Ing. Milena Drábová

  • Článek
V tomto vydání legislativních novinek přinášíme nejnovější informace o legislativním vývoji v oblasti daní a účetnictví. Na rozdíl od předchozích několika vydání se již trochu odpoutáme od nové legislativy vztahující se k pandemii koronaviru. O této legislativě projednávané zrychleně, ve stavu legislativní nouze jsme Vás totiž již průběžně podrobněji informovali v předchozích měsících. Nyní tedy již jen v krátkosti shrneme informace o balíčku daňových změn, který byl v této souvislosti nedávno publikován ve Sbírce zákonů. V případě zájmu o tuto oblast doporučujeme nahlédnout i do předchozích vydání tohoto časopisu.
Vydáno: 07. 08. 2020
  • Článek
V této nelehké době bychom chtěli čtenářům poskytnout ve stručnosti informace související s nouzovým stavem vyvolaným epidemií nemoci COVID-19. S ohledem na to, že situace se velmi dynamicky mění, věnujte prosím pozornost tomu, že redakční uzávěrka tohoto článku je 29. 3. 2020 a pozdější informace nemohly být vzaty při přípravě článku v úvahu.
Vydáno: 20. 04. 2020
  • Článek
V tomto vydání legislativních novinek bychom čtenáři rádi poskytli souhrn legislativních změn v daňové oblasti, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2020, a zmínili i některé další chystané novely daňových předpisů.
Vydáno: 27. 01. 2020
  • Článek
Poslanecká sněmovna obdržela koncem srpna vládní návrh zákona, který implementuje novely daňových předpisů Evropské unie, jež by měly s účinností od 1. 1. 2020 novelizovat oblast daní z příjmů, spotřebních daní, DPH a mezinárodní spolupráce při správě daní. Přestože se předpokládaná účinnost nové úpravy již blíží, nebyl tento vládní návrh zatím projednán ani v prvním čtení. S ohledem na rozsah změn se v těchto legislativních novinkách budeme věnovat pouze změnám v oblasti DPH.
Vydáno: 14. 10. 2019
  • Článek
V předchozích legislativních novinkách jsme vás informovali o tom, že daňový balíček byl na sklonku ledna Senátem vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy týkajícími se přeřazení některých položek zboží a služeb do nižších sazeb DPH a prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Tyto návrhy nicméně nebyly 12. 3. Poslaneckou sněmovnou schváleny a Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona. Zákon pak byl obratem podepsán prezidentem a 27. 3. byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. Drtivá většina bodů novely tak jen několik dní nato, 1. 4., nabyla účinnosti, některé body (např. nová úprava aplikace DPH u poukázek) nabyly účinnosti dokonce již vyhlášením 27. 3.
Vydáno: 15. 04. 2019
  • Článek
Přestože k 1. 1. 2019 měly být do zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. ) promítnuty změny vyplývající z novelizace směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH (dále jen „Směrnice“), novela zákona o DPH , která je součástí tzv. daňového balíčku, se vrátila ze Senátu zpátky do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy (této problematice se více věnujeme v další části tohoto článku). Transpozice Směrnice do národní legislativy tedy letos pokulhává za účinností těchto změn dle Směrnice a v úvahu tak přichází možnost (nikoli povinnost) aplikace přímého účinku Směrnice. Tyto změny se týkají uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů a místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani. Možnost aplikace přímého účinku Směrnice potvrdila na svých webových stránkách i finanční správa.
Vydáno: 18. 02. 2019
  • Článek
V předchozích několika legislativních novinkách jsme se věnovali navrhovaným změnám daňových předpisů, které měly přinést novou úpravu s účinností od 1. 1. 2019. Nyní, s ohledem na to, že navržený balíček změn daňových předpisů, tedy sněmovní tisk 206, stále čeká na své druhé čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, které proběhne 8. 11. 2018, je krajně nepravděpodobné, že do data plánované účinnosti novela projde celým legislativním procesem.
Vydáno: 19. 11. 2018
  • Článek
  Daňové novinky Ing. Milena Drábová, Brantl & Partners, s.r.o. V prázdninovém vydání jsme v krátkosti zmínili chystanou novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších...
Vydáno: 18. 09. 2014
  • Článek
Jedním z problematických typů obchodů, kde plátci i přes existující judikaturu Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) v praxi často dělají chyby, jsou tzv. obchody v řadě (někdy se také používá pojem „řetězové obchody“). Jedná se o obchody, kdy je zboží přeprodáváno několika subjekty mezi sebou, přičemž toto zboží je odesláno výrobcem z jednoho členského státu EU přímo finálnímu zákazníkovi v jiném členském státě. Tyto obchody jsou často sjednány takovým způsobem, který vede u jednoho nebo i více účastníků obchodu k povinnosti registrace k DPH v jiném členském státě. Tomu je nicméně možné zabránit, pokud si jsou plátci uskutečňující tento typ obchodů vědomi, čeho se vyvarovat.
Vydáno: 08. 07. 2014
  • Článek
Legislativní novinky k 25. 6. 2014 Ing. Milena Drábová Ing. Lenka Kohanová Brantl & Partners, s.r.o. Přestože se zatím v daňové a účetní oblasti zdánlivě nic zajímavého neděje, alespoň...
Vydáno: 08. 07. 2014