Oprava základu a výše daně

Vydáno: 24 minut čtení

S možností opravit základ daně i její výši po uskutečnění plnění počítá zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), v § 42 až 46. Tam najdeme nejen pravidla, ale i náležitosti opravného daňového dokladu a dokladu, který se týká pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Oprava základu a výše daně
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s.r.o.
 
Kdy plátce opravuje základ daně
V § 42 odst. 1 uvádí ZDPH šest důvodů pro opravu základu daně a s tím související výše daně.
Prvním
z nich
je zrušení nebo vrácení celého
nebo
části zdanitelného plnění.
Příklad 1
Plátce A si objedná od českého dodavatele (plátce B) obdélníkové destičky o rozměru 60 x 40 milimetrů. Při přejímce plátce A zjistí, že destičky dodané plátcem B nemají požadované rozměry a spolu s fakturou je pošle plátci B zpět. Plátce B následně vystaví opravný doklad na vrácené destičky.
Druhým důvodem opravy je změna výše základu daně po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Příklad 2
Plátce A si od plátce B kromě destiček o rozměru 60 x 40 milimetrů objednal i destičky o rozměrech 80 x 60 milimetrů. Při přejímce plátce A zjistil, že ani tato dodávka není v pořádku – výrobce B použil zjevně levnější materiál, než byl pro zhotovení objednán. Proto plátce A požadoval snížení ceny za dodávku. Výrobce B se snížením souhlasil a k faktuře, která přišla se zbožím, vystavil opravný doklad na snížení jednotkové ceny destičky.
Třetí důvod opravy se týká pořízení zboží z jiného členského státu a spotřební daně zaplacené v tomto členském státě.
Pokud je pořizovateli vrácena spotřební daň zaplacená v členském státě, ze kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, a to dodatečně po pořízení tohoto zboží, provede se oprava základu daně, protože původní obsahoval spotřební daň, která byla vrácena, takže hodnota pořízeného zboží je o tuto vrácenou daň reálně nižší.
Čtvrtý důvod opravy se týká smluv, v nichž je ujednáno, že vlastnické právo k užívání zboží bude převedeno na jeho uživatele a k tomu převodu nedojde.
Příklad 3
Plátce A uzavřel s plátcem B leasingovou smlouvu, na jejímž základě převzal plátce B v ČR od plátce A do užívání výrobní linku. V leasingové smlouvě bylo uvedeno, že leasingový nájemce B bude plátci A platit po dobu 60 měsíců leasingovou splátku ve výši 25 000 Kč. Po zaplacení poslední splátky bude stroj za úplatu 2 500 Kč převeden uživateli, plátci B. Protože dnem přenechání předmětu leasingu plátci B došlo v souladu s § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH k dodání zboží, vystavil plátce A daňový doklad na celou hodnotu