Legislativní novinky k 6. 1. 2019

Vydáno: 6 minut čtení

Rok 2018 uplynul jako voda a my vás vítáme u prvních letošních legislativních novinek, které vám budeme stejně jako v minulých letech každý měsíc přinášet. Již nyní je zřejmé, že se v letošním roce rozhodně nudit nebudeme. V dohledné době nás čeká přijetí daňového balíčku a z toho vyplývající uvedení přijatých změn do praxe. A daňovým balíčkem to zcela určitě nekončí. Přejme si proto, aby těchto změn bylo co nejméně a aby nám co nejméně komplikovaly život.

Legislativní novinky k 6. 1. 2019
Ing.
Jan
Brantl,
Brantl & Partners, s.r.o.
 
Aktuálně k daňovému balíčku
Bezprostředně před Vánocemi, dne 21. 12. 2018, schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení tzv. daňový balíček, který významným způsobem novelizuje celou řadu daňových přepisů. O hlavních oblastech, které jsou daňovým balíčkem novelizovány, jsme informovali v předchozích číslech časopisu. Dle informací uvedených na webu Poslanecké sněmovny jsou v současné době zapracovávány pozměňovací návrhy přijaté ve třetím čtení. Následně bude Poslaneckou sněmovnou schválené znění daňového balíčku postoupeno k projednání Senátu. S ohledem na vývoj legislativního procesu nastane účinnost většiny změn v průběhu roku 2019, nicméně řada změn nabyde účinnosti až v roce 2020 či 2021.
Dne 20. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.), která s účinností od 1. 1. 2019 přináší drobnou změnu při stanovení tzv. superhrubé mzdy. Změna se netýká tuzemských zaměstnanců, jejichž odvody na sociální a zdravotní pojištění se řídí předpisy České republiky. Změna se však týká zaměstnanců, kteří podléhají systému odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění podle předpisů jiných členských států Evropské unie či státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarska. U těchto osob se pro účely výpočtu superhrubé mzdy nově vychází z příspěvků zaměstnavatele na povinné zahraniční pojištění, které odpovídá svým charakterem tuzemským odvodům.
 
Daň z přidané hodnoty
 
Výjimka z pravidla pro stanovení dne uskutečnění plnění u dlouhodobých plnění
Dne 13. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.). Novela zákona s účinností od 1. 1. 2019 modifikuje den uskutečnění zdanitelného plnění u dlouhodobých plnění, tj. plnění poskytovaných déle než 12 měsíců. Podle stávající úpravy se v těchto případech plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato. Toto pravidlo se nevztahuje na dodání tepla, chladu, elektřiny a obdobné případy, kdy se za uskutečnění plnění považuje den odečtu z měřicího zařízení, případně den zjištění skutečné spotřeby. Počínaje 1. 1. 2019 se množina plnění, na která se neaplikuje pravidlo pro dlouhodobá plnění, rozšiřuje i o služby, které jsou poskytovány na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za poskytnutí těchto služeb hradí stát. Typicky se jedná o služby advokáta poskytujícího zastoupení
ex offo
v dlouhodobých kauzách.
 
Snížení sazby daně u hromadné přepravy osob
Dne 27. 12. 2018 podepsal prezident republiky další novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která však doposud nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů. Tato novela zavádí novou přílohu k zákonu (č. 2a), která obsahuje plnění podléhající druhé snížené sazbě daně, tj. 10 %. Do této přílohy byly zařazeny služby hromadné pravidelné přepravy osob tak, jak jsou v této příloze definovány.
Vzhledem k tomu, že nedošlo k vyhlášení novely ve Sbírce zákonů do navrhovaného data účinnosti 1. 1. 2019, uplatní se v souladu se zákonem o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv (zákon č. 309/1999 Sb.) obecná úprava pro stanovení data účinnosti. Novela zákona tak nabyde účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. Nová úprava se tak zřejmě stane účinnou v průběhu ledna 2019.
 
Informace Finanční správy k daňovému balíčku
Finanční správa dne 2. 1. 2019 zveřejnila na svých webových stránkách informace k uplatňování vybraných ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty po 1. 1. 2019. Vzhledem k tomu, že se přijetí daňového balíčku nestihlo do začátku letošního roku, je možné u některých ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty uplatnit přímý účinek Směrnice Rady (EU) 2017/2455 a Směrnice Rady (EU) 2016/1065.
Konkrétně se jedná o části zákona, které upravují místo plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb pro osoby nepovinné k dani a registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo EU) pro osoby povinné k dani ze třetích zemí. Dále se jedná o úpravu tzv. poukazů.
Finanční správa připomíná, že v těchto případech je možné postupovat v souladu s příslušnými směrnicemi až do nabytí účinnosti zákona.
 
Vyhláška o stanovení cestovních náhrad
Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována nová Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad (vyhláška č. 333/2018 Sb.). S účinností od 1. 1. 2019 jsou cestovní náhrady stanoveny následovně:
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) činí nejméně:
a)
1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
b)
4,10 Kč u osobních silničních motorových vozidel.
Sazba stravného pro zaměstnance v podnikatelské sféře činí nejméně:
a)
82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)
124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)
195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Sazba stravného pro zaměstnance v rozpočtové sféře činí:
a)
82 až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b)
124 až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)
195 až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Vyhláška dále stanoví cenu pohonných hmot pro rok 2019 pro případy, kdy zaměstnanec neprokáže cenu pohonných hmot dokladem o jejich nákupu, v následující výši:
a)
33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b)
37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c)
33,60 Kč u motorové nafty.
 
Ve zkratce
Ministerstvo financí v listopadu minulého roku zahájilo veřejnou konzultaci k plánované reformě účetních předpisů. V rámci připravované účetní reformy byl zpracován a veřejnosti předložen materiál „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020–2030“, který vznikl v rámci odborné pracovní skupiny. Tento materiál je k dispozici na webových stránkách ministerstva. Veřejná konzultace bude ukončena v průběhu ledna 2019. Následně budou navazovat workshopy pro odbornou veřejnost.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2019.