Zdaňování záloh u daně z přidané hodnoty

Vydáno: 26 minut čtení

Častou chybou v oblasti DPH bývá, že daňový subjekt neodvede DPH již v okamžiku přijetí zálohy před tím, než dodá odběrateli zboží nebo poskytne službu, anebo naopak vykazuje plnění již v okamžiku zálohové platby u plnění, které se při zálohových platbách nevykazuje. Zákon č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), totiž obsahuje pravidla pro různé situace, kdy záloha hraje roli a kdy není relevantní. Tento článek popisuje vybraná pravidla pro zálohové platby, které současný ZDPH obsahuje a k problematice jsou uvedeny i konkrétní příklady. Po přečtení článku by plátci DPH měli znát specifika v oblasti zdaňování záloh DPH.

Zdaňování záloh u daně z přidané hodnoty
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
 
Datum povinnosti přiznat DPH
V praxi je nezbytné správné stanovení časového okamžiku, kdy je plátce povinen odvést DPH či dané plnění vykázat v příslušných DPH výkazech (tj. přiznání k DPH, kontrolní hlášení a souhrnné hlášení). Záloha vybíraná od obchodního partnera může v praxi sloužit jako jedna z možností ochrany dodavatele, protože plátce je povinen DPH státu odvést bez ohledu na to, zda za dané plnění dostane od zákazníka skutečně zaplaceno. V takovém případě se DPH u tuzemských plnění podléhajících DPH odvádí již k okamžiku přijetí zálohy. Podle § 36 odst. 2 ZDPH je základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění částka přijaté úplaty snížená o daň. Přijatá záloha je tedy považována za částku včetně DPH.
Podle § 20a ZDPH vzniká povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, ale pokud je před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, tak vzniká povinnost přiznat daň již z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. Výjimkou je situace, pokud není zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Podle ZDPH představuje dostatečná určitost situaci, kdy jsou známy o plnění alespoň tyto údaje:
zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
sazba DPH v případě zdanitelného plnění a
místo plnění.
Jinými slovy to znamená, že pokud plátce přijme úplatu (neboli zálohu) před datem uskutečnění zdanitelného plnění, tak je plátce povinen odvést DPH již ke dni přijetí této úplaty.
Plátce tedy v praxi porovnává dva časové okamžiky, a to:
datum přijetí úplaty,
datum uskutečnění zdanitelného plnění (odlišný pro dodání zboží, pro poskytnutí služby, pro dodání nemovité věci a pro zákonem vymezené specifické případy).
Časový okamžik, který v konkrétním řešeném případě nastane dříve, se považuje za datum povinnosti přiznat DPH. Stejná pravidla pro zdaňování záloh přitom platí pro všechny plátce DPH, tedy i pro plátce, kteří nevedou účetnictví (což bylo v minulosti odlišně). Pokud je stanoven datum povinnosti přiznat DPH ke dni přijetí úplaty, tak se k tomuto dni aplikuje příslušný směnný kurs (a to kurs účetní, pokud může plátce tento kurs používat, kurs stanovený Českou národní bankou či kurs stanovený Evropskou centrální bankou) a také platná sazba DPH. K problematice záloh vydalo Generální finanční ředitelství Informaci GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a Z