Účetní závěrka 2018

Vydáno: 17 minut čtení

Na konci účetního období čeká účetní jednotku provedení všech kroků účetní uzávěrky, na jejichž konci je sestavena účetní závěrka. Správně sestavená závěrka musí podávat věrný a poctivý obraz. Pojďme se seznámit s nejdůležitějšími kroky účetní uzávěrky.

Účetní závěrka 2018
Bc.
Zuzana
Bartůšková
 
Inventarizace
Než začneme pracovat na účetní závěrce, je potřeba provést invetarizaci majetku a závazků. Účelem inventarizace je zjištění, zda skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nevznikly důvody pro účtování o položkách vyjadřujících změnu hodnoty majetku (opravné položky, rezervy apod.). Inventarizace se provádí buď jako
fyzická
inventura – u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, tj. u zásob, u dlouhodobého hmotného majetku apod., nebo jako inventura
dokladová
– u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci – např. pohledávky, závazky, nehmotná aktiva, peněžní prostředky na účtech bankovních institucí. Inventarizaci lze zahájit nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem a ukončena musí být nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Výsledkem procesu je inventurní soupis, který má tyto náležitosti:
skutečné stavy majetku a závazků, a to tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky též jednoznačně určit,
podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností inventurou a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury,
způsob zjišťování skutečných stavů,
ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,
ocenění majetku při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,
okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,
rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila,
okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.
Pokud během inventarizace zjistíme inventarizační rozdíly, tj. rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, musíme tyto rozdíly zaúčtovat do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Inventarizační rozdíly jsou dvojího druhu:
skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin, nebo
skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.
Přebytek se oceňuje reprodukční cenou a představuje zdanitelný výnos. Manko je daňovým nákladem, pokud je předepsáno k