Otázky a odpovědi: Reverse charge u přijatých faktur

Vydáno: 2 minuty čtení

Přijme-li firma (plátce) fakturu ze třetí země za služby, musí účtovat reverse charge. Přijme-li v březnu fakturu, která je vystavena v lednu, je nutno opravovat lednové přiznání k DPH, nebo je možné zařadit fakturu do března? Na jednom školení mi školitel řekl, že fakturu mohu dát do března, ale musím použít kurs přepočtu ze dne vystavení faktury, na jiném školení mi řekli, že to takto nelze udělat.

Otázky a odpovědi: Reverse charge u přijatých faktur
Ing.
Ladislav
Pitner
 
ODPOVĚĎ:
Pokud plátci poskytne službu s místem plnění v tuzemsku osoba neusazená v tuzemsku (nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, má-li v tuzemsku provozovnu, ta se na uskutečněném zdanitelném plnění nepodílí), je tento plátce povinen přiznat daň, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uskutečnění plnění stanoveným podle § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), nebo při poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 ZDPH dnem poskytnutí této služby.
Jestliže před uskutečněním zdanitelného plnění plátce poskytne úplatu (zálohu), vzniká mu povinnost přiznat daň z poskytnuté částky ke dni poskytnutí úplaty. Tato povinnost neplatí, pokud není zdanitelné plnění ke dni poskytnutí úplaty známo dostatečně určitě (tzn. tehdy, kdy např. není známo místo plnění nebo sazba daně atd.).
Pokud plátce například daň nepřizná k datu poskytnutí služby v lednu, ale až v březnu a do daňového přiznání za březen plátce uvede jak daň na výstupu, tak uplatní i nárok na odpočet daně (v plné výši), a nedojde tím ke snížení daně za správné zdaňovací období, postupuje se podle § 104 odst. 1 ZDPH, tj. správce daně daň nevyměří.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty