Sazba DPH v příkladech

Vydáno: 27 minut čtení

Sazba daně z přidané hodnoty se v rámci Evropské unie (dále jen „EU“) významně liší a Česká republika patří spíše mezi země s vyšší sazbou DPH. Původní myšlenky harmonizovaného DPH v rámci EU počítala se stejnými sazbami, ale k takto ráznému sjednocení prozatím nedošlo. Pro každého plátce DPH je zásadní otázka, jaké sazbě DPH podléhá jeho poskytované plnění. Stejnou otázku ohledně sazby DPH by si měl pokládat i plátce DPH, který uplatňuje nárok na odpočet DPH, protože nárok na odpočet DPH lze uplatnit pouze v zákonné výši. Pokud je v praxi nesprávně uplatněna sazba DPH a správce daně doměří DPH na výstupu, případně zamítne nárok na odpočet DPH, tak spolu s doměrkem DPH uplatní správce daně navíc příslušné sankce, které mohou být poměrně významné. Tento článek obsahuje základní přehled o pravidlech uplatňování sazby DPH a také praktické příklady, které se věnují vybraným otázkám ohledně sazby, a měl by poskytnout řešení vybraných problematických případů v otázce sazeb.

Sazba DPH v příkladech
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
 
Obecná pravidla pro sazby DPH
Základní pravidlo pro uplatňování sazeb je obsaženo v § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), který stanoví, že u zdanitelného plnění nebo u přijaté úplaty se uplatňuje základní sazba (aktuálně ve výši 21 %), první snížená sazba (aktuálně ve výši 15 %), nebo druhá snížená sazba (aktuálně ve výši 10 %). Přitom platí, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, tedy ke dni zdanitelného plnění, případně u přijaté úplaty se uplatní sazba platná pro zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty (tedy ke dni přijetí zálohy). Dále platí, že u oprav se uplatní sazba platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění. U každého plnění se standardně uplatňuje základní sazba, pokud zákon nestanoví speciální pravidlo. Tato speciální pravidla jsou uvedena buď přímo v textu zákona o DPH, nebo v přílohách č. 2, 3, 3a a 4 zákona o DPH.
Snížené sazby jsou tedy vymezeny v rámci těchto částí zákona o DPH:
§ 47 odst. 3 – teplo a chlad (první snížená sazba),
§ 48 – vymezené dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení (první snížená sazba),
§ 49 - vymezená výstavba nebo dodání stavby pro sociální bydlení (první snížená sazba),
Příloha č. 2 – vymezené služby (první snížená sazba),
Příloha č. 3 – vymezené zboží (první snížená sazba),
Příloha č. 3a – vymezené zboží (druhá snížená sazba),
§ 47 odst. 6 – dovoz vymezených uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností (první snížená sazba).
Příkladem komodit a služeb podléhajících některé ze snížených sazeb může být vodné, sběr a přeprava komunálního odpadu, pozemní hromadná pravidelná doprava, vodní a letecká doprava, ubytovací služby, stravovací služby, vstupné do kina a na sportovní a kulturní akce, úklid v domácnostech, služby umělců, sociální péče, služby posiloven, saun, pohřební služby, potraviny, krmiva pro zvířata, živá zvířata, rostliny, léky, knihy, časopisy, mapy, vymezené zdravotnické prostředky a pomůcky pro handicapované, palivové dřevo, autosedačky, dětská výživa, mlýnské výrobky.
Dále platí pravidlo, že při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu EU, pokud jde o zboží podléhající různým sazbám, se buď může uplatnit nejvyšší z těchto sazeb, anebo se může uplatnit u každého druhu zboží příslušná sazba samostatně. Samostatné pravidlo platí u dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám, zařazené do různých podpoložek celního sazebníku, kdy se uplatňuje nejvyšší z těchto sazeb.
 
Sazby DPH v rámci EU
Sazby se v rámci EU významně liší a nejsou v rámci EU zcela harmonizovány. Ve Směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006, o společném systému DPH, jsou sice stanoveny mantinely pro uplatnění sazeb, ale v rámci členských států EU existují značné rozdíly co do výše sazeb či různých výjimek. Český zákon o DPH se ve vymezených případech však u daného zboží či služeb nemůže odchýlit od pravidel schválených na úrovni EU při stanovení příslušné sazby. K 1. 1. 2018 mají nejvyšší základní sazbu v Maďarsku, ta činí 27 % a nejnižší základní sazbu mají v Lucembursku, ta činí 17 %.
Přehled sazeb v rámci EU
Členský stát
Kód země
Super snížená sazba (v %)
Snížená sazba (v %)
Základní sazba (v %)
Snížená sazba dle výjimky (v %)
Belgie
BE
6 / 12
21
12
Bulharsko
BG
9
20
Česká republika
CZ
10 / 15
21
Dánsko
DK
25
Estonsko
EE
9
20
Finsko
FI
10 / 14
24
Francie
FR
2,1
5,5 / 10
20
Chorvatsko
HR
5 / 13
25
Irsko
IE
4,8
9 / 13,5
23
13,5
Itálie
IT
4
5 / 10
22
Kypr
CY
5 / 9
19
Litva
LV
12
21
Lotyšsko
LT
5 / 9
21
Lucembursko
LU
3
8
17
14
Maďarsko
HU
5 / 18
27
Malta
MT
5 / 7
18
Německo
DE
7
19
Nizozemsko
NL
6
21
Polsko
PL
5 / 8
23
Portugalsko
PT
6 / 13
23
13
Rakousko
AT
10 / 13
20
13
Rumunsko
RO
5 / 9
19
Řecko
EL
6 / 13
24
Slovensko
SK
10
20
Slovinsko
SI
9,5
22
Španělsko
ES
4
10
21
Švédsko
SE
6 / 12
25
Velká Británie
UK
5
20
Sazby v jednotlivých zemích EU na jednotlivá zboží a služby lze nalézt v dokumentu vydávaném Evropskou komisí, který obsahuje i výše uvedenou tabulku.1)
 
Následky aplikace nesprávné sazby DPH
Pokud je plátcem DPH v praxi nesprávně uplatněna sazba a správce daně doměří DPH na výstupu, případně zamítne nárok na odpočet DPH uplatněné ve vyšší výši než v zákonné výši, tak spolu s doměrkem na DPH uplatní správce daně i příslušné sankce, které mohou být poměrně významné a navíc představují daňově neuznatelný náklad. Podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), lze doměřit DPH tři roky zpětně. Tato lhůta však začíná běžet až dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. Tato lhůta navíc může být modifikována z různých zákonem stanovených důvodů. Kromě doměrku na DPH kvůli nesprávné sazbě se uplatní úroky z prodlení (výše úroku z prodlení ročně odpovídá výši repo sazby stanovené Českou národní bankou platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšené o 14 procentních bodů), a pokud je doměřena DPH na základě daňové kontroly, tak se ještě navíc uplatní penále (20 % z doměřené daně).
Příklad 1
Uplatnění nároku na odpočet DPH v nesprávné sazbě a doba doměření
Společnost se zabývá nákupem a prodejem zboží a je měsíčním plátcem DPH. Při interní revizi dne 1. 11. 2018 bylo zjištěno, že ve zdaňovacím období červen 2014 byl uplatněn nárok na odpočet DPH z plnění v hodnotě 100 000 Kč plus 21 000 Kč DPH za živé dřeviny (podléhající snížené sazbě). Toto pochybení bylo způsobeno plátcem DPH nedopatřením, jelikož si účetní neuvědomila, že živé dřeviny nespadají do základní sazby. Do kdy může správce daně kontrolovat toto zdaňovací období?
Lhůta pro stanovení daně pro zdaňovací období červen 2014 začíná běžet dne 25. 7. 2014, tedy dnem, kdy se podává řádné přiznání k DPH za červen 2014. Lhůta pro stanovení daně tedy končí dne 25. 7. 2017. Pokud nebyla učiněna žádná jednání vedoucí k prodloužení lhůty, tak správce daně již nemůže ke dni interní revize toto zdaňovací období kontrolovat a stejně tak už ani plátce DPH nemůže toto zdaňovací období opravit.
Příklad 2
Nesprávně uplatněná sazba a sankce
Daňový subjekt podal řádné přiznání k DPH za leden 2018 dne 20. 2. 2018. Správce daně otevřel daňovou kontrolu 10. 5. 2018 a zjistil, že v přiznání k DPH byla mj. zahrnuta zdanitelná plnění ve snížené sazbě (zdravotnické prostředky). Jednalo se o jednorázový prodej daného zboží uskutečněný pouze v tomto měsíci. Podle správce daně však tato plnění spadají do základní sazby. Z tohoto důvodu byla správcem daně doměřena DPH a celkový doměrek činil 10 000 Kč. Částka doměřené DPH byla uhrazena plátcem DPH a byla připsána na účet správce daně dne 1. 11. 2018. Jaké sankce budou uplatněny?
Kromě doměřené DPH bude doměřeno dále penále ve výši 20 % doměřené daně, tedy ve výši 2 000 Kč. Dále bude plátce DPH povinen uhradit úrok z prodlení, který začal nabíhat od pátého pracovního dne od splatnosti až do dne skutečné úhrady (cca 1 000 Kč).
 
Praktické situace týkající se sazeb
Plátce DPH může v praxi čelit různým nejasnostem ohledně uplatňování sazeb. Níže se nachází vybrané problematické oblasti a praktické příklady.
Plátce DPH musí respektovat sazbu stanovenou zákonem o DPH, ale určení sazby může být nejednoznačné a problematické
Většina služeb a zboží podléhající snížené sazbě je vymezena v přílohách zákona o DPH. Pro uplatnění snížení sazby je však podstatné, aby příslušné plnění splňovalo nejprve vymezený číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA platné od 1. 1. 2008 (u služeb) či příslušný kód nomenklatury celního sazebníku (u zboží) a současně aby výslovně odpovídalo slovnímu popisu k danému kódu v textové části příslušné přílohy zákona o DPH. Kódem nomenklatury celního sazebníku se přitom rozumí kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění Přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. 7. 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění. Zatřídění příslušného zboží či služby se může stát v praxi velmi obtížné, protože existuje pestrá paleta zboží a služeb, která je v současné době na trhu nabízena.
Příklad 3
Různá sazba DPH pro obdobné plnění
Masážní studio nabízí různé druhy masáží (fyzioterapeutické, relaxační, aromatické, thajské, medové). Jaká sazba se uplatní?
U masáží záleží na mnoha okolnostech daného případu a v závislosti na tom je stanoven i režim DPH a případná sazba. Masáže totiž mohou být osvobozeným plněním podle § 58 zákona o DPH jakožto služba zdravotní péče, pokud budou naplněny všechny podmínky pro aplikaci osvobození (zejména poskytnutí poskytovatelem zdravotních služeb s oprávněním a činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví). Pokud nebudou naplněny podmínky pro osvobození od DPH a půjde tedy o plnění podléhající DPH, tak lze zvažovat aplikaci snížené sazby u masáží spadajících pod kód CZ-CPA 86 a splňujících slovní popis „Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58“. V rámci CZ-CPA kódu 86 lze nalézt kategorii 86.90.13 – fyzioterapeutická péče zahrnující služby poskytované autorizovanými osobami jinými než lékaři v oblasti fyzioterapie, ergoterapie atd. U fyzioterapeutických masáží poskytovaných autorizovanou osobu by mohla tedy přicházet v úvahu aplikace první snížené sazby. Ostatní masáže (obvykle relaxačního typu) budou zatíženy základní sazbou DPH.
Příklad 4
Nákup knihy
IT specialista (čtvrtletní plátce DPH) si objednal na webových stránkách e-knihu o programování. Provozovatel webových stránek (český plátce DPH) mu zaslal daňový doklad se všemi náležitostmi na e-mail a uvedl na daňovém dokladu cenu 2 000 Kč plus 420 Kč DPH. Účetní podnikatele se domnívá, že u knihy měla být uplatněna druhá snížená sazba a hodlá uplatnit pouze 200 Kč jakožto nárok na odpočet DPH. Postupuje účetní správně?
V České republice se u klasických tištěných knih uplatňuje druhá snížená sazba, ale rozdílně se postupuje u e-knih, které
de facto
představuji poskytnutí služby, a není možné tedy u nich uplatnit sníženou sazbu. Základní sazba DPH je tak uplatněna správně, a jelikož e-kniha souvisí s ekonomickou činností podnikatele, může si uplatnit nárok na odpočet DPH ve výši 420 Kč.
Příklad 5
Služební cesta vlakem
Český plátce DPH (výrobní společnost) objednal pro svého zaměstnance jízdenku z Prahy do Ostravy. Zde zaměstnanec 2 hodiny čekal na další spoj a následně jel z Ostravy do Polska na veletrh. Jaká sazba DPH bude uplatněna na vlakové jízdenky?
Vlaková jízdenka z Prahy do Ostravy bude zatížena českou DPH v první snížené sazbě jakožto plnění spadající pod kód CZ-CPA 49 „Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel“, kterou se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou. Vlaková jízdenka z Ostravy do Polska ale nebude obsahovat žádnou DPH, protože mezinárodní přeprava osob je v tomto případě osvobozena od DPH. Jelikož jede zaměstnanec na služební cestu, tak je možné uplatnit nárok na odpočet DPH u vlakové jízdenky z Prahy do Ostravy.
Příklad 6
Prodej autosedačky a příslušenství
Obchod se sortimentem výrobků pro děti prodává různé druhy zboží. Nově bude sortiment rozšířen o prodej autosedaček a příslušenství (například náhradní popruhy, sedák pro menší kojence, adaptéry na kočár). Jaká sazba se uplatní u prodeje tohoto nového sortimentu?
Zboží zařazené pod kód 94 harmonizovaného celního sazebníku splňující slovní popis „Dětské sedačky do automobilů“ spadá do přílohy č. 3 zákona o DPH a u autosedaček se tedy uplatní první snížená sazba. Příslušenství však již nesplňuje tento slovní popis, a proto se uplatní základní sazba u různého příslušenství pro autosedačky.
Příklad 7
Koupě bytu se sklepem
Plátce DPH kupuje byt v novostavbě bytového domu v Brně o rozloze 110 m2 se sklepem o rozloze 4 m2. Jaká sazba se uplatní u bytu a sklepa?
U vymezených staveb pro sociální bydlení se uplatní první snížená sazba. Podle § 48 odst. 5 písm. a) zákona o DPH se stavbami pro sociální bydlení pro účely DPH rozumí stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2. Byt tak bude zatížen první sníženou sazbou. Jelikož sklep je vedlejší plnění k bytu, tak bude i u sklepa uplatněna stejná sazba. Pro úplnost lze dodat, že pokud by šlo o rodinný dům, tak se uplatní snížená sazba u rodinných domů s podlahovou plochou nepřesahující 350 m2.
Plátce DPH musí respektovat správné vykazování sazeb v jednotlivých výkazech DPH
Příslušnou sazbu DPH je také nezbytné správně vykázat v přiznání k DPH, kde jsou příslušné řádky vždy odlišeny na základní a sníženou sazbu. Pro první a druhou sníženou sazbu je stejný řádek v přiznání k DPH, ale v rámci kontrolního hlášení se odlišuje i mezi první a druhou sníženou sazbou, pro které jsou určeny separátní sloupce.
Příklad 8
Vstupenky na hokej
Hokejový klub (společnost s ručením omezeným, měsíční plátce DPH) prodává vstupenky za cenu 260 Kč, a to zejména návštěvníkům, kteří jsou nepodnikatelé. Jaká sazba se uplatní a jak se vstupenky vykazují v kontrolním hlášení?
Vstupenky na sportovní události jsou vymezeny v příloze č. 2 zákona o DPH pod kódem CZ-CPA 93.11, 93.12 – „Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem“, a proto se uplatní na vstupenky první snížená sazba a plnění se vykáže na řádku 2 přiznání k DPH. Prodej fyzickým osobám nepovinným k dani se vykáže v kumulativním oddíle A. 5. kontrolního hlášení ve sloupci 3 a 4. Pokud by prodal hokejový klub vstupenky osobě povinné k dani (například společnosti, která vstupenky rozdá jako benefit zaměstnancům) a byl by vystaven daňový doklad nad 10 000 Kč včetně DPH, tak se tento daňový doklad vykáže v oddíle A. 4. v detailu daňového dokladu.
Příklad 9
Plnění zoologické zahrady
Zoologická zahrada je provozována jako příspěvková organizace na neziskové bázi a je plátcem DPH, protože provozuje kavárnu a prodává dárkové předměty (knihy a suvenýry jako trička, hračky a hrnečky). Zoologická zahrada dále nabízí zážitkové dny „Chovatelem žiraf a slonů na den“. Jaká sazba se uplatní u těchto plnění?
Vstupné do ZOO bude osvobozeným plněním podle § 61 písm. e) zákona o DPH, jelikož ZOO je právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání a poskytuje kulturní službu. Zážitkové dny nejsou však kulturní službou, a proto bude uplatňována DPH v základní sazbě. Prodeje v kavárně budou zatíženy první sníženou sazbou DPH jakožto stravovací služby, případně sazbou základní při prodeji alkoholu. Knihy budou zatíženy druhou sníženou sazbou a suvenýry sazbou základní.
Příklad 10
Prodej pyrotechniky
Plátce DPH prodává ve specializovaném obchodě různé zboží sloužící pro různé večírky a příležitosti. Plátce se rozhodl prodávat pyrotechniku. V zákoně o DPH se dozvěděl, že ohňostroje spadají do snížené sazby. Jaká sazba se uplatní u prodeje pyrotechniky?
Podle přílohy č. 2 zákona o DPH jsou zatíženy sníženou sazbou služby spadající pod kód CZ-CPA 93.29.21 se slovním popisem „Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení“. Jedná se však o službu, a nikoliv o dodání pyrotechnického zboží. Prodejce pyrotechniky je tedy povinen uplatnit základní sazbu u prodeje pyrotechniky.
Sazbu by měl prověřovat i příjemce plnění, protože nárok na odpočet DPH lze uplatnit pouze v zákonné výši
O správnosti uplatněné sazby obchodním partnerem by měl uvažovat v praxi i odběratel, protože podle § 73 odst. 6 zákona o DPH platí, že nárok na odpočet DPH může plátce DPH uplatnit jen v zákonné výši. Pokud by tedy poskytovatel plnění uvedl na daňovém dokladu vyšší DPH než v zákonné výši, tak si může příjemce plnění uplatnit nárok na odpočet DPH pouze v takové výši, která měla být uplatněna podle zákona o DPH. Dále platí, že pokud je částka DPH uvedená na přijatém daňovém dokladu nižší než v zákonné výši, tak je příjemce plnění oprávněn uplatnit nárok na odpočet DPH jen ve výši odpovídající DPH uvedené na daňovém dokladu.
Příklad 11
Daňový doklad za přijatou opravu
Zdravotnické zařízení pronajímá krátkodobě invalidní vozíky a další zdravotnické pomůcky (jedná se o zdanitelné plnění podléhající základní sazbě). Tyto zdravotnické pomůcky je nezbytné často opravovat. Zdravotnické zařízení obdrželo dne 2. 11. 2018 daňový doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění 31. 10. 2018 týkající se opravy invalidních vozíků v hodnotě 10 000 Kč plus 2 100 Kč DPH. Může si zdravotnické zařízení uplatnit nárok na odpočet DPH ve zdaňovacím období říjen 2018?
Opravy invalidních vozíků spadají do přílohy č. 2 zákona o DPH (kód CZ-CPA 3.17.19 – „Opravy invalidních vozíků“), a proto by měla být uplatněna první snížená sazba DPH. Zdravotnické zařízení využívá invalidní vozík pro plnění s nárokem na odpočet DPH, proto si může uplatnit nárok na odpočet DPH, nicméně pouze v zákonně výši (tj. u daného daňového dokladu pouze 1 500 Kč). Rozdíl v sazbách by mělo zdravotnické zařízení požadovat vrátit po poskytovateli plnění, který by měl provést příslušnou opravu. Zdravotnické zařízení si navíc může uplatnit nárok na odpočet DPH až ve zdaňovacím období listopad 2018, kdy mu byl doručen daňový doklad.
Příklad 12
Daňový doklad za časopisy
V kadeřnictví (měsíční plátce DPH) jsou na recepci umístěny různé časopisy. Kadeřnictví zakoupilo dne 1. 11. 2018 časopisy v hodnotě 890 Kč včetně DPH (na zjednodušeném daňovém dokladu je uvedena sazba 15 %). Lze uplatnit nárok na odpočet DPH?
Časopisy pravděpodobně spadají do přílohy č. 3a zákona o DPH (kód celní nomenklatury 4901, 4902, 4903, 4904 – „Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, noviny a časopisy; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50 % plochy) a podléhají tedy druhé snížené sazbě, a proto uplatnil prodejce časopisů nesprávnou sazbu. Kadeřnictví si může uplatnit nárok na odpočet DPH pouze v zákonné výši, tedy ve výši druhé snížené sazby. Kadeřnictví může požádat o opravu daňového dokladu prodejce časopisů.
Při určování sazby DPH existují různé metodiky, které mohou sloužit jako vodítko pro určení správné sazby
V důsledku složitosti (nejen) problematiky v oblasti sazeb vznikají často rozdílné metodické výklady Finanční správy České republiky. Tyto metodické informace sice nejsou právně závazné, ale vytvářejí správní praxi a obsahují určitá vodítka, jak lze v praxi postupovat. V oblasti sazeb jsou
relevantní
například tyto materiály:
Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016 pod čj. 169368/16/7100-20116-050484 (dále jen „Informace ke stravovacím službám“),2)
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 pod čj. 6717/15/7000-20116-101206 ve znění dodatku č. 1 čj. 162134/15/7100-20116-050485 (dále jen „Informace k nemovitým věcem“),3)
Informace GFŘ k uplatnění DPH ve zdravotnictví od 1. 4. 2012 čj. 11964/12-3210-011695 (dále jen „Informace ve zdravotnictví“),4)
Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1. 1. 2013 čj. 4818/13/70001-21000-011695 (dále jen „Informace ke zdravotnickým prostředkům“).5)
Příklad 13
Krátkodobý pronájem
Vysoká škola pronajímá místnosti různým subjektům, které zde realizují výuku jazyků a různé volnočasové aktivity. Vysoká škola vystavuje daňový doklad pro jiného plátce DPH (lektora) za pronájem místnosti, přičemž pronájem se poskytuje každý týden ve středu od 18 do 22 hodin, a to v průběhu celého akademického roku od září do června. Jaká sazba se uplatní u pronájmu?
V tomto případě se jedná o krátkodobý pronájem podléhající základní sazbě. Podle Informace k nemovitým věcem
„se nemůže jednat o dlouhodobý a tedy od daně osvobozený nájem, přestože jde o opakující se plnění na dlouhodobé bázi, protože je poskytováno přerušovaně a mimo dobu konání kurzů místnost užívají k různým účelům jiné subjekty. Je naplněna podstata krátkodobého nájmu a každý týden je uskutečněno samostatné zdanitelné plnění.“
Příklad 14
Předporodní kurz poskytovaný nemocnicí
Nemocnice je plátce DPH a nabízí budoucím rodičkám předporodní kurzy za 800 Kč včetně DPH. Jaká sazba se uplatní?
Jelikož u předporodního kurzu nejsou dle Informace ke zdravotnictví splněny podmínky pro aplikaci osvobození podle § 58 zákona o DPH, jedná se o zdanitelné plnění. Snížená sazba se pak uplatní na služby vymezené pod kódem CZ-CPA 86 splňující slovní popis „Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58“. V Informaci ke zdravotnictví se uvádí, že
„u služeb poskytovaných poskytovateli zdravotních služeb, u kterých nebude možno uplatnit osvobození dle § 58 zákona o DPH či sníženou sazbu daně za podmínek daných zákonem, bude tak uplatněna základní sazba daně. V této souvislosti je třeba zmínit poskytovateli zdravotních služeb např. pořádané kurzy v oblasti první pomoci, předporodní kurzy a kurzy obdobného typu. K danému je třeba uvést, že se zpravidla jedná o služby zařazené do kódu CZ-CPA 85.59, u kterých tak s ohledem na ustanovení zákona o DPH bude uplatněna základní sazba daně.“
Nemocnice tak odvede u předporodního kurzu DPH v základní sazbě.
Příklad 15
Menu s alkoholickým nápojem
Restaurace nabízí večerní menu za 599 Kč. V ceně menu je předkrm, polévka, hlavní jídlo, dezert, sklenička šampaňského a voda. Jaká sazba bude uplatněna?
Podle Informace ke stravovacím službám platí, že
„provozovatel restaurace musí v rámci poskytnuté stravovací služby rozlišit uplatnění první snížené sazby u podání jídla a nealkoholického nápoje a uplatnění základní sazby v případě podání alkoholického nápoje, neboť tato složka předmětného plnění je z uplatnění první snížené sazby u stravovacích služeb ze zákona o DPH explicitně vyloučena.“
Cenu je tedy potřeba rozdělit a uplatnit základní sazbu u šampaňského a sníženou sazbu u stravovací služby.
Pro zvýšení právní jistoty ohledně sazby DPH je možné požádat o závazné posouzení
V případě, že existují pochybnosti ohledně uplatnění sazby, tak lze požádat Generální finanční ředitelství o vydání závazného posouzení týkajícího se zařazení příslušného zdanitelného plnění do správné sazby DPH. Předmětem závazného posouzení je totiž určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby správně zařazeno do základní, první nebo druhé snížené sazby. Žádost o závazné plnění přitom může podat kdokoliv, tedy nejen poskytovatel plnění. V žádosti o vydání závazného posouzení musí žadatel uvést přesný popis zboží nebo služby s tím, že v žádosti lze uvést pouze jednu položku zboží nebo služby a také návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. Správní poplatek za vydání závazného posouzení v případě sazby je 10 000 Kč.
Příklad 16
Využití závazného posouzení
Plátce DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím provozuje internetový obchod s různým zbožím. Zákazník (plátce DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím) si objednal v internetovém obchodě atlasy a nástěnné mapy pro účely ekonomické činnosti. Cena zboží byla 5 500 Kč včetně DPH (uplatněna druhá snížená sazba). Za dopravu a poštovné bylo vyúčtováno 200 Kč včetně DPH (uplatněna základní sazba). Příjemce plnění se při uplatnění nároku na odpočet DPH obává, že u dopravy a poštovného nebyla uplatněna sazba v souladu se zákonem o DPH, protože se domnívá, že jde o vedlejší plnění, které má přebrat režim plnění hlavního. Příjemce tedy požaduje opravu. Prodejce se však brání a považuje tento přístup za rizikový a odmítá opravit daňový doklad. Jak lze postupovat?
V případě nejistoty ohledně sazby či v případě případného sporu o výši sazby mezi obchodními partnery je možné situaci řešit například žádostí o závazné posouzení. Závazné posouzení sice představuje určité náklady na přípravu žádosti a úhradu správního poplatku, ale pro prodejce může uplatnění snížené sazby u dopravy a poštovného představovat navýšení marže nebo snížení ceny dopravného a poštovné pro zákazníky. V daném případě je totiž pravděpodobné, že doprava a poštovné představuje plnění podléhající snížené sazbě, protože se jedná o vedlejší plnění.
Vedlejší plnění přebírá režim plnění hlavního, a proto se uplatní sazba plnění hlavního
Řada plnění může přebrat režim hlavního plnění, protože jakožto vedlejší plnění pouze vylepšuje plnění hlavní. V některých případech však nemusí být jednoznačné, zda jsou naplněny prvky vedlejšího plnění, a proto je třeba posoudit konkrétní okolnosti daného případu individuálně.
Příklad 17
Ubytování s parkováním
Hotel na Šumavě je měsíčním plátcem DPH a nabízí ubytování (3 000 Kč včetně DPH za dvoulůžkový pokoj). V ceně ubytování je zahrnuto i parkování v podzemní garáži, kde nemůže zaparkovat nikdo jiný než hosté hotelu a není možné ani parkování zakoupit samostatně. Hostům tedy nejsou parkovací poplatky navíc účtovány, ale jsou považovány za součást ceny za ubytování. Jaká sazba bude uplatněna?
Hlavní služba, kterou host kupuje, je ubytovací služba, proto bude parkování (které není samostatně účtováno, ale bude zahrnuto v ceně ubytování) považováno za vedlejší plnění k plnění hlavnímu, a proto se uplatní první snížená sazba na tuto ubytovací službu (i když se poskytlo i parkování spadající do základní sazby).
Sazba se respektuje i v případě samovyměření DPH u plnění nakoupeného ze zahraničí
Pokud plátce DPH přijme plnění ze zahraničí, tak je ve většině případů povinen přiznat DPH v českém přiznání k DPH, protože je uplatněn reverse charge, tedy samovyměření DPH příjemcem plnění. To se pak provádí na příslušných řádcích přiznání k DPH, které se také člení na základní a sníženou sazbu DPH. Podle charakteru zboží nebo služby se tak DPH samovyměřuje v příslušné sazbě.
Příklad 18
Přemístění zboží ze Slovenska
Slovenská společnost je osoba registrovaná k dani na Slovensku a zabývá se výrobou a následným prodejem kojenecké výživy a potravin pro děti. Slovenská společnost se rozhodla, že zřídí centrální sklad v Praze. Slovenská společnost však nebude v České republice zakládat společnost, ale pouze se zaregistruje k DPH z titulu tuzemských dodávek zboží a dodání zboží osobám registrovaným k dani v jiných členských státech EU. Dne 1. 11. 2018 přemístila společnost do skladu v Praze zboží v hodnotě 10 mil. Kč. Jak se transakce vykáže v českém přiznání k DPH?
Přemístění zboží ze Slovenska představuje pořízení zboží z jiného členského státu EU, u kterého se přiznává DPH v českém přiznání k DPH. Pokud půjde o kojeneckou výživu a potraviny pro děti spadající do druhé snížené sazby, tedy pod kód celní nomenklatury 0402, 0404,1901, 2106 a slovní popis „Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti“, tak bude přiznána DPH na řádku 4 přiznání k DPH (v hodnotě 1 mil. Kč) a dále lze ve stejném zdaňovacím období uplatnit nárok na odpočet DPH na řádku 44 přiznání k DPH. Dále se plnění vykáže v kontrolním hlášení v oddíle A. 2. Přemístění zboží z jiného členského státu EU se také vykazuje ve výkazu Intrastat (překročen práh 8 mil. Kč za kalendářní rok).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.