Nájemní vztah z pohledu možného nepeněžního příjmu

Vydáno: 13 minut čtení

Otázky, zda a kdy vznikne u nájemních vztahů nepeněžní příjem a jak se má řešit, patří v problematice daňového pohledu na nájmy k těm častým a někdy i složitě řešitelným. Připomeňme si proto základní zákonná pravidla a některé postupy v této oblasti.

Nájemní vztah z pohledu možného nepeněžního příjmu
RNDr.
Ivan
Brychta
 
Pohled občanského práva
Na úvod zmíníme pár základních pravidel vztahu založeného nájemní smlouvou z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., (nového) občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Ten (v § 2205 NOZ)
pronajímatele zavazuje:
a)
přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,
b)
udržovat věc v takovém stavu,
aby mohla sloužit tomu užívání, pro které byla pronajata, a
c)
zajistit nájemci nerušené užívání věci po dobu nájmu.
Nicméně hned v § 2207 NOZ uvádí, že:
běžnou údržbu věci provádí
po dobu nájmu
nájemce,
ledaže se k ní zavázal pronajímatel, a
ostatní údržbu věci
a její
nezbytné opravy provádí pronajímatel,
ledaže se k něk