minut čtení

O vývozu zboží se z pohledu zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), hovoří v souvislosti s výstupem zboží z území Evropské unie. Avizovaným odchodem Velké Británie z EU se zvýší počet transakcí, které budou muset čeští plátci vykazovat v daňových přiznáních jako vývoz. Dosavadní intrakomunitární dodání do Spojeného království nahradí pravidla platná při dodání do států mimo Evropskou unii. Jak tedy v případě vývozu z pohledu DPH správně postupovat?

Daň z přidané hodnoty u vývozu zboží
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s.r.o.
 
Co se považuje za vývoz
Podle § 66 zákona o DPH se vývozem rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí země, jestliže bylo propuštěno do celního režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnějšího tranzitu, nebo bylo zpětně vyvezeno. Nejdříve tedy trocha teorie z celních předpisů k jednotlivým režimům.
Režim vývozu umožňuje, aby zboží Evropské unie opustilo její celní území.
Režim pasivního zušlechťovacího styku slouží k tomu, aby zboží bylo dočasně vyvezeno z celního území Evropské unie za účelem podrobení zušlechťovacím operacím a aby výrobky vzniklé z těchto operací byly dovezeny zpět a propuštěny do volného oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla.
Tranzitním režimem Unie
se rozumí režim, kterému podléhá zboží dopravované pod celním dohledem příslušných úřadů od celního úřadu odeslání (dále jen „úřad odeslání“) jednoho členského státu Unie k jinému celnímu úřadu tohoto nebo jiného členského státu Unie a který se dělí na vnější tranzit a vnitřní tranzit.
Vnějším tranzitem
se rozumí režim umožňující přepravu zboží za stanovených podmínek mezi dvěma místy nacházejícími se na celním území Unie. Vnější tranzit umožňuje přepravu zboží, které není zbožím Unie, aniž by toto zboží podléhalo dovozním clům a dalším poplatkům nebo obchodně-politickým opatřením.
Vnitřním tranzitem
se rozumí režim umožňující za stanovených podmínek přepravu zboží Unie mezi dvěma místy nacházejícími se na celním území Unie přes území státu, který nepatří do celního území Unie, beze změny jeho celního statusu.
Podle článku 270 Celního kodexu podléhá prohlášení o zpětném v

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty