Sazba DPH v příkladech

Vydáno: 27 minut čtení

Sazba daně z přidané hodnoty se v rámci Evropské unie (dále jen „EU“) významně liší a Česká republika patří spíše mezi země s vyšší sazbou DPH. Původní myšlenky harmonizovaného DPH v rámci EU počítala se stejnými sazbami, ale k takto ráznému sjednocení prozatím nedošlo. Pro každého plátce DPH je zásadní otázka, jaké sazbě DPH podléhá jeho poskytované plnění. Stejnou otázku ohledně sazby DPH by si měl pokládat i plátce DPH, který uplatňuje nárok na odpočet DPH, protože nárok na odpočet DPH lze uplatnit pouze v zákonné výši. Pokud je v praxi nesprávně uplatněna sazba DPH a správce daně doměří DPH na výstupu, případně zamítne nárok na odpočet DPH, tak spolu s doměrkem DPH uplatní správce daně navíc příslušné sankce, které mohou být poměrně významné. Tento článek obsahuje základní přehled o pravidlech uplatňování sazby DPH a také praktické příklady, které se věnují vybraným otázkám ohledně sazby, a měl by poskytnout řešení vybraných problematických případů v otázce sazeb.

Sazba DPH v příkladech
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
 
Obecná pravidla pro sazby DPH
Základní pravidlo pro uplatňování sazeb je obsaženo v § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), který stanoví, že u zdanitelného plnění nebo u přijaté úplaty se uplatňuje základní sazba (aktuálně ve výši 21 %), první snížená sazba (aktuálně ve výši 15 %), nebo druhá snížená sazba (aktuálně ve výši 10 %). Přitom platí, že u zdanitelného plnění se uplatní sazba platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, tedy ke dni zdanitelného plnění, případně u přijaté úplaty se uplatní sazba platná pro zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty (tedy ke dni přijetí zálohy). Dále platí, že u oprav se uplatní sazba platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění. U každého plnění se standardně uplatňuje základní sazba, pokud zákon nestanoví speciální pravidlo. Tato speciální pravidla jsou uvedena buď přímo v textu zákona o DPH, nebo v přílohách č. 2, 3, 3a a 4 zákona o DPH.
Snížené sazby jsou tedy vymezeny v rámci těchto částí zákona o DPH:
§ 47 odst. 3 – teplo a chlad (první snížená sazba),
§ 48 – vymezené dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení (první snížená sazba),
§ 49 - vymezená výstavba nebo dodání stavby pro sociální bydlení (první snížená sazba),
Příloha č. 2 – vymezené služby (první snížená sazba),
Příloha č. 3 – vymezené zboží (první snížená sazba),
Příloha č. 3a – vymezené zboží (druhá snížená sazba),
§ 47 odst. 6 – dovoz vymezených uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností (první snížená sazba).
Příkladem komodit a služeb podléhajících některé ze snížených sazeb může být vodné, sběr a přeprava komunálního odpadu, pozemní hromadná pravidelná doprava, vodní a letecká doprava, ubytovací služby, stravovací služby, vstupné do kina a na sportovní a kulturní akce, úklid v domácnostech, služby umělců, sociální péče, služby posiloven, saun, pohřební služby, potraviny, krmiva pro zvířata, živá zvířata, rostliny, léky, knihy, časopisy, mapy, vymezené zdravotnické prostředky a pomůcky pro handicapované, palivové dřevo, autosedačky, dětská výživa, mlýnské výrobky.
Dále platí pravidlo, že při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu EU, pokud jde o zboží podléhající různým sazbám, se buď může uplatnit nejvyšší z těchto sazeb, anebo se může uplatnit u každého druhu zboží příslušná sazba samostatně. Samo