Legislativní novinky k 4. 2. 2019

Vydáno: 6 minut čtení

Přestože k 1. 1. 2019 měly být do zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. ) promítnuty změny vyplývající z novelizace směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH (dále jen „Směrnice“), novela zákona o DPH , která je součástí tzv. daňového balíčku, se vrátila ze Senátu zpátky do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy (této problematice se více věnujeme v další části tohoto článku). Transpozice Směrnice do národní legislativy tedy letos pokulhává za účinností těchto změn dle Směrnice a v úvahu tak přichází možnost (nikoli povinnost) aplikace přímého účinku Směrnice. Tyto změny se týkají uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů a místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani. Možnost aplikace přímého účinku Směrnice potvrdila na svých webových stránkách i finanční správa.

Legislativní novinky k 4. 2. 2019
Ing.
Milena
Drábová,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Aktuálně k daňovému balíčku
Daňový balíček byl Senátem projednán 30. 1. 2019. Senát jej, jak jsme již zmínili, vrátil zpět Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Ty se týkají zejména změn v sazbách DPH, které navrhuje již novela zákona o evidenci tržeb (EET), která se zadrhla v legislativním procesu v prvním čtení a zatím nebyla dále projednána. U těchto změn sazeb, o nichž jsme informovali již v říjnových legislativních novinkách, Senát navrhuje účinnost prvním dnem sedmého kalendářního měsíce po vyhlášení novely ve Sbírce.
Senát dále navrhuje
prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
k dani za zdaňovací období trvající minimálně 12 měsíců (typicky daň z příjmů fyzických nebo právnických osob). Dosavadní tříměsíční lhůta by tak mohla být prodloužena
na 4 měsíce
po uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání nebylo podáno nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období a následně
bylo daňové přiznání podáno elektronicky.
Zachována by dle tohoto návrhu měla zůstat dosavadní lhůta 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období pro podání daňového přiznání, pokud má daňový subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo pokud daňové přiznání podá poradce (daňový poradce nebo advokát). V případě podání daňového přiznání poradcem by nicméně odpadla podmínka doručení plné moci finančnímu úřadu před uplynutím tříměsíční lhůty pro podání daňového přiznání.
Tato nová úprava z dílny České pirátské strany by se použila na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které započalo běžet nejdříve 1. ledna kalendářního roku následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. V případě, že se zdaňovací období daňového subjektu shoduje s kalendářním rokem, bylo by možné tuto úpravu použít nejdříve za zdaňovací období roku 2020. S ohledem na zamítavé vládní stanovisko k tomuto návrhu je otázkou, zda se v Poslanecké sněmovně daňový balíček v senátní verzi podaří prosadit.
Více informací ke změnám, které daňový balíček přináší, jsme postupně zmiňovali v předchozích legislativních novinkách. O dalším legislativním vývoji vás budeme informovat.
 
Informace Generálního finančního ředitelství
 
Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019
S účinností od 1. 2. 2019 došlo k přeřazení osobní a vodní hromadné pravidelné přepravy cestujících a jejich zavazadel s výjimkou dopravy lyžařskými vleky z přílohy č. 2 do nově zavedené přílohy č. 2a, a tím ke snížení sazby DPH u tohoto druhu dopravy z 15% do 10% sazby DPH. K této problematice vydalo Generální finanční ředitelství 30. 1. 2019 informaci, kde sdělilo, že druhá snížená sazba daně (10 %) se uplatní i u hromadné pravidelné dopravy cestujících visutými dráhami, tedy lanovkami. Oproti tomu v případě
lyžařských vleků
se nadále uplatní 15% sazba DPH.
 
Informace určená předškolním zařízením k vydávaným potvrzením pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte
Generální finanční ředitelství vydalo závěrem loňského roku informaci k uplatnění slevy na dani za umístění dítěte za zdaňovací období 2018 a s tím spojeného vydání potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů, ve kterém sdělilo, že s účinností od zdaňovacího období 2018 bylo novelizováno ustanovení § 35bb odst. 1 zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) v tom smyslu, že poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatnit slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů ve výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů. Předmětem daňové slevy jsou částky, které se vztahují k faktickému umístění dítěte v daném roce a není přitom rozhodující okamžik jejich samotné úhrady. Za každé vyživované dítě poplatníka lze uplatnit slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy, tj. za zdaňovací období 2018 do výše 12 200 Kč.
V § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů bylo upřesněno, že potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních musí obsahovat:
jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
celkovou výši výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil, a
datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.
 
Nová směrnice o všeobecném mechanismu přenesení daňové povinnosti
Rada Evropské unie přijala 20. 12. 2018 směrnici č. 2018/2057 novelizující Směrnici o společném systému DPH, která umožňuje, aby členské státy do 30. 6. 2022 zavedly všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti. Pokud se členský stát rozhodne tento všeobecný reverse charge používat, měl by ho uplatňovat na veškerá jiná než přeshraniční dodání zboží a poskytování služeb nad stanovenou prahovou hodnotu 17 500 EUR na plnění. Mechanismus by neměl být omezen na žádné konkrétní odvětví.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.