Přepravní služby podle zákona o DPH

Vydáno: 36 minut čtení

Tento článek se zabývá obecnými pravidly, ale i specifiky pro služby v oblasti přepravy, která jsou obsažena v současném zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), hned v několika ustanoveních. Článek je především zaměřen na praktické případy k problematice uplatnění DPH u přepravních služeb s odkazem na příslušné zákonné ustanovení či další legislativní zdroje.

Přepravní služby podle zákona o DPH
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
 
Přepravní služby
Přepravní služby zahrnují pestrou škálu různých služeb, protože zákazníci mají mnohdy různé a náročné potřeby. Poskytovatelé přepravních služeb tak nabízejí různé podmínky jako druh dopravy, rychlost dopravy, pojištění během přepravy apod. Z tohoto důvodu jsou pro přepravní služby
relevantní
de facto
veškerá pravidla ZDPH. Mimo tato obecná pravidlo jsou speciálně pro přepravní služby stanovena i zvláštní pravidla, která mají před obecnými pravidly aplikační přednost.
Zásadní otázka pro každé plnění z pohledu DPH je stanovení místa plnění. Standardní přepravní služba má stanoveno místo plnění podle základního pravidla podle § 9 ZDPH. Nejčastěji toto základní pravidlo stanovuje, že při poskytnutí přepravní služby osobě povinné k dani je místo plnění v místě sídla příjemce. Odlišná je situace u poskytování takových služeb osobě nepovinné k dani, provozovně nebo kvůli pravidlu skutečného užití. Z tohoto základního pravidla jsou však pro přepravní služby
relevantní
různé výjimky. Také pro další oblasti ZDPH existují pro přepravní služby různá specifika.
Speciální pravidla týkající se přepravních služeb obsažená v ZDPH
Pro přepravní služby je v ZDPH relevantních několik speciálních ustanovení, která mají přednost před obecnými pravidly. Pro oblast přepravních služeb také existuje několik rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) a
judikatura
Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“). Speciální pravidla pro uplatnění režimu DPH u přepravních služeb jsou obsažena v ZDPH v následujících souvislostech:
 
Speciální pravidlo pro místo plnění
V oblasti přepravních služeb je stanoveno hned několik výjimek, na základě kterých se u relevantních přepravních služeb neaplikuje základní pravidlo pro stanovení místa plnění, ale aplikuje se právě jedna z výjimek.
 
Místo plnění u přepravy osob
Podle § 10a ZDPH je místo plnění při poskytnutí služby přepravy osob místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Pokud tedy například autobus projíždí zároveň hned několika státy, tak je nezbytné režim DPH určit podle lokálních předpisů v každém daném státě.
 
Místo plnění u krátkodobého pronájmu dopravního prostředku
S přepravou souvisí také pronájem dopravních prostředků, u kterých je stanoveno speciální pravidlo v § 10d ZDPH, a to tak, že místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku (tj. nepřetržité držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní a u lodí 90 dní) je místo, kde osoba, které je služba poskytnuta, dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá. Pokud je poskytnut jiný než krátkodobý nájem dopravního prostředku osobě nepovinné k dani, je místo plnění stanoveno v místě příjemce služby podle nařízení Rady (EU) č. 282/2011. U poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu rekreační lodi osobě nepovinné k dani je místo plnění tam, kde tato osoba loď skutečně fyzicky přebírá za podmínky, že osoba, která službu poskytuje, má v tomto místě sídlo nebo provozovnu, pokud je služba poskytnuta prostřednictvím provozovny. Dále se aplikuje u těchto pravidel ještě navíc pravidlo skutečného užití, které stanoví, že pokud je místo plnění stanoveno v ČR, ale ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází ve třetí zemi, tak je za místo plnění považována třetí země a naopak, tedy pokud je místo plnění stanoveno ve třetí zemi, ale ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v ČR, tak se za místo plnění považuje ČR.
 
Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani
Podle