Příklady využití Interpretací Národní účetní rady

Vydáno: 31 minut čtení

Na stránkách tohoto časopisu jsme se postupem času seznámili s bezpečnou účetní metodikou řešení vybraných problémů, na které nenajdeme odpověď v účetních předpisech ani v Českých účetních standardech. Jednalo se o tzv. Interpretace od v Česku nejpovolanější účetní autority, kterým je nezávislá Národní účetní rada (dále jen „NÚR“) tvořená Komorou auditorů ČR, Komorou daňových poradců ČR, Svazem účetních a Vysokou školou ekonomickou, zastoupenou Fakultou financí a účetnictví. Jejich koncepce vyžaduje, aby doporučené řešení daného účetního problému mělo obecnou platnost, obdobně jako právní předpisy. Jde zkrátka o metodiku využitelnou všemi účetními jednotkami a nikoli o odpověď na konkrétní dotaz jedné z nich. Ovšem firemní účetní obvykle a přirozeně hledá individuální řešení právě toho jeho problému, resp. účetní nejasnosti. Přičemž v administrativou zavalené každodenní praxi nebývá čas promýšlet konkrétní uplatnění obecně sepsaných Interpretací NÚR, které tak zbytečně často účetní odkládá stranou spolu s účetními předpisy a nezbývá mu (jí), než opět poněkud nejistě improvizovat a vymýšlet vymyšlené jen proto, že metodika nebyla správně pochopena. Naštěstí si jsou členové NÚR vědomi rychlosti a přepracovanosti běžné účetní praxe a pro usnadnění využitelnosti jejich metodických Interpretací je doprovázejí ilustrativními příklady, kde se snaží názorně ukázat jejich uplatnění. Z doposud vydaných 37 Interpretací ale bohužel najdeme příklady pouze v devíti z nich, neboť jejich příprava samozřejmě znamená další práci navíc a hlavně čas, kterého dotyční účetní experti jistě nemají nazbyt. V tomto prakticky pojatém příspěvku se zaměříme na příklady doprovázející zmíněných 9 Interpretací NÚR. Před samotným příkladem si pro připomenutí vždy ve stručnosti shrneme to hlavní z doporučeného řešení.

Příklady využití Interpretací Národní účetní rady
Ing.
Martin
Děrgel
Interpretace
21 – Odpis cizoměnové pohledávky a závazku
-
Okamžikem uskutečnění účetního případu je den,
kdy vedení společnosti o odpisu pohledávky rozhodlo
.
-
NÚR doporučuje, aby si tento postup účetní jednotka upravila ve vnitřním účetním předpise (směrnici).
-
K tomuto datu je nutno
přepočítat hodnotu cizoměnové pohledávky na českou měnu
. Kurs k tomuto datu použije účetní jednotka v souladu se svým vnitřním předpisem. Primárně se jedná o odpis pohledávky v cizí měně, nikoliv o odpis pohledávky v české měně. Při odpisu cizoměnové pohledávky
vzniká kursový rozdíl
.
-
Stejný postup se analogicky použije u odpisu cizoměnových závazků.
Příklad 1
Odpis cizoměnové pohledávky
Česká firma – vede účetnictví a používá denní kursy ČNB – dodala 10. 10. 2018 zboží slovenské firmě X za sjednanou cenu 2 000 EUR. 11. 11. odběratel X uhradil jen polovinu, pak přestal komunikovat. S ohledem na nejisté šance s vymáháním malé pohledávky v zahraničí česká firma dne 15. 1. 2019 rozhodla o jejím odpisu.
Účetní jednotka ve vnitřním předpise stanovila, že dnem uskutečnění účetního případu odpis pohledávek je den rozhodnutí vedení firmy o odpisu. Takže relevantním podkladem pro účetní doklad a účetní zápis o odpisu pohledávky bude zápis (rozhodnutí) z jednání vedení firmy. Přitom s ohledem na účetní zásadu stálosti metodiky tento postup nelze meziročně změnit. Poznámka: Měnové kursy jsou smyšlené a eurový běžný účet má číslo 222.
Den účtování
Popis účetních případů české obchodní společnosti
EUR
Kč/EUR
MD
D
10. 10.
2018
Prodej zboží slovenské firmě X za sjednanou cenu
2 000
26,000
52 000
311.X
604
Vyskladnění prodaného zboží v pořizovací ceně
40 000
504
132
11. 11. 2018
Úhrada poloviny pohledávky slovenským dlužníkem
1 000
25,900
25 900
222
311.X
31. 12.
2018
Přepočtená hodnota pohledávky k rozvahovému dni
1 000
25,700
25 700
311.X
Kursový rozdíl u pohledávky za X k rozvahovému dni
25,700
400
563
311.X
15. 1.
2019
Odpis neuhrazené části pohledávky za dlužníkem X
1 000
25,800
25 800
546.9
311.X
Kursový rozdíl u pohledávky k datu jejího odpisu
25,800
100
311.X
663
Interpretace
22 –
Dotace
v cizí měně
Pro vyčíslení korunové hodnoty nároku na dotaci se použije kurs (aktuální nebo pevný) podle okamžiku
uskutečnění účetního případu, kterým je okamžik, kdy se nárok na dotaci stal nezpochybnitelným.
Částka
dotace
na účtu Zúčtování dotací (34x) představuje zdroj v korunové hodnotě
, který bude podle účelu na provozní náklady nebo investici, tj. korunová hodnota je konečná a neupravuje se o změny kursu.
Korunové vyjádření devizové pohledávky nároku na dotaci (378) se ovšem již upravuje s ohledem na vývoj cizoměnového kursu
, kdy vzniká kursový rozdíl, a to jak k rozvahovému dni, tak při přijetí
dotace
.
V případě, že se obdržená částka cizí měny liší od zaúčtovaného nároku vyjádřeného v cizí měně, je třeba tento nárok nejprve opravit (snížit nebo zvýšit), a to za použití původního kursu.
Pokud má účetní jednotka vrátit dotaci, která již byla zúčtována do výnosů nebo snížila cenu dlouhodobého majetku, zaúčtuje dluh vůči poskytovateli jako storno výnosů (je-li to v účetním období zúčtování
dotace
) nebo na vrub nákladů (je-li to v dalších období), resp. na vrub dlouhodobého majetku (zvýšení pořizovací ceny), a to v původním kursu, který byl uplatněn k datu vzniku nezpochybnitelného okamžiku přiznání
dotace
. Dluh vzniklý z titulu vrácení
dotace
se zaúčtuje již v aktuálním nebo pevném kursu s vyčíslením kursového rozdílu proti kursu uplatněnému při zúčtování vrácení
dotace
.