Legislativní novinky k 31. 10. 2018

Vydáno: 5 minut čtení

V předchozích několika legislativních novinkách jsme se věnovali navrhovaným změnám daňových předpisů, které měly přinést novou úpravu s účinností od 1. 1. 2019. Nyní, s ohledem na to, že navržený balíček změn daňových předpisů, tedy sněmovní tisk 206, stále čeká na své druhé čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, které proběhne 8. 11. 2018, je krajně nepravděpodobné, že do data plánované účinnosti novela projde celým legislativním procesem.

Legislativní novinky k 31. 10. 2018
Ing.
Milena
Drábová,
Brantl & Partners, s.r.o.
Pozměňovací návrh, který by měl účinnost daňového balíčku modifikovat, sice ještě nebyl na stránkách www.psp.cz zveřejněn, ale dle nám dostupných informací je již připravován s tím, že by se účinnost měla v oblasti DPH v zásadě posunout u těch ustanovení, která měla vstoupit v platnost 1. 1. 2019, na první kalendářní měsíc následující po vyhlášení ve Sbírce. Ustanovení, která měla k 1. 1. 2019 implementovat evropské právní předpisy (např. ustanovení zákona o DPH týkající se jednoúčelových a víceúčelových poukazů), by měla být dle tohoto návrhu účinná již vyhlášením. To samé platí pro novelizaci zákona o daních z příjmů, kde by měla být implementována evropská směrnice, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem známá též jako ATAD.
 
Přeřazení některých služeb a vody do nižších sazeb DPH
Z dílny Ministerstva financí pochází i vládní návrh novely zákona o evidenci tržeb (EET), sněmovní tisk 205, který novelizuje i zákon o DPH, kde přináší líbivé přeřazení některých služeb a vody do nižších sazeb DPH. Účinnost změn zákona o DPH je zatím nejistá, neboť již samotný vládní návrh počítá s účinností prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Novela počítá s doplněním zákona o DPH o novou přílohu č. 2a, která bude obsahovat
seznam služeb podléhajících 10% sazbě DPH:
CZ-CPA
Popis služby
36.00.2
Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.
37
Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.
56
Stravovací služby, podávání nápojů, pokud
81.21.10
Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.
81.22.11
Služby mytí oken prováděné v domácnostech.
88.10, 88.91
Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.
95.23
Opravy obuvi a kožených výrobků.
95.29.11
Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.
95.29.12
Opravy jízdních kol.
96.02
Kadeřnické a holičské služby.
K výraznému zlevnění by tak mohlo dojít u posledních čtyřech položek, tedy u
oprav obuvi, oděvů a jízdních kol a kadeřnických služeb,
které budou v případě schválení novely přesunuty ze základní 21% do 10% sazby DPH. Z 15% do 10% sazby daně by mělo být přesunuto
dodání vody z vodovodu, stočné, úklidové služby v domácnostech a domácí péče,
ale i
stravovací služby a podávání nealkoholických nápojů.
K velkému skoku z 21% sazby do 10% by mělo navíc dojít u
točeného piva
ze sudů o obsahu vyšším než 10 l. Do přílohy č. 3a, tedy do 10% sazby DPH, by z 15% sazby měla být přeřazena i
pitná voda
balená.
Změnu v sazbách by mohl přinést i poslanecký návrh, sněmovní tisk 140, kterým by měla
být pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel
přesunuta z 15% do 10% sazby DPH. Navržená účinnost od 1. 1. 2019 bude opět těžko splnitelná.
Všechny zmíněné návrhy zákonů jsou navržené k projednání v Poslanecké sněmovně 8. 11. 2018. O dalším vývoji vás budeme informovat.
 
Přednost dodatečného daňového přiznání před daňovou kontrolou
Rádi bychom čtenáře upozornili na nedávný
judikát
Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 Afs 229/2018, kde Nejvyšší správní soud došel k závěru, že
pokud se správce daně jinak než na základě daňové kontroly
(zejména z poznatků při správě jiných daní, z informací od jiných orgánů či soukromých subjektů či z vlastní vyhledávací činnosti)
dozví
o skutečnostech či důkazech nasvědčujících tomu,
že by daňovému subjektu měla být určitá daň doměřena, je zásadně povinen daňový subjekt o tom zpravit a vyzvat jej k podání dodatečného daňového přiznání.
Pouze ve výjimečných případech pak správce daně může přistoupit rovnou k daňové kontrole. O takové případy se bude jednat zejména tehdy, bude-li mít správce daně poznatky ukazující na předchozí podvodné jednání daňového subjektu související se zjištěnými informacemi či na to, že daňový subjekt by se snažil následným jednáním (typicky úpravami svých povinných evidencí nebo jinými kroky nepřípustně zakrývajícími skutečný stav věci) zmařit správné stanovení daně.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.