Oprava základu a výše daně

Vydáno: 24 minut čtení

S možností opravit základ daně i její výši po uskutečnění plnění počítá zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), v § 42 až 46. Tam najdeme nejen pravidla, ale i náležitosti opravného daňového dokladu a dokladu, který se týká pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

Oprava základu a výše daně
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce Moore Stephens s.r.o.
 
Kdy plátce opravuje základ daně
V § 42 odst. 1 uvádí ZDPH šest důvodů pro opravu základu daně a s tím související výše daně.
Prvním
z nich
je zrušení nebo vrácení celého
nebo
části zdanitelného plnění.
Příklad 1
Plátce A si objedná od českého dodavatele (plátce B) obdélníkové destičky o rozměru 60 x 40 milimetrů. Při přejímce plátce A zjistí, že destičky dodané plátcem B nemají požadované rozměry a spolu s fakturou je pošle plátci B zpět. Plátce B následně vystaví opravný doklad na vrácené destičky.
Druhým důvodem opravy je změna výše základu daně po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Příklad 2
Plátce A si od plátce B kromě destiček o rozměru 60 x 40 milimetrů objednal i destičky o rozměrech 80 x 60 milimetrů. Při přejímce plátce A zjistil, že ani tato dodávka není v pořádku – výrobce B použil zjevně levnější materiál, než byl pro zhotovení objednán. Proto plátce A požadoval snížení ceny za dodávku. Výrobce B se snížením souhlasil a k faktuře, která přišla se zbožím, vystavil opravný doklad na snížení jednotkové ceny destičky.
Třetí důvod opravy se týká pořízení zboží z jiného členského státu a spotřební daně zaplacené v tomto členském státě.
Pokud je pořizovateli vrácena spotřební daň zaplacená v členském státě, ze kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, a to dodatečně po pořízení tohoto zboží, provede se oprava základu daně, protože původní obsahoval spotřební daň, která byla vrácena, takže hodnota pořízeného zboží je o tuto vrácenou daň reálně nižší.
Čtvrtý důvod opravy se týká smluv, v nichž je ujednáno, že vlastnické právo k užívání zboží bude převedeno na jeho uživatele a k tomu převodu nedojde.
Příklad 3
Plátce A uzavřel s plátcem B leasingovou smlouvu, na jejímž základě převzal plátce B v ČR od plátce A do užívání výrobní linku. V leasingové smlouvě bylo uvedeno, že leasingový nájemce B bude plátci A platit po dobu 60 měsíců leasingovou splátku ve výši 25 000 Kč. Po zaplacení poslední splátky bude stroj za úplatu 2 500 Kč převeden uživateli, plátci B. Protože dnem přenechání předmětu leasingu plátci B došlo v souladu s § 13 odst. 3 písm. d) ZDPH k dodání zboží, vystavil plátce A daňový doklad na celou hodnotu stroje, tedy 1 502 500 Kč včetně DPH (základ daně 1 241 726 Kč), kterou v daňovém přiznání za měsíc, kdy přenechal stroj k užívání, uvedl správci daně. Po roce užívání a zaplacení 300 tisíc korun v předepsaných splátkách zjistil plátce B, že již pro stroj nemá zakázky, a domluvil se s plátcem A na ukončení smlouvy, na základě čehož plátce A vystavil opravný doklad k původní faktuře na výši daně, která se vypočte ze základu daně, jež je rozdílem mezi původním základem daně ve výši 1 241 726 Kč a základem daně připadajícím na zbylou dobu leasingu (48 měsíců x 20 661 Kč = 991 728 Kč).
Pátý a šestý důvod opravy souvisí s úplatou (zálohou), u níž při přijetí vznikla povinnost přiznat daň.
Zákon zde hovoří o opravě v případě, že úplata (záloha) byla vrácena a zdanitelné plnění se neuskutečnilo. To je, myslím, srozumitelné.
Příklad 4
Plátce A se domluvil s plátcem B na prodeji stroje v tuzemsku. Od plátce B požadoval zálohu ve výši 50 % kupní ceny. Plátce B zálohu zaplatil a plátce A vystavil doklad k přijaté platbě, který uvedl do daňového přiznání. Ještě než bylo zahájeno s výrobou stroje, odstoupil plátce B od smlouvy. Bylo to v době, kdy měl ještě nárok na vrácení zálohy. Plátce A mu ji tedy vrátil a vystavil opravný doklad.
Výkladově problematický je šestý důvod opravy základu daně.
Ten se také odkazuje na úplatu, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň. Nicméně důvodem opravy je, že úplata byla použita na úhradu jiného plnění. Směrnice EU 2006/112 uvádí v článku 90, že základ daně se sníží za podmínek stanovených členskými státy, je-li zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno, je-li cena zcela nebo zčásti nezaplacena, nebo je-li snížena po uskutečnění plnění. Takže tam výkladovou pomoc nenajdeme. Svoji logiku má toto ustanovení buď v případě, když je poskytnuta záloha na zdanitelné plnění, ale nakonec dojde k plnění osvobozenému, nebo když je plnění v jiné sazbě, než jakou byla zdaněna záloha.
Příklad 5
Plátce A si u plátce B objednal stroj s místem dodání v ČR. Plátce B požadoval zálohu ve výši 50 %. Plátce A zálohu zaplatil a plátce B vystavil doklad k přijaté platbě. Před okamžikem dodání požádal plátce A o změnu, a sice že stroj nemá být dodán v rámci ČR, ale na Slovensko, kde je plátce A též registrován k dani z přidané hodnoty. Na základě změny použití zálohy vystavil plátce B opravný doklad, na jehož základě si nárokoval plátce B odvedenou českou daň ze zálohy zpět a plátce A nárokovanou českou DPH (uplatněný nárok na odpočet) správci daně vrátil.
Protože v § 42 odst. 1 písm. f) ZDPH není změna plnění nijak omezena, měl by se stejný způsob aplikovat i na zálohu, která byla poskytnuta ke koupi zboží v základní sazbě daně, ale nově bude použita ke koupi jiného zboží v základní sazbě daně. V praxi je otázka, jak tuto záměnu zboží správce daně detailně zkoumá. Prodejci obvykle evidují každé zboží pod jiným kódem. Jiný kód má televize, jiný satelitní přijímač. Ale i jednotlivé televize mají kvůli evidenci samostatné kódy. Televizi s úhlopříčkou 100 cm eviduje výrobce pod jiným kódem, než televizi s úhlopříčkou 80 cm. Pokud by kupující složil zálohu na televizi s úhlopříčkou 80 cm 31. 7., musí prodejce z přijaté platby odvést DPH. Pokud ale kupující, než je zboží dodáno, změní svoji představu o televizi a místo s úhlopříčkou 80 cm bude chtít s úhlopříčkou 100 cm s tím, že rozdíl doplatí, měl by prodávající v duchu § 42 odst. 1 písm. f) ZDPH i v tomto případě vystavit opravný doklad na přijatou platbu, protože bude použita na úhradu jiného plnění – jiného zboží. Postup dle textu v duchu zákona je tedy vystavit opravný doklad na přijatou platbu a z pohledu zákazníka, plátce DPH, vrátit původně nárokovaný odpočet ze zálohy a uplatnit si opět DPH až z faktury za koupi televizoru s úhlopříčkou 100 cm, a to z celého základu daně. A teď si představme časový posun – vrátit odpočet musíme v okamžiku, kdy se o změně použití zálohy dozvíme, řekněme v srpnu. Televize bude dodána v září. Pokud nepůjdeme přes opravu základu daně, tak nevrátíme nárokovaný odpočet ze zálohy v srpnu a při zjištění správcem daně můžeme očekávat úrok z prodlení. A zatímco u televizoru to v praxi reálné není, protože na ty se již pořadníky nedělají, tak např. na automobil se čeká několik měsíců, než se vyrobí, a tam pak riziko úroku z prodlení reálné je.
Podle názoru Ministerstva financí plátce obhájí postup v případě, že nevystaví opravný daňový doklad v situaci, kdy dojde sice ke změně ve zdanitelném plnění, ale stále půjde o zboží nebo službu ve stejné sazbě daně. Nedomnívá se především, že se až tak podrobně zkoumá, o jaký typ stejného výrobku jde.
 
Pravidla týkající se opravy základu daně
V případě opravy základu daně a výše daně vystaví plátce do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení opravy opravný daňový doklad, a to v případě, že měl povinnost vystavit daňový doklad, který je opravován. Pokud povinnost vystavit daňový doklad neměl, provede ve lhůtě 15 dnů od zjištění pouze opravu v evidenci pro účely DPH.
Oprava základu a výše daně je samostatným zdanitelným plněním,
které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce opravou zvyšuje daň na výstupu nebo tuto daň snižuje za podmínky, že jeho zákazník opravný doklad obdržel nebo plátce provedl opravu základu daně a výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.
Příklad 6
Plátce A dodal v červenci 2018 v tuzemsku plátci B stroj a vystavil daňový doklad s datem uskutečnění dnem dodání. Po odzkoušení u plátce B vyšlo najevo, že stroj neumí všechny požadované dovednosti. Protože nefunkční část nebyla pro plátce B klíčová, dohodl se 20. 8. s plátcem A, že si stroj ponechá, ale za nižší cenu. Plátce A vystavil 31. 8. opravný doklad na snížení ceny, který plátce B obdržel 4. září. V souladu s § 74 odst. 1 ZDPH musí plátce B vrátit v daňovém přiznání za měsíc srpen část původně uplatněného odpočtu, který se vztahuje ke snížení ceny za stroj, protože na snížení se s plátce A dohodl v měsíci srpnu. Naopak plátce A, který požaduje vrácení části původní daňové povinnosti, tedy snižuje daň na výstupu, tak může dát toto snížení až do daňového přiznání za září, protože to je měsíc, v němž plátce B opravný daňový doklad teprve obdržel.
Dalším pravidlem je, že opravný doklad přebírá sazbu daně, která byla platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění.
Taktéž pro přepočet cizí měny na české koruny se u opravného dokladu použije stejný kurs, jaký měl opravovaný (původní) daňový doklad. Výjimkou je souhrnný opravný doklad podle § 45 odst. 4 ZDPH vystavený z důvodu snížení, popřípadě zvýšení, základu daně po dni uskutečnění zdanitelného plnění. U tohoto dokladu je možné použít i kurs platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy.
Příklad 7
Plátce A prodal plátci B stroj za 100 000 EUR, přepočteno kursem ČNB za 2 583 000 Kč. Dodatečně po dni dodání byla domluvena sleva za včasnou platbu ve výši 3 %. Plátce A na tuto slevu vystavil opravný doklad ve výši 3 000 EUR, které opět přepočítal kursem ČNB 25,83 Kč/EUR.
Příklad 8
Plátce A poskytuje skonto za včasnou platbu ve výši 3 %, ale až poté, co odběratel odebere zboží ve výši přesahující 100 000 Kč. Po přesáhnutí této částky je skonto vyplaceno i z plateb předcházejících překročení stotisícového limitu. Plátce B, který nakupuje od plátce A v eurech, překročí tento limit v srpnu. Za období leden až srpen vystaví plátce A na skonto ze včasných plateb souhrnný opravný doklad dle § 45 odst. 4 ZDPH a zároveň využije § 42 odst. 4 ZDPH a pro přepočet u opravného dokladu použije kurs z prvního pracovního dne kalendářního roku namísto toho, aby skonto ke každé platbě přepočítával kursem dodání, k němuž se skonto vztahovalo.
Opravu základu daně a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období,
ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního uskutečněného zdanitelného plnění, nebo došlo k přijetí úplaty, pokud se zdanitelné plnění ještě neuskutečnilo. Zdaňovací období může být měsíční nebo čtvrtletní.
Příklad 9
Plátce A vedl s plátcem B dlouhý spor o kvalitu dodaného díla. To bylo předáno s datem uskutečnění zdanitelného plnění 17. 8. 2015. K dohodě o slevě z ceny došlo téměř přesně za tři roky, konkrétně 15. 8. 2018. V souladu s § 42 odst. 5 ZDPH začíná tříletá lhůta k opravě základu daně a výše daně běžet od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění. Zdaňovacím obdobím, ve kterém vznikla původně povinnost přiznat daň, byl srpen 2015. Konec tohoto období byl 31. 8. 2015. Od tohoto dne běží tříletá lhůta pro opravu základu a výše daně. Podle daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.) začíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty. Protože určujícím dnem byl konec zdaňovacího období původního plnění, tak den, který následuje po tomto dni, je 1. 9. 2015, tedy tříletá lhůta pro opravu skončila 1. 9. 2018. Plátce B tedy musí v daňovém přiznání za měsíc srpen 2018 vrátit část odpočtu z původního plnění, na který se vztahuje dojednaná sleva. Plátce A má nárok na snížení původně odvedené daně o stejnou částku, ale k tomu potřebuje mít od plátce B potvrzeno, že plátce B obdržel nejpozději 1. září opravný doklad.
V roce 2017 vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) stanovisko ke Koordinačnímu výboru č. 499/22.03.17, v němž se zabývá tříletou lhůtou pro opravu základu a výše daně.
V něm mimo jiné uvádí, že poskytovatel plnění, který si opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu, musí zároveň v této tříleté lhůtě podat daňové přiznání, ve kterém snížení daně na výstupu z předmětného plnění vykáže. Zároveň k tomu však GFŘ dodává, že si je vědomo, že požadavek vykázání opravy základu daně a výše daně v daňovém přiznání také ve tříleté lhůtě není v ZDPH přímo uveden. To by znamenalo, že plátci v předchozím příkladu by museli podat svá daňová přiznání týkající se opravy základu a výše daně nejpozději 1. 9. 2018, tedy v posledním dnu, kdy je možné opravu v rámci tříleté lhůty provést.
„Pokud poskytovatel plnění nestihne opravu základu daně a výše daně (resp. vystavení opravného daňového dokladu a jeho doručení příjemci plnění) ve tříleté objektivní lhůtě učinit, tuto opravu po uplynutí této lhůty již dále neprovede. Pokud se příjemce plnění sice dozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik opravy odpočtu daně, avšak nezná výši opravy odpočtu daně a současně poskytovatel plnění vůbec nevystavil opravný daňový doklad v tříleté objektivní lhůtě, případně jej vystavil, avšak nestihl jej ve tříleté objektivní lhůtě příjemci plnění doručit, pak v souladu s § 74 odst. 1 zákona o DPH opravu odpočtu daně příjemce neprovede. Obdobně se postupuje v případě, kdy se příjemce plnění vůbec nedozvěděl o okolnostech rozhodných pro vznik daňové povinnosti,“
uvádí se ve stanovisku GFŘ.
V poslední velké novele ZDPH, účinné od 1. 7. 2017, byla upravena lhůta pro opravu základu daně a výše daně v případě převzetí díla,
kterému předcházela dílčí plnění, a dále lhůta týkající se především finančního leasingu. V případě převzetí díla běží tříletá lhůta pro opravu od konce zdaňovacího období, ve kterém došlo k převzetí celkového díla, a to v případě, že byla poskytována dílčí plnění.
Příklad 10
Plátce A převzal od plátce B stroj, který plátce B vytvářel v uplynulých pěti letech. První dílčí plnění bylo v roce 2014, další dvě v roce 2015, poté čtvrté v roce 2016 a v srpnu 2018 bylo převzato celé dílo. Stanovením běhu lhůty až od konce měsíce srpna, kdy došlo k předání celého díla, je možné opravovat i základ daně dílčího plnění z roku 2014, které by již jinak bylo po tříleté objektivní lhůtě neopravitelné.
Podobné platí i v případě finančního leasingu, který bývá i delší než tři roky.
Kdyby zde neběžela lhůta pro opravu od okamžiku převodu vlastnického práva, což může být i po pěti letech od zahájení leasingu, nebylo by možné po převodu vlastnického práva již základ daně opravit.
Oprava výše daně v jiných případech (§ 43 ZDPH)
Zatímco § 42 ZDPH řeší opravu základu daně a s tím související daňové povinnosti, tak § 43 ZDPH se zabývá opravou výše daně, která byla stanovena v rozporu se zákonem. Nejčastěji se jedná o špatně uplatněnou sazbu daně, popř. zdanění plnění,
které má být osvobozené, nebo zdanění plnění, které je v režimu přenesení daňové povinnosti.
Dalším rozdílem oproti § 42 ZDPH je vykazování opravy v daňovém přiznání.
Zatímco oprava základu daně je samostatným plněním a uvádí se proto do řádného daňového přiznání, oprava výše daně dle § 43 ZDPH se uvádí do dodatečného daňového přiznání, a to jak v případě, kdy je opravou daň zvyšována, tak i v případě, kdy je opravou daň snižována. V případě, kdy si chce plátce nebo identifikovaná osoba opravou snížit daňovou povinnost, může tak učinit až ode dne, kdy příjemce původního plnění potvrdí, že obdržel opravný daňový doklad.
Naopak shodná pravidla platí pro sazbu daně, přepočítací kurs a lhůtu pro opravu.
U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění. Stejně tak pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurs uplatněný osobou provádějící přepočet ke dni povinnosti přiznat daň u původního plnění a opravu výše daně nelze provést po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost přiznat daň u původního plnění.
Příklad 11
Plátce A prodal plátci B v srpnu 2017 obrázkové knihy pro děti ve snížené sazbě 15 %, byť správná sazba byla již tehdy 10 % a v ceně 10 EUR za kus, přepočteno kursem 28 Kč/EUR. V rámci kontroly auditora bylo toto pochybení v dubnu 2018 zjištěno a plátce A vystavil opravný doklad s DPH ve správné sazbě 10 % a s kursem ČNB platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Opravný daňový doklad (§ 45 ZDPH)
Kromě identifikačních údajů osoby poskytující plnění a osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, je náležitostí opravného daňového dokladu evidenční číslo původního i opravného dokladu, důvod opravy a rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, opravenou a původní daní a opravenou a původní částkou za uskutečněné plnění celkem.
Příklad 12
Plátce A prodal plátci B v dubnu 2018 stroj za 100 000 Kč + 21 000 Kč DPH, celkem za 121 000 Kč. K prodeji vystavil daňový doklad č. 201804. V červenci se plátce A dohodl s plátcem B na dodatečné slevě ze základu daně ve výši 10 000 Kč. Plátce A vystavil na slevu 20. července opravný daňový doklad s náležitostmi danými § 45 ZDPH. Na dokladu mimo jiné uvedl:
Opravený základ daně 90 000 Kč Opravená daň 18 900 Kč
Původní základ daně 100 000 Kč Původní daň 21 000 Kč
Rozdíl –10 000 Kč Rozdíl –2 100 Kč
Protože opravný doklad obdržel plátce B 23. července, mohl plátce A do řádného daňového přiznání za červenec uvést na ř. 1 základ daně –10 000 a daň –2 100, protože v měsíci červenci žádnou jinou daňovou povinnost, kterou by měl vykázat na ř. 1 daňového přiznání, neměl. V případě kontrolního hlášení je pro určení, zda opravu vykázat u plátce A v oddíle A.4. nebo A.5. rozhodující absolutní výše opravného dokladu. Ta je v našem příkladu 12 100 Kč, tedy více než 10 000 Kč, a proto bude opravný doklad vykázán v řádném kontrolním hlášení v oddíle A.4. s minusovým základem daně a minusovou hodnotou daně.
Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44 ZDPH)
Plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat daň a jehož pohledávka doposud nezanikla (dále jen „věřitel“), je oprávněn provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky.
Musí však splnit následující podmínky:
a)
plátce (dále „dlužník“), vůči němuž má věřitel pohledávku, se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek tohoto dlužníka,
b)
věřitel přihlásil tuto svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží,
c)
věřitel a dlužník nejsou a ani v době vzniku pohledávky nebyli osobami, které jsou kapitálově spojenými osobami, osobami blízkými nebo společníky téže společnosti, jsou-li plátci,
d)
věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad podle § 46 odst. 1 ZDPH.
Možnost opravit výši daně je u pohledávek vzniklých šest a více měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka.
Zároveň je potřeba mít na paměti, že opravu výše daně na výstupu nelze provést po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění.
Příklad 13
Plátce A s měsíčním zdaňovacím obdobím dodal 25. 8. 2015 plátci B stroj za 130 000 Kč + 27 300 Kč DPH, celkem tedy za 157 300 Kč. Ten samý stroj prodal ve stejný den za stejných podmínek plátci C i plátci D. Pro plátce A to nakonec nebyl obchodně šťastný den, protože ani jeden z kupujících stroj nezaplatil. Postupem času insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek všech tří dlužníků. V případě plátce B rozhodl soud o úpadku v srpnu 2017. Protože pohledávka vznikla o více než šest měsíců dříve a zároveň ještě trvala tříletá lhůta, kdy lze opravu výše daně provést, mohl při splnění ostatních podmínek dostat plátce A odvedené DPH z dodávky pro plátce B zpět.
V případě plátce C rozhodl soud o úpadku již 20. 1. 2016, což bylo méně než šest měsíců před vznikem pohledávky a plátce A tedy v tomto případě nemohl odvedenou daň nárokovat zpět.
V případě plátce D rozhodl soud o úpadku až 10. 9. 2018. Bylo to sice ve lhůtě delší než šest měsíců od vzniku pohledávky, ale již po tříleté lhůtě, kdy je možné opravu výše daně na výstupu provést, protože ta u pohledávky vzniklé 25. 8. 2015 skončila 1. 9. 2018.
Další důležitou podmínkou, která má vliv na možnost opravy výše daně, je skutečnost, zda je dlužník v okamžiku provádění opravy plátcem daně. Pokud není, nelze opravu provést.
Náležitosti daňového dokladu při provedení opravy, který musí věřitel dlužníkovi doručit, upravuje § 46 ZDPH. Tento doklad musí mimo jiné obsahovat i spisovou značku insolvenčního řízení, evidenční číslo původně vystaveného dokladu a odkaz na § 44 ZDPH, podle kterého je oprava výše daně provedena.
Věřitel, který splnil všechny podmínky a může opravu výše daně provést,
je povinen předložit jako přílohu k daňovému přiznání kopie všech vystavených daňových dokladů,
u kterých provedl v daném přiznání opravu výše daně.
Zatímco u věřitele vzniká nárok na vrácení původně zaplacené daně, dlužníkovi vzniká povinnost vrátit původně uplatněný odpočet, a to ve zdaňovacím období, v němž byly naplněny podmínky pro vrácení odvedené daně věřiteli.
Pokud je věřitelova pohledávka po opravě výše daně (nárokování vrácení dříve odvedené daně) ze strany dlužníka plně nebo částečně zaplacena, musí věřitel do 15 dnů ode dne přijetí úplaty vystavit opravný doklad, na jehož základě musí přiznat daň z přijaté platby a doručit jej dlužníkovi. Ten je oprávněn uplatnit odpočet daně přiznané věřitelem, a to nejdříve ve zdaňovacím období, v němž mu byl opravný doklad doručen.
V případě postoupení pohledávky nebo zrušení registrace věřitele, je věřitel povinen zvýšit daň na výstupu o částku, kterou dostal využitím § 44 ZDPH zpět. U postoupení pohledávky i zrušení registrace musí věřitel dlužníka písemně informovat a uvést číslo původního opravného dokladu. Dlužník je oprávněn uplatnit odpočet daně přiznané věřitelem opět nejdříve ve zdaňovacím období, v němž mu bylo doručeno oznámení o postoupení pohledávky nebo zrušení registrace věřitele.
 
Oprava u plnění pro dlužníka, jehož úpadek je řešen reorganizací
Ustanovení § 44 ZDPH, které se týká opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, uvádí mezi jednou z podmínek, kdy je možné opravu provést, že dlužník se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka. V srpnu letošního roku vydalo Generální finanční ředitelství Informaci k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníkovi, jehož úpadek je řešen reorganizací, která stanovuje podmínky, za nichž je možné provést opravu i u pohledávek za dlužníkem, jehož úpadek je řešen reorganizací. Protože se jedná o reakci na
judikát
Evropského soudního dvora C-396/16 T-2, uvádí GFŘ v závěru Informace, že uvedené závěry lze aplikovat i na případy přede dnem vydání této Informace za podmínek v ní uvedených. Detailněji se Informaci budeme věnovat v některém z příštích vydání v článku, který bude o informacích GFŘ, koordinačních výborech a zajímavých judikátech vydaných od května letošního roku.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.