Rozdíly daňového řešení fyzické osoby v případě účetního období - kalendářní a hospodářský rok

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím příspěvku se zaměříme na daňové řešení přechodu poplatníka daně z příjmů fyzických osob na účtování v hospodářském roce. Budeme se zabývat vymezením subjektů, které mohou uplatnit hospodářský rok, závěry Koordinačních výborů zabývajících se touto problematikou a zásadami uplatnění hospodářského roku u poplatníků daně z příjmů fyzických osob

Rozdíly daňového řešení fyzické osoby v případě účetního období – kalendářní a hospodářský rok
Ing.
Ivan
Macháček
Účetním obdobím je dle § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců a toto účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem.
Rozdíl mezi kalendářním rokem a hospodářským rokem spočívá v tom, že:
kalendářní rok je účetní období od 1. ledna do 31. prosince daného roku,
hospodářský rok je účetní období, které trvá 12 měsíců, ale začíná prvním dnem jiného měsíce, než je leden.
Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců.
Kdo může uplatnit hospodářský rok dle zákona o účetnictví?
Z § 3 odst. 5 ZÚ vyplývá, že hospodářský rok mohou uplatnit účetní jednotky, které nejsou organizační složkou státu, územním samosprávným celkem nebo nejsou účetní jednotkou vzniklou nebo zřízenou zvláštním zákonem.
Uplatnit hospodářský rok lze pouze po oznámení záměru změ