Rozdíly v daňovém řešení prodeje cenných papírů zařazených a nezařazených v obchodním majetku

Vydáno: 18 minut čtení

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno. Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. V textu si rozebereme podmínky pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů u fyzické osoby a uvedeme si odlišné řešení zdanění příjmů z prodeje cenných papírů zahrnutých a nezahrnutých v obchodním majetku fyzické osoby.

Rozdíly v daňovém řešení prodeje cenných papírů zařazených a nezařazených v obchodním majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
Osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů u poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Podmínkami pro uplatnění osvobození příjmů fyzické osoby z úplatného převodu cenných papírů se zabývá § 4 odst. 1 písm. w) a x) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Pro účely posouzení podmínek pro osvobození příjmů není rozhodující základ daně (rozdíl příjmů a výdajů), ale dosažený příjem z úplatného převodu cenných papírů.
Přitom se testuje nikoliv jednotlivý úplatný převod cenného papíru v průběhu zdaňovacího období, ale celkový součet příjmů z úplatného převodu cenných papírů za zdaňovací období.
Podmínky pro osvobození dle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP
V tomto ustanovení se uvádí, že
od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.
Toto osvobození se nevztahuje
na příjmy z kapitálového majetku a
na příjmy z úplatného převodu cenných papírů
nebo z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu,
které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti,
ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; jedná-li se o kmenový list, činí doba 5 let.
Limit ve výši 100 000 Kč je aplikován tak, že z celkového úhrnu příjmů z úplatného převodu všech cenných papírů je nutno vyloučit příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou zahrnuty do obchodního majetku, a příjmy z kapitálového majetku. Pokud příjmy z úplatného převodu zbývajících cenných papírů (tj. těch, které nejsou součástí obchodního majetku, ani se nezdaňují v rámci příjmů z kapitálového majetku) nedosáhnou limitu 100 000 Kč, jsou od daně z příjmů osvobozeny. Obdobně se postupuje v případě příjmů z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu.
Podmínky pro osvobození dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP
Dle tohoto ustanovení je od daně z příjmů fyzických osob
osvobozen příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let,
a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let.
Doba 3 let mezi nabytím a úplatným převodem se zkracuje o dobu, po kterou byl tento cenný papír
nebo podíl připadající na podílový list při zrušení podílového fondu
ve vlastnict