Změna závazků

Vydáno: 9 minut čtení

Zásada, že se smlouvy mají dodržovat, je hlavním stavebním kamenem závazkového práva. Nicméně vždy je třeba zkoumat, co přesně strany mají a musejí splnit, jinými slovy, jaký je obsah jejich závazkového vztahu. Tento obsah, tedy práva a povinnosti, které jsou ve smlouvě ukotveny, se však také může během jejího trvání změnit. Ke změně dochází buď na základě svobodné vůle stran, nebo s ohledem na nějakou nastalou situaci, které je třeba se přizpůsobit. Měnit se dokonce nemusí jen obsah smlouvy, v praxi často dochází také k přeměně smluvních stran. Následující text je proto zaměřen na problematiku změny závazků, respektive smluvních závazkových vztahů, a to co do jejich obsahu i subjektů.

Změna závazků
Mgr. Ing.
Tereza
Krupová,
Ph.D.
Změny závazků jsou upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v § 1879–1907. První část je věnována problematice změny v osobě věřitele a dlužníka, druhá část dopadá právě na modifikaci obsahu smlouvy.
Co
do změn v osobách (smluvních stran) závazkových vztahů
je v OZ upravena:
změna v osobě věřitele (§ 1879–