Obrat podle ZDPH jako kritérium pro daňové a účetní účely

Vydáno: 27 minut čtení

Fyzické a právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti (dále jen „osoby povinné k dani“) a které dosud nejsou plátci podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), musí průběžně zjišťovat výši obratu podle uvedeného zákona, neboť při překročení stanovené výše obratu se stávají plátci podle ZDPH . U osob povinných k dani, které již plátci podle ZDPH jsou, je obrat kritériem pro účely změny zdaňovacího období a na výši obratu záleží i v případě zrušení registrace plátce na jeho žádost nebo z moci úřední.

Obrat podle ZDPH jako kritérium pro daňové a účetní účely
Ing.
Jiří
Vychopeň
Podle § 4a odst. 1 ZDPH se obratem pro účely tohoto zákona rozumí
souhrn úplat bez daně, včetně
dotace
k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za:
a)
zdanitelné plnění,
b)
plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
c)
plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a ZDPH, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.
Při zjišťování výše obratu je třeba dobře rozumět řadě základních pojmů vymezených v ZDPH, případně i v jiných právních předpisech.
Mezi nejdůležitější základní pojmy pro účely zjišťování obratu patří
úplata,
kterou se podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH pro účely tohoto zákona rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v souvislosti s předmětem daně.
Při zjišťování obratu se přihlíží i k ustanovením § 13 odst. 4 a 5 a § 14 odst. 3 a 4 ZDPH, podle kterých se pro účely tohoto zákona považují za dodání zboží nebo poskytnutí služby za úplatu i některá plnění uskutečňovaná bez úplaty, např.:
trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,
poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,
uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 6 ZDPH,
vložení nepeněžitého vkladu do obchodní
korporace
ve hmotném nebo nehmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vkladu obchodního závodu nebo vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu,
dočasné využití obchodního majetku, s výjimkou dlouhodobého majetku, pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně,
poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo jeho zaměstnanců nebo jiné účely než související s uskutečňováním jeho ekonomických činností, pokud byl u přímo souvisejících přijatých plnění uplatněn odpočet daně.
Do obratu podle ZDPH vstupují stanovené nebo sjednané částky úplat za vymezená uskutečněná plnění v rámci uskutečňování ekonomických činností osoby povinné k dani vždy k datu uskutečnění těchto plnění, nikoliv k datu přijetí úplaty nebo zaúčtování do výnosů pod