Příloha v účetní závěrce

Vydáno: 34 minut čtení

Na účetní uzávěrce jsou nejpracnější dvě činnosti – fyzická inventura a příloha v účetní závěrce. První z aktivit nutí na čas opustit bezpečí kanceláře a vydat se na odyseu po firemním skladu a dalších zákoutích, druhá atakuje šedou kůru mozkovou účetních ve snaze sepsat slohovou práci o interních poměrech ve firmě. Jasně, obojí si lze zjednodušit. Inventarizace může (ač by rozhodně neměla) proběhnout ledabyle a přílohu si můžeme okopírovat od aktivnější firmy ze Sbírky listin a pouze vyměnit číselné a další údaje, co na tom, že nebude přesně sedět na poměry v naší účetní jednotce – není žalobce, nebude ani soudce. Většina účetních ale práci dělá svědomitě a poctivě, takže se při inventuře i příloze v účetní závěrce pořádně zapotí; v příspěvku si ukážeme, jak si beze stresu poradit se zmíněnou přílohou.

Příloha v účetní závěrce
Ing.
Martin
Děrgel
 
Proč se trápit s dalším „papírem“…
Pokud chce matematik popsat kružnici, stačí mu k tomu jeden strohý číselný údaj: její poloměr. Právník by vymezil kružnici méně srozumitelně např. jako množinu všech bodů euklidovského prostoru, ležících ve stejné vzdálenosti od pevně stanoveného středového bodu, které v souhrnu vytvářejí uzavřenou rovinnou křivku vymezující pro daný obvod maximální plošný obsah ze všech planimetrických útvarů. Ekonom by pojednal o silných a slabých stránkách dané kružnice ve srovnání s „konkurenčními“ geometrickými objekty, přidal by něco z její historie a nabídl několik možných scénářů budoucího vývoje a případných doporučení jejího vylepšení…
Účetní by do rozvahy účetní závěrky jen stručně uvedl, jaká byla pořizovací cena kružnice, a případně s ohledem na její dočasně sníženou hodnotu prokázanou inventurou by k ní vytvořil opravnou položku. Jde jistě o
absurdní
příklad, ale je z něj názorně vidět neprakticky malá vypovídací schopnost základního účetního výkazu – rozvahy, ještě tristnější by byl informační přínos výkazu zisku a ztráty. Většinu uživatelů údajů účetní závěrky přitom zajímá především, jak je ona kružnice veliká, kde se konkrétně v prostoru nalézá, v jaké barvě a tloušťce je vyvedena její obrysová čára, je-li poskytována za úplatu k využití jiným subjektům nebo jak jinak slouží pro ekonomickou činnost účetní jednotky, jestli se zúčastní plánované fúze (průniku) s jinou kružnicí apod. A právě k těmto a dalším zpodrobňujícím informacím o hospodaření účetní jednotky je určena příloha účetní závěrky.
Zkrátka všechny hospodářsky významné skutečnosti týkající se účetní jednotky nelze vyjádřit strohou řečí čísel a účtů, resp. jejich úhrnů v rámci stanovených účetních položek, na které se omezuje rozvaha a výkaz zisku a ztráty. Spoustu souvisejících a rozšiřujících důležitých údajů je nutno vyjádřit slovním popisem, případně v grafickém vyjádření. Například z rozvahy nevyčteme, jaká je konkrétní doba splatnosti pohledávek a dluhů, přičemž pro úvěrující banku je pochopitelně podstatné, zda má k úhradě dojít příští měsíc nebo až za pět let.
A právě zájem uživatelů účetní závěrky po takových detailnějších, popisných a osvětlujících hospodářsky významných informacích má za úkol uspokojit její třetí povinná součást – příloha.
Tento dokument lze sestavit popisným způsobem nebo ve formě tabulek, anebo kombinací obou způsobů, což je v praxi nejčastější. Pro její sestavení nepostačí účetní záznamy, ale bude nutno nahlédnout i do dalších interních podkladů, jako jsou účetní směrnice, zakladatelské dokumenty (v aktuálním znění), rozhodnutí vedení účetní jednotky a podobně.
Povinně vykazovaných údajů je poměrně hodně, naštěstí ale účetní předpisy v tomto směru rozlišují mezi velikostními kategoriemi účetních jednotek a více údajů požadují po těch větších a povinně auditovaných. Jde přitom jen o nezbytné minimum údajů, takže vedení účetní jednotky může klidně rozhodnout o širší náplni přílohy v účetní závěrce. S ohledem na její povinné zveřejnění ve Sbírce listin obchodního rejstříku by mělo být přirozeně pamatováno na uchování obchodního tajemství a rovněž na ochranu osobních údajů fyzických osob.
Obecně platí, že do přílohy patří zejména „významné“ údaje. Podle § 19 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“),
se informace považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi.
Kritériem významnosti nemusí být vždy jen výše částky, někdy totiž jsou pro ekonomická rozhodnutí stěžejní i relativně malé položky, které mohou mít značný potenciál. Z „investičního semínka“ totiž časem mohou vyrůst skvělé projekty. Příkladem jsou třeba ztrátové počáteční/testovací investice na nových trzích, oborech činnosti či zemích, vypovídající o plánované expanzi, případně přemístění působení. Významné mohou být i poměrně nízké výlohy na výzkum a vývoj, které svědčí o promyšleném a svědomitém přístupu k dlouhodobému podnikání a o strategické výhodě dané firmy do budoucna vůči těm, kteří jen nakupují a prodávají cizí myšlenky a zboží apod.
Rovněž relativně malé nákupy akcií a podílů neznámých firem mohou souviset s jejich očekávaným strmým nárůstem. Kdo by třeba v sedmdesátých letech dával šanci „garážové firmě“ s nakousnutým jablkem, do níž její zakládající Steevové vložili jen mikrobus (Jobs) a programovatelnou kalkulačku (Wozniak). Á propos, většina uznávaných autorit na kapitálovém trhu nedosáhla své ekonomické síly spekulací na mírný vzestup akcií renomovaných a již zavedených společností, nýbrž naopak promyšlenou (ač vždy riskantní) investicí do malých, zchátralých a začínajících společností, které mohly, ale také nemusely, mít před sebou rychlý vzestup. Např. za jeden milion lze sice nakoupit 1 000 akcií věhlasných firem s dobrou perspektivou po 1 000 Kč a čekat na „závratný růst“ o jednotky procent, ale sofistikovanější je nakoupit 1 000 akcií stovky neznámých podniků po cca 10 Kč za akcii s tím, že budeme spekulovat na nárůst o více než 10 000 % (na 1 000 Kč za akcii) alespoň u 5 % z nich…
Význam přílohy v účetní závěrce ovšem spočívá nejen v tom, že přibližuje a rozvádí údaje z jejích dvou sesterských účetních výkazů. Informuje totiž dále také o tom, co v rozvaze ani výkaze zisku a ztráty není vhodné nebo účelné vykazovat, jako jsou nejisté skutečnosti – například žaloby vedené proti nebo ve prospěch účetní jednotky. Navíc řadu ekonomických jevů není jednoduché anebo dokonce ani účetně možné ocenit nebo vyjádřit konečným číslem – např. pozice na trhu z různých hledisek, šíře sortimentu, ochranné známky, patenty, autorská práva, klientela, procento reklamací, lukrativní nemovitosti s výhodným umístěním atd. A v řadě případů je pro ekonomická rozhodnutí spíše než absolutní hodnota přínosný vývoj trendu, delší srovnatelné číselné řady apod.
Pro strategického uživatele může být přínosné, že příloha umožňuje navíc blíže vysvětlit skutečnosti a události z jejich pravé ekonomické podstaty, cíle a účelu, nejen z hlediska právního. Příkladem může být prodej nebo nákup závodu (jeho části), anebo účelový odprodej (části) závodu a jeho zpětný pacht, zdánlivě nevýhodné transakce, všemožné přeměny, změny vlastního kapitálu, fondového hospodaření atd. V každém případě by měly být informace srozumitelné pro jejich uživatele, významné pro ekonomická rozhodnutí, spolehlivé, v hodnocení nezaujaté a neutrální, srovnatelné, bez záměrného a přehnaného umělého vylepšování bonity účetní jednotky.
 
Příloha v – nikoli k – účetní závěrce
Příloha je (vedle známější rozvahy a výkazu zisku a ztráty) třetí nedílnou součástí úplně každé účetní závěrky, na což některé menší účetní jednotky občas zapomínají. Ačkoli obvykle je „přílohou“ něco přiloženého k něčemu hlavnímu, tak v tomto případě
je příloha definiční nedílnou součástí účetní závěr
k
y,
proto se o ní má hovořit jako o
„příloze v účetní závěrce“
a nikoli „příloze k účetní závěrce“; obdobně jako neříkáme „rozvaha k účetní závěrce“. V tomto ohledu by bylo přiléhavější označení „komentář“ či „analytická část“ účetní závěrky, toto slovíčkaření je však zcela podružné, pragmaticky uvažující účetní totiž především zajímá, co do ní uvést.
Jelikož je příloha nedílnou součástí každé účetní závěrky (dále také jen „ÚZ“), tak její případná absence znamená, že ÚZ neobsahuje veškeré povinné součásti. Což je dle § 37a odst. 1 písm. h) ZÚ přestupek, za který dotyčné účetní jednotce hrozí pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem podle § 37a odst. 4 písm. b) ZÚ.
Těžiště povinných náležitostí přílohy v účetní závěrce je náplní prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícímu v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“). Poznámka: V tomto příspěvku se sice věnujeme pouze podnikatelským účetním jednotkám, nicméně obdobná pravidla věcné náplně přílohy platí také pro jiné typy účetních jednotek. Ovšem právním základem je , na jehož ustanovení týkající se přílohy v ÚZ se nyní podíváme.
Začneme definicí účetní závěrky (§ 18 odst. 1 ZÚ), podle níž jde o nedílný celek, který tvoří (nejméně):
-
Rozvaha (bilance):
kde jsou uspořádány a označeny položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv podle .
-
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka):
kde jsou uspořádány a označeny položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv podle .
-
Příloha:
v němž jsou uspořádány a označeny položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s .
v němž jsou uspořádány a označeny položky nákladů a výnosů a výsledku hospodaření v souladu s .
§ 7 odst. 3 (skutečnosti narušující předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky),
§ 7 odst. 4 (meziroční změny uspořádání a označování položek rozvahy a výsledovky),
§ 7 odst. 5 (informace o použitých účetních metodách, popřípadě o odchylkách od nich),
§ 19 odst. 5 a 6 (významné události poznané nebo nastalé až po rozvahovém dni – viz dále),
§ 36 odst. 1 (odchylky od metod a postupů Českého účetního standardu pro podnikatele a důvody).
Nepřekvapí, že příloha – také rozvaha a výkaz zisku a ztráty – musí dle § 18 odst. 3 ZÚ dále obsahovat:
a)
obchodní firmu
(poznámka: podle § 429 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „OZ“ – se jedná o jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku) nebo název účetní jednotky a její
sídlo,
jde-li o účetní jednotku
fyzické osoby
(OSVČ), pak je vyžadována její
obchodní firma nebo jméno a bydliště i sídlo,
je-li odlišné od bydliště (poznámka: sídlem je adresa zapsaná ve veřejném rejstříku, jinak místo, kde má podnikatel hlavní obchodní závod, popřípadě bydliště),
b)
identifikační číslo osoby,
pokud jí bylo přiděleno, a informaci o zápisu do veřejného rejstříku uváděnou na obchodních listinách (poznámka: podle § 435 OZ musí podnikatel uvádět na obchodních listinách jméno, sídlo, IČO, údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně oddílu a vložky, resp. údaj o svém zápisu v jiném veřejném rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku povinně uvádí údaj o svém zápisu do jiné evidence),
c)
právní formu
účetní jednotky, případně informaci o tom, že účetní jednotka je v likvidaci,
d)
předmět podnikání
nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla účetní jednotka zřízena,
e)
rozvahový den
(poznámka: jedná se o den, kdy se tzv. uzavírají účetní knihy podle § 17 odst. 2 ZÚ, nejčastěji konec účetního období) nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje ve smyslu § 19 odst. 3 ZÚ,
f)
okamžik sestavení účetní závěrky, za který se považuje den podpisu
uvedený v dalším bodě,
g)
podpis,
přesněji řečeno „připojení podpisového záznamu“
statutárního orgánu účetní jednotky,
resp. je-li účetní jednotkou fyzická osoba (OSVČ), pak se samozřejmě jedná právě o její podpis (podpisový záznam).
 
Jak v ÚZ zohlednit události poznané či nastalé po rozvahovém dni
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku k rozvahovému dni, kterým je den, kdy uzavírají účetní knihy. Nejčastěji jde o poslední den účetního období, kdy hovoříme o řádné účetní závěrce, která je tedy vyhotovována obvykle s roční periodou. V její rozvaze vidíme konečné stavy majetku a dluhů, resp. aktiv a pasiv, ke konci rozvahového dne, zatímco výkaz zisku a ztráty odhaluje úhrny výnosů a nákladů realizované za celé účetní období a určité z nich vypočítané rozdílové položky. Je nasnadě, že sestavení ÚZ je náročným úkolem, který si běžně vyžádá týdny i měsíce přípravných a doprovodných prací, jako je inventarizace a výpočet daně z příjmů. Ke schválení majitelům účetní jednotky se proto účetní závěrka zpravidla dostane až čtvrt roku po rozvahovém dni, načež je zveřejněna ve Sbírce listin obchodního rejstříku, kde se s ní mohou seznámit externí uživatelé.
Jedním z praktických problémů účetní závěrky je aktuálnost a využitelnost jejích údajů. Na straně jedné by měla účetní data odpovídat stavu na konci uzavíraného období – typicky k 31. 12. Na straně druhé nelze přehlížet kontinuitu procesů a událostí, o nichž se tvůrci ÚZ dozvěděli až po rozvahovém dni nebo které nastaly sice až po něm, ale mohou mít význam pro její uživatele.
Zohledňování událostí – poznaných nebo nastalých – až po rozvahovém dni
ovšem nemůže trvat příliš dlouho, ÚZ je třeba definitivně uzavřít, aby se k ní mohli vyjádřit majitelé účetní jednotky a bylo ji možno přiložit k přiznání daně z příjmů, případně auditovat a zveřejnit. Proto zpřesňování a doplňování účetních dat musí jednou skončit, a to dnem dokončení prací na účetní závěrce. Přičemž posledním úkonem je podpis (resp. připojení podpisového záznamu) majitele/statutárního orgánu účetní jednotky, který se považuje za okamžik sestavení ÚZ. Pro ilustraci uvádíme příklady obou zmíněných typů událostí.
Prvním typem události poznané až po rozvahovém dni
může být snížená prodejní hodnota zboží při vyskladnění v lednu 2019. Je nasnadě, že tato skutečnost (nižší hodnota zásob) existovala již k rozvahovému dni 31. 12. 2018, na což ale nepřišla odbytá fyzická inventura, takže ke zboží nebyla vytvořena opravná položka. Její absence v ÚZ za rok 2018 zkresluje (nadhodnocuje) stav majetku účetní jednotky, což by se mělo napravit dodatečnou tvorbou opravné položky do uzavíraného období roku 2018, která ovlivní rozvahu i výkaz zisku a ztráty.
Druhým typem událostí jsou skutečnosti nastalé až po rozvahovém dni,
tedy v dalším účetním období. Třeba když v lednu 2019 těžký sníh provalí střechu skladiště a zničí zásoby výrobků určených k prodeji. Tentokrát jsou sice stav i hodnota skladovaných zásob v rozvaze za rok 2018 uvedeny správně podle skutečné situace k rozvahovému dni 31. 12. 2018. Avšak není pochyb o tom, že pro uživatele neznalé nově nastalé lednové reality by byly takovéto formálně správné údaje v ÚZ za rok 2018 neúplné. Účetní jednotka by měla tuto významnou skutečnost uvést do přílohy v účetní závěrce formou vhodného komentáře ke stavu skladovaných zásob.
Legislativně pamatují na vykazování těchto dvou typů událostí dvě ustanovení § 19 odst. 5 a 6 ZÚ:
„V účetnictví běžného účetního období musí být k rozvahovému dni zohledněn dopad událostí, které nastaly do konce rozvahového dne, i když se informace o těchto událostech staly účetní jednotce známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky.“
„V případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány a jejich ekonomické dopady kvantifikovány v příloze v účetní závěrce.“
Důvodová zpráva k těmto ustanovením uvádí, že nezaúčtování událostí dle § 19 odst. 5 ZÚ či nezveřejnění významných událostí podle § 19 odst. 6 ZÚ by mohlo ovlivnit schopnost uživatelů účetní závěrky provádět správné úsudky a rozhodnutí. Účetní jednotka je proto povinna zveřejnit pro každou z významných skupin událostí popis události a odhad hodnotového dopadu události nebo prohlášení o tom, že takový odhad není možno provést.
Praktičtěji se této problematice věnovala
Národní účetní rada ve své Interpretaci číslo 24 „Události po rozvahovém dni“,
která je
volně k dispozici na www.nur.cz. Začíná konstatováním, že při sestavování účetní závěrky je nutné se zabývat všemi informacemi, které jsou účetní jednotce známy do okamžiku jejího sestavení. To zahrnuje i informace o okolnostech a událostech nastalých až po konci účetního období, za které se sestavuje
(„události po rozvahovém dni“).
A vůbec přitom nezáleží na tom, zda pro dotyčnou účetní jednotku vyznívají pozitivně nebo negativně. Dopad těchto událostí po rozvahovém dni na údaje v účetní závěrce může být dvojí:
Událost prokazuje stav existující již k rozvahovému dni („upravující událost“).
Událost prokazuje stav, který nastal až po rozvahovém dni („neupravující událost“).
Upravující události se promítají do všech relevantních výkazů ÚZ včetně přílohy,
protože ÚZ musí obsahovat informace podle stavu existujícího k rozvahovému dni. Jak požaduje § 19 odst. 2 ZÚ, který nijak neomezuje okamžik, kdy se tento skutečný stav podařilo hodnověrně zjistit. Ostatně i naprostá většina inventur – které jsou
a priori
předurčeny k osvědčení pravého stavu majetku a závazků účetní jednotky k rozvahovému dni – se přece přinejmenším zčásti odbývá také až po rozvahovém dni. Nezohledňovanou výjimkou jsou případy, které by vedly k účtování o nedosaženém zisku, čemuž totiž brání účetní zásada opatrnosti v § 25 odst. 3 ZÚ.
Naproti tomu
neupravující události nevypovídají přímo o stavu majetku a závazků k rozvahovému dni. Nicméně mohou být
relevantní
, a patří tak alespoň do přílohy
v účetní závěrce, a to za předpokladu, že by jejich nezohlednění ohrozilo vypovídací schopnost účetní závěrky pro uživatele ÚZ.
Neupravující události
se proto při sestavování účetní závěrky k danému rozvahovému dni nezohledňují v příslušných účetních výkazech – zejména v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Pokud by však neuvedení těchto údajů bylo zavádějící, respektive jde-li o významné události (z hlediska uživatele ÚZ), pak je nutno důsledky těchto událostí
popsat a jejich ekonomické dopady kvantifikovat v příloze v účetní závěrce,
jak uvádí výše citovaný § 19 odst. 6 ZÚ.
Příklad 1
Upravující
versus
neupravující událost
Rozhodování o tom, zda konkrétní událost nastalá až po rozvahovém dni je ve shora nastíněném smyslu upravující nebo neupravující událostí, může být v praxi obtížné. Například vstup dlužníka do insolvence krátce po rozvahovém dni spíše naznačuje, že dobytnost jeho závazků (dluhů) byla pochybná zřejmě již k rozvahovému dni. Což by se mělo u jeho věřitele promítnout do rozvahy a výkazu zisku a ztráty za skončené období, zejména tvorbou opravné položky k pohledávce.
Pokud naopak ke vstupu dlužníka do insolvence dojde až se značným odstupem od rozvahového dne – ale před konečným sestavením (uzavřením) ÚZ – je pravděpodobnost toho, že tato zásadní událost přináší informaci o nedobytnosti pohledávky vůči tomuto dlužníkovi k rozvahovému dni, nižší. Pak stačí tuto skutečnost vyjevit jen v příloze ÚZ.
Proto někdy samotná informace o události po rozvahovém dni nemusí být dostatečná k rozhodnutí, zda se jedná o upravující nebo neupravující událost, a je nutné zkoumat další související
indicie
.
Národní účetní rada v interpretaci vychází z toho, že pokud jsou účetní jednotce k okamžiku sestavení ÚZ známy
informace, které lze označit za významné, tj. mající potenciál ovlivnit rozhodování jejich uživatelů, musí tyto informace do účetní závěrky promítnout,
jinak by byla zavádějící a nepodávala věrný a poctivý obraz hospodaření účetní jednotky. Přitom není na závadu, že tyto informace byly získány až v dalším účetním období nebo že tyto vyplývají z událostí vzniklých teprve až po rozvahovém dni. Rozhodující je, že tyto informace jsou účetní jednotce známy ještě před tím, než dokončí sestavování dané ÚZ. A
není podstatné,
jestli konkrétní
událost po rozvahovém dni má pozitivní nebo negativní dopad
na finanční situaci účetní jednotky.
Jak zaznělo,
nezohledňovanou výjimkou jsou nedosažené (nerealizované) zisky, což plyne z účetní
zásady opatrnosti
podle § 25 odst. 3 ZÚ. Podle ní účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne
zahrnují jen dosažené zisky,
ale berou v úvahu všechna předvídatelná rizika, možné ztráty a snížení hodnoty majetku a závazků, která jim jsou známa do okamžiku sestavení ÚZ. Není tak v ní možné zohlednit (zaúčtovat) např. zhodnocení zásob, ani když jej jasně prokáže událost (prodej) po rozvahovém dni. Naopak pozitivní dopad spočívající ve zrušení dřívějších nerealizovaných ztrát zaúčtován být má, např. zhodnocení dříve poškozených zásob formou rozpuštění opravných položek. Z § 25 odst. 3 ZÚ totiž mimo jiné plyne, že účetní jednotky musejí
brát v úvahu rovněž absenci uvedených rizik a neexistenci ztrát, a tedy i s tím související pozitivní dopady.
Příklad 2
Vliv událostí po rozvahovém dni na účetní závěrku
Jak posoudit například
prodej zásob v dalším účetním období za cenu nižší,
než je jejich účetní hodnota vykázaná v účetní závěrce? Ztrátový prodej je zajisté událostí nastalou až po rozvahovém dni – ovšem současně přede dnem sestavení účetní závěrky, jinak by byla již mimo naše úvahy – nicméně z ní může vyplývat
významná informace o tom, jaká byla skutečná hodnota zásob již k rozvahovému dni.
Zpravidla se tedy bude jednat o tzv. upravující událost, která by se měla promítnout nejen do přílohy, ale také do rozvahy a výkazu zisku a ztráty, a to nejspíše tvorbou opravné položky k zásobám. Nicméně tomu tak nemusí být v každé reálné situaci, například když pravým důvodem snížené prodejní ceny zásob nebyl jejich horší stav k rozvahovému dni, ale náhlá potřeba rychle naplnit zchudlou firemní pokladnu, anebo konkurenční novinka, která se nečekaně objevila na trhu apod.
Ovšem i některé události nastalé až období po rozvahovém dni (opět ale samozřejmě přede dnem sestavení účetní závěrky) mají své místo alespoň v její příloze, byť přímo nevypovídají o stavu, který existoval k rozvahovému dni. Příkladem může být
požár skladu po rozvahovém dni,
který rozhodně nevypovídá nic o stavu a hodnotě zásob k rozvahovému dni. Na straně druhé je ale jasné, že s ohledem na tuto významnou novou skutečnost (zničení skladu i zásob) by byla pro uživatele účetní závěrky za uplynulé účetní období (před požárem) strohá informace o vysokém stavu zásob k rozvahovému dni značně zavádějící. Zničené zásoby (byť k této události došlo až po rozvahovém dni) již totiž nemohou přinést firmě výnosy, a to by měli uživatelé účetní závěrky vyčíst z její přílohy. Rovněž významné poškození stavby skladiště po rozvahovém dni je nutno přiznat uživatelům účetní závěrky, kteří si tak dost možná musejí nechat zajít chuť na štědré podíly na zisku, jelikož část peněz bude zapotřebí k opravě provozní budovy, zvláště pokud je pro ekonomickou činnost firmy stěžejní.
Obdobně
by se měla rozhodně v příloze v účetní závěrce objevit informace o fúzi,
které se dotyčná účetní jednotka zúčastnila po rozvahovém dni, protože to vrhá podstatně jiné světlo na jakékoli standardní závěry vyvozené z její rozvahy a výsledovky. S ohledem na partnery účastnící se přeměny a další její okolnosti totiž tato „neupravující událost“ může znamenat významnou změnu kredibility a potenciálu účetní jednotky atp.
Příloha v plném
versus
zkráceném rozsahu
Podvojné účetnictví v jeho plném rozsahu je odborně, časově a administrativně náročné, což by ovšem u některých typů účetních jednotek bylo nadbytečné a zcela neadekvátní jeho informačnímu přínosu. Typicky u účtujících fyzických osob nebo tzv. neziskových organizací, jejichž účetní závěrky nepodléhají povinnému ověření auditorem ani se nezveřejňují ve veřejných rejstřících. Proto § 9 ZÚ umožňuje některým účetním jednotkám (zejména právě zmíněným fyzickým osobám a „neziskovkám“ – nemohou-li podle § 1f ZÚ vést ještě snazší jednoduché účetnictví), aby vedly účetnictví ve zjednodušeném rozsahu vymezeném v § 13a ZÚ.
Obdobně je tomu s účetní závěrkou, která existuje ve dvou formách:
v plném rozsahu, nebo
ve zkráceném rozsahu (méně vykazovaných položek, jednodušší struktura, kratší příloha).
K tomu se v § 18 odst. 4 až 6 ZÚ dočteme pouze tři stručná sdělení: ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku účetní jednotky, které nejsou povinny mít ÚZ ověřenou auditorem, a že teprve prováděcí právní předpis stanoví konkrétní rozsah a způsob sestavení účetní závěrky v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu a rovněž jaké vysvětlující a doplňující informace jsou účetní jednotky povinny uvádět v příloze v ÚZ.
Jelikož se v tomto příspěvku omezujeme na obchodní
korporace
, je nasnadě, že oním odkazovaným prováděcím právním předpisem je „jejich“ , v jehož § 3a se dozvíme, kdo musí sestavit ÚZ v plném rozsahu, komu je dovolen zkrácený rozsah a jaké konkrétní účetní položky, resp. informace, přílohy je nutno uvádět.
 
Rozvaha
V plném rozsahu:
musí sestavit účetní jednotka, která je
velkou nebo střední účetní jednotkou,
malou nebo mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít ÚZ ověřenou auditorem;
zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 k VÚ.
Ve zkráceném rozsahu:
může sestavit malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít ÚZ ověřenou auditorem,
zahrnuje pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi podle přílohy č. 1 k VÚ, s výjimkou položek „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky“, „C.II.2. Krátkodobé pohledávky“ a „C.II.3. Časové rozlišení aktiv“, a
může sestavit mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít ÚZ ověřenou auditorem,
zahrnuje pouze položky označené písmeny podle přílohy č. 1 k VÚ.
 
Výkaz zisku a ztráty
V plném rozsahu:
musí sestavit účetní jednotka, která je obchodní společností, a
z ostatních účetních jednotek (tj. ve světě obchodních korporací z toho vychází pouze družstva) ta, která je:
velkou nebo střední účetní jednotkou,
malou nebo mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít ÚZ ověřenou auditorem;
zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 (druhové členění) nebo 3 (účelové členění) k .
Ve zkráceném rozsahu:
může sestavit malá nebo mikro účetní jednotka (konkrétně družstvo),
která není obchodní společností a
nemá povinnost mít ÚZ ověřenou auditorem,
zahrnuje pouze položky z přílohy č. 2 (druhové členění) nebo 3 (účelové členění) k označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky.
 
Příloha v ÚZ
V plném rozsahu:
musí vyhotovit účetní jednotka, která je
velkou účetní jednotkou, a to v rozsahu informací podle § 39, 39b, 39c VÚ,
střední účetní jednotkou, a to v užším rozsahu informací podle § 39, 39b VÚ,
malou nebo mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jejichž „plný rozsah“ přílohy v ÚZ je nejstručnější, požadovány jsou informace dle § 39, 39a VÚ.
Ve zkráceném rozsahu:
může sestavit malá a mikro účetní jednotka
,
která nemá povinnost mít ÚZ ověřenou auditorem,
příloha bude nejstručnější, zahrnuje totiž pouze základní informace stanovené v § 39 VÚ.
Připomeňme alespoň stručně, že velikostní členění kategorií účetních jednotek stanoví § 1b ZÚ, přičemž rozlišovacím kritériem jsou celková netto aktiva, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců:
Mikro účetní jednotka
– nesmí být překročeny alespoň dvě ze tří hraničních hodnot (neboli může být překročen nejvýše jeden limit) – aktiva 9 mil. Kč, obrat 18 mil. Kč a 10 zaměstnanců.
Obdobně u
malé účetní jednotky,
kde jsou ale hodnoty vyšší: 100 mil. Kč, 200 mil. Kč a 50 lidí.
V případě střední účetní jednotky jsou limity ještě vyšší: 500 mil. Kč, 1 000 mil. Kč a 250 lidí.
Velkou účetní jednotku definují hodnoty jako u střední, ale musí být překročeny alespoň dvě z nich.
Za účelem snížení počtu účetních jednotek, jejichž ÚZ podléhá povinnému ověření auditorem podle § 20 ZÚ, byla dále ještě
rozdělena kategorie malých účetních jednotek, z nichž mají povinný audit:
1.
akciové společnosti a svěřenské fondy, pokud za poslední dvě účetní období dosáhly nebo již přesáhly alespoň jedné ze tří hodnot (netto aktiva 40 mil. Kč, čistý obrat 80 mil. Kč a 50 zaměstnanců),
2.
ostatní „malé“, které za poslední dvě účetní období dosáhly/přesáhly alespoň dvě hodnoty ze tří ad výše.
Přičemž ale povinnost auditu ÚZ mají vždy účetní jednotky střední a velké (ovšem kromě „vybraných“, potažmo veřejnoprávních účetních jednotek, nejsou-li subjekty veřejného zájmu) nebo ty, kterým tak stanoví zvláštní právní předpis. Pro přehlednost tedy můžeme shrnout, že
povinný audit ÚZ nemají
následující účetní jednotky (pokud jim nestanoví povinný audit ÚZ nějaký zvláštní právní předpis, což je ale jen výjimečné):
velké účetní jednotky, které jsou „vybranými“ účetními jednotkami, ale nejsou subjekty veřejného zájmu,
malé účetní jednotky (a. s. a svěřenské fondy) nesplňující ani jednu ze tří výše uvedených hodnot,
ostatní malé účetní jednotky (nejen podnikatelé) nesplňující alespoň dvě ze tří uvedených hodnot,
mikro účetní jednotky
(bez ohledu na to, jde-li o podnikatele nebo tzv. neziskové organizace).
Teprve po správném zatřídění účetní jednotky do velikostní kategorie a současně s přihlédnutím k tomu, zda jejich ÚZ podléhá povinnému auditu nebo ne, se dozvíme, co (minimálně) musí obsahovat příloha v ÚZ. Tyto minimální náležitosti přílohy jsou dle tohoto klíče rozděleny do čtyř ustanovení § 39 až 39c VÚ, přičemž informace vyžadované prvním z těchto ustanovení uvádějí do přílohy bez rozdílu úplně všechny účetní jednotky.
S ohledem na malý počet středních a velkých účetních jednotek se nebudeme zabývat jejich přílohami.
 
Příloha neauditované mikro a malé účetní jednotky
Tyto účetní jednotky mohou sestavit přílohu v ÚZ ve zjednodušeném rozsahu stanoveném v § 39 VÚ, což konkrétně znamená, že do ní musejí uvádět pouze následující základní účetní a hospodářské informace (Pro přehlednost si tučně zvýrazníme údaje, které jsou v praxi nejčastější pro běžné obchodní
korporace
.):
a)
informace podle § 18 odst. 3 ZÚ, tyto
identifikační údaje
jsme již vyjmenovali výše pod písmeny a) až g),
b)
informace o
použitých obecných účetních zásadách a
použitých účetních metodách
a odchylkách od těchto metod s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky; účetní jednotka uvede podle principu významnosti
zejména způsob:
oceňování majetku a závazků,
stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky),
uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu,
stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků,
c)
informace o použitém oceňovacím modelu a technice při ocenění reálnou hodnotou, zejména:
změny reálné hodnoty, včetně změn v ocenění podílů ekvivalencí podle jednotlivých druhů finančního majetku a způsob jejich zaúčtování,
pro každý druh derivátů uvede údaje o rozsahu a podstatě, včetně hlavních podmínek a okolností, které mohou ovlivnit výši, časový průběh a určitost budoucích peněžních toků, a tabulku s uvedením změn reálné hodnoty během účetního období na příslušném účtu v účtové skupině 41,
uvede důvody a případnou výši opravné položky, pokud nebyly majetek a závazky oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí,
d)
výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let,
e)
celkovou výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), které jsou kryty věcnými zárukami s uvedením povahy a formy těchto záruk,
f)
výši záloh, závdavků, zápůjček a úvěrů poskytnutých členům řídících, kontrolních a případně správních orgánů s uvedením úrokové sazby, hlavních podmínek a všech dosud splacených, odepsaných nebo prominutých částek a poskytnutá zajištění a ostatní plnění těmto osobám; tyto údaje se uvádějí v souhrnné výši pro každou kategorii osob,
g)
výši a povahu jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem,
h)
celkovou výši závazkových vztahů (pohledávek a dluhů), podmíněných závazkových vztahů a poskytnutých věcných záruk s uvedením jejich povahy a formy, které nejsou vykázány v rozvaze; závazky penzijní a vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám se uvádějí zvlášť,
i)
průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období,
j)
informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů.
Příklad 3
Informace o
použitých účetních metodách
Požadované minimální údaje jsou poměrně srozumitelné a vesměs nebývá problém je dohledat a uvést do přílohy, výjimkou bývají mlhavější „informace o použitých účetních metodách“. Pro ilustraci malý příklad.
B) INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH, ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ
B.1 Informace o aplikaci obecných účetních zásad a použitých účetních metodách:
Účetní jednotka postupovala v souladu se zákonem o účetnictví a navazujícími prováděcími předpisy, platnými pro rok 2018. Použití jednotlivých metod je uvedeno dále v této pasáži B.
B.2 Způsob účtování o zásobách:
O zásobách je účtováno průběžně způsobem B.
Nakoupené zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami.
Pro úbytky zásob stejného druhu se uplatňuje ocenění tzv. váženým aritmetickým průměrem.
Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností zahrnují přímé náklady vynaložené na jejich výrobu a přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě. Do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu, resp. obvykle od ní odvozená účetní hodnota – stanovená metodou FIFO nebo v průměrné ceně, a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou.
B.3 Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody:
Pro stanovení účetních odpisů dlouhodobého majetku se používá lineární způsob odepisování.
Vhodné je také konkrétně upřesnit okamžik započetí účetního odpisování, kde si lze vybrat mezi měsícem zařazení, nebo měsícem následujícím. Obzvláště pečlivé účetní doplní také metodiku ukončení odpisů při vyřazení dlouhodobého majetku – v měsíci vyřazení nebo již v měsíci předcházejícím.
Limitem pro zařazení nehmotného majetku mezi dlouhodobý je ocenění přesahující 60 000 Kč.
Limitem pro zařazení hmotného majetku mezi dlouhodobý je ocenění přesahující 40 000 Kč.
B.4 Způsob stanovení opravných položek k dlouhodobému majetku:
V účetním období byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám a zásobám, které jsou podrobně rozepsány v Příloze č. 1.
B.5 Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
Při přepočtu údajů v cizích měnách v průběhu roku byl uplatňován aktuální denní kurs ČNB.
Při uzavírání účetních knih roku 2018 byl použit pro přepočet cizí měny kurs ČNB k 31. 12. 2018.
B.6 Způsob ocenění majetku a závazků reálnou hodnotou nebo ekvivalencí:
Účetní jednotka spadá do kategorie „mikro“, proto neoceňuje reálnou hodnotou ani ekvivalencí.
 
Příloha auditované mikro a malé účetní jednotky
Kromě výše uvedených náležitostí neauditovaných účetních jednotek, musejí uvádět ještě další várku zpodrobňujících informací stanovenou v § 39a VÚ (opět jsou tučně zvýrazněny v praxi nejčastější položky):
a)
u jednotlivých položek dlouhodobých aktiv:
zůstatky na začátku a konci účetního období, přírůstky a úbytky během účetního období,
výši opravných položek a oprávek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období,
výši úroků, pokud účetní jednotka rozhodla, že jsou součástí ocenění majetku,
b)
název a sídlo účetní jednotky, která sestavuje konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které účetní jednotka jako konsolidovaná účetní jednotka patří,
c)
povahu a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze (bez finančního dopadu),
d)
informace o transakcích, které účetní jednotka uzavřela se spřízněnou stranou a které nebyly uzavřeny za běžných tržních podmínek.
Uvede objem těchto transakcí, včetně povahy vztahu se spřízněnou stranou, a ostatní informace o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční situace účetní jednotky. Informace o jednotlivých transakcích může seskupovat podle jejich charakteru s výjimkou případů, kdy jsou samostatné informace nezbytné k pochopení dopadu transakcí na finanční situaci účetní jednotky, přičemž se může omezit pouze na transakce uzavřené mezi účetní jednotkou a
členy řídících, kontrolních a případně správních orgánů,
jejími konsolidujícími účetními jednotkami nebo účetními jednotkami s podstatným vlivem,
jejími konsolidovanými účetními jednotkami nebo přidruženými účetními jednotkami.
Závěrem dodejme, že auditované účetní jednotky by měly v příloze pojednat také o výpočtu odložené daně.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.