Leasing z pohledu daně z příjmů a DPH v roce 2018

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se blíže věnovali problematice aktuální právní úpravy finančního leasingu z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Zaměřili bychom se zejména na změny, které přinesla poslední velká novela daňových předpisů, a to zákon č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Leasing z pohledu daně z příjmů a DPH v roce 2018
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
Leasing a daň z příjmů
Z pohledu daně z příjmů je finanční leasing upraven v § 21d
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Finančním leasingem se pro účely daně z příjmů rozumí přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu, a to za v této úpravě stanovených podmínek. To znamená, že aby se jednalo o finanční leasing, musí se jednat o přenechání hmotného majetku, nikoliv nehmotného. Co se rozumí hmotným majetkem, je vymezeno v § 26 ZDP, platí tedy, že pokud přenechaný majetek nebude majetkem výslovně uvedeným v § 26 odst. 2 ZDP, nejedná se o finanční leasing. Novelou ZDP provedenou zákonem č. 170/2017 Sb. byla úprava upřesněna tak, aby bylo zřejmé, že se finanční leasing pro účely ZDP vztahuje pouze na hmotný majetek odpisovaný podle ZDP, nikoliv na majetek, který není hmotným majetkem, a nikoliv na majetek, který není odpisován podle ZDP. Uvedenou novelou byl dále jako související a navazující úprava do § 21d ZDP doplněn nový odst. 6, na základě kterého finančním leasingem není přenechání:
hmotného majetku vyloučeného z odpisování nebo
nehmotného majetku.
Důvodem je, že pojem „hmotný majetek“ užívaný ZDP představuje jak hmotný majetek odpisovaný podle ZDP, tak hmotný majetek vyloučený z odpisování na základě § 27 ZDP