Rozdíly v daňovém řešení zaměstnání potomka a spolupráce potomka s podnikatelem

Vydáno: 17 minut čtení

V rámci rodinného podnikání dochází velmi často k situacím, kdy podnikatel (otec, matka) se snaží zapojit do rodinného podnikání i svého potomka – syna nebo dceru. V článku se zaměříme na dva způsoby tohoto zapojení v rámci rodinné firmy, a to jednak formou uzavření pracovněprávního vztahu s potomkem a dále jeho zapojení jako spolupracující osoby s podnikatelem.

Rozdíly v daňovém řešení zaměstnání potomka a spolupráce potomka s podnikatelem
Ing.
Ivan
Macháček
 
Podnikatel zaměstnává svého potomka
Základ daně pro výpočet měsíční zálohy zaměstnance na daň
je stanoven v § 38h odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jako úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů zdanitelných daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 ZDP, a příjmů, které nejsou předmětem daně:
a)
snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny, a
b)
zvýšený o povinné pojistné (pojistné, které je podle příslušných zákonů povinen hradit zaměstnavatel sám za sebe z titulu zaměstnávání zaměstnanců – 25 % na sociální a 9 % na zdravotní pojištění).
Zdanění u zaměstnance záleží na tom, zda poplatník učiní nebo neučiní prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP.
Specifika zaměstnávání mladistvých dle zákoníku práce
Základními pracovněprávními vztahy jsou podle § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“), pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Podnikatel (zaměstnavatel) může zaměstnat i mladistvého, přičemž mladistvým zaměstnancem je podle § 350 odst. 2 ZP zaměstnanec mladší 18 let. Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců jsou stanoveny v § 243 až 247 ZP; tato ustanovení obsahují zákazy a omezení pro práci mladistvých zaměstnanců u zaměstnavatele. Toto se vztahuje i na případ, kdy podnikatel zaměstnává v rámci pracovněprávního vztahu i svého mladistvého potomk