Vybrané aspekty ročního zúčtování záloh

Vydáno: 18 minut čtení

Roční zúčtování záloh je konkrétně upraveno v § 38ch zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), ale váže se k němu řada dalších ustanovení ZDP . Smyslem ročního zúčtování je, aby zaměstnanci, kteří kromě příjmů ze závislé činnosti od jednoho nebo postupně od více plátců nemají jiné zdanitelné příjmy, nebyli zatěžováni povinností podávat daňové přiznání. Výsledného celoročního zdanění je tak u těchto poplatníků dosaženo prostřednictvím ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, o které mohou ve stanovené lhůtě požádat svého zaměstnavatele.

Vybrané aspekty ročního zúčtování záloh
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
Je vhodné si uvědomit, že roční zúčtování záloh v podstatě nahrazuje daňové přiznání, v obou dvou případech je cílem stanovení výsledné daně. V obou případech také platí, že případný přeplatek na dani se poplatníkovi vrací, zásadní rozdíl je ale u případného nedoplatku. Na rozdíl od daňového přiznání se totiž nedoplatek na dani při ročním zúčtování záloh nevybírá. Pravdou ovšem je, že vzhledem ke konstrukci měsíčních záloh na daň vycházejí při ročním zúčtování záloh nedoplatky na dani zcela výjimečně.
Úvodem se ještě stručně zaměříme na
tiskopisy.
Pro rok 2018 byl vydán nový formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tiskopis MFin 5457, dále také „Prohlášení“ nebo „Prohlášení k dani“), a to vzor tiskopisu č. 26. Tento vzor má umožňovat elektronické odesílání formuláře zaměstnancem na příslušnou adresu zaměstnavatele. Na tento nový vzor potom navazuje nový formulář Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, jedná se o tiskopis MFin 5457/B (dále jen „Žádost o roční zúčtování“) – vzor č. 1. V obou dvou případech se jedná o tiskopisy určené pouze pro jedno zdaňovací období.
Pro zdaňovací období lze použít i předcházející vzory č. 24 a 25, Prohlášení včetně Žádosti o roční zúčtování lze nadále činit v listinné podobě, která je umožněna i pro rok 2019. Elektronická forma tedy zatím není v tomto směru povinná.
Oddělení tiskopisu Prohlášení od Žádosti o roční zúčtování daně vede k určitému specifickému postupu při dodatečném uplatnění některé slevy nebo daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování za příslušný kalendářní rok. V případě, že v souladu s § 38k odst. 7 ZDP poplatník uplatňuje příslušné sl