Daňové a účetní novinky od 1. 1. 2019

Vydáno: 21 minut čtení

Největší změny pro rok 2019 přinese tzv. daňový balíček 2019, který však nebyl přijat do konce loňského roku a uplatní se až v průběhu roku 2019 po dokončení legislativního procesu. To však neznamená, že by se od začátku letošního roku neuplatnily žádné změny. Daňovým, popř. dalším souvisejícím změnám od 1. 1. 2019 je věnován tento článek; v účetnictví od 1. 1. 2019 ke změnám nedochází. Nejprve však článek připomíná alespoň některé změny, které bude nutné promítnout do přiznání k daním z příjmů za rok 2018 a v účetních závěrkách za rok 2018.

Daňové a účetní novinky od 1. 1. 2019
Ing.
Pavel
Běhounek
 
Účetní závěrka 2018 a daně z příjmů za rok 2018
Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku za rok 2018 v návaznosti na
kategorii,
do které je daná účetní jednotka zařazena. Kategorizace účetních jednotek (mikro, malá, střední a velká účetní jednotka) byla zavedena počínaje účetním obdobím roku 2016 s tím, že u dříve existujících účetních jednotek se pro zařazení do příslušné kategorie jak pro účetní období roku 2016, tak i roku 2017 použily údaje vykázané v závěrce roku 2015 k datu 31. 12. 2015. Pokud by podle údajů z účetní závěrky k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017 spadala účetní jednotka do jiné kategorie, přeřadila by se do této jiné kategorie počínaje účetním obdobím roku 2018 (§ 1e odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).
Příklad 1
Účetní jednotka byla podle účetní závěrky 2015 zařazena pro roky 2016 a 2017 do kategorie mikro (nebyla překročena alespoň dvě z kritérií – aktiva celkem 9 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu 18 mil. Kč, průměrný počet zaměstnanců 10).
Pokud byla překročena alespoň dvě z uvedených kritérií jak za rok 2016, tak i za 2017, spadá účetní jednotka od období 2018 do vyšší kategorie (např. malá, pokud nebyla překročena alespoň dvě z kritérií pro tuto kategorii – aktiva 100 mil. Kč, obrat 200 mil. Kč a 50 zaměstnanců).
Změna účetní kategorie může přinést praktické problémy. Například účetní jednotky kategorie mikro nepřeceňují cenné papíry jejich reálnou hodnotou – na toto reagovala novela prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví od 1. 1. 2018 (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“), a doplnila nový § 61c Metoda ocenění majetku reálnou hodnotou při změně kategorie účetní jednotky. Pokud by byla účetní jednotka zařazena pro rok 2016 a 2017 do kategorie mikro a pro rok 2018 do některé z „vyšších“ kategorií, tak byla povinna k 1. 1. 2018 cenné papíry přecenit na jejich reálnou hodnotu.
Pro účetní období roku 2018 došlo k dílčím změnám v účetních výkazech. V
rozvaze
podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. došlo ke změnám u těchto položek:
Znění položky rozvahy pro rok 2017
Znění položky rozvahy od roku 2018
B. Dlouhodobý majetek
B. Stálá aktiva
B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje

Související dokumenty

Zákony

141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád)
99/1963 Sb. občanský soudní řád
563/1991 Sb. o účetnictví
338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
586/1992 Sb. o daních z příjmů
593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
85/1996 Sb. o advokacii
151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
150/2002 Sb. soudní řád správní
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
280/2009 Sb. daňový řád
89/2012 Sb. občanský zákoník
170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní
174/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
283/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
306/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády

351/2013 Sb. , kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích

Vyhlášky

500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
298/2014 Sb. o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
127/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
279/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
288/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů