Rozdíly v daňovém řešení prodeje cenných papírů zařazených a nezařazených v obchodním majetku

Vydáno: 18 minut čtení

Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno. Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. V textu si rozebereme podmínky pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů u fyzické osoby a uvedeme si odlišné řešení zdanění příjmů z prodeje cenných papírů zahrnutých a nezahrnutých v obchodním majetku fyzické osoby.

Rozdíly v daňovém řešení prodeje cenných papírů zařazených a nezařazených v obchodním majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
Osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů u poplatníka daně z příjmů fyzických osob
Podmínkami pro uplatnění osvobození příjmů fyzické osoby z úplatného převodu cenných papírů se zabývá § 4 odst. 1 písm. w) a x) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Pro účely posouzení podmínek pro osvobození příjmů není rozhodující základ daně (rozdíl příjmů a výdajů), ale dosažený příjem z úplatného převodu cenných papírů.
Přitom se testuje nikoliv jednotlivý úplatný převod cenného papíru v průběhu zdaňovacího období, ale celkový součet příjmů z úplatného převodu cenných papírů za zdaňovací období.
Podmínky pro osvobození dle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP
V tomto ustanovení se uvádí, že
od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.
Toto osvobození se nevztahuje
na příjmy z kapitálového majetku a
na příjmy z úplatného převodu cenných papírů
nebo z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu,
které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti,
ze které plyne příjem ze samostatné činnosti; jedná-li se o kmenový list, činí doba 5 let.
Limit ve výši 100 000 Kč je aplikován tak, že z celkového úhrnu příjmů z úplatného převodu všech cenných papírů je nutno vyloučit příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou zahrnuty do obchodního majetku, a příjmy z kapitálového majetku. Pokud příjmy z úplatného převodu zbývajících cenných papírů (tj. těch, které nejsou součástí obchodního majetku, ani se nezdaňují v rámci příjmů z kapitálového majetku) nedosáhnou limitu 100 000 Kč, jsou od daně z příjmů osvobozeny. Obdobně se postupuje v případě příjmů z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu.
Podmínky pro osvobození dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP
Dle tohoto ustanovení je od daně z příjmů fyzických osob
osvobozen příjem z úplatného převodu cenného papíru, přesáhne-li doba mezi nabytím a úplatným převodem tohoto cenného papíru při jeho úplatném převodu dobu 3 let,
a dále příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, přesáhne-li doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu dobu 3 let.
Doba 3 let mezi nabytím a úplatným převodem se zkracuje o dobu, po kterou byl tento cenný papír
nebo podíl připadající na podílový list při zrušení podílového fondu
ve vlastnictví zůstavitele,
v případě, že jde o úplatný převod cenného papíru nebo podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu nabytého děděním od zůstavitele,
který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.
Doba 3 let mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka se nepřerušuje při sloučení nebo splynutí podílových fondů nebo při přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond. Při výměně akcie emitentem za jinou akcii o celkové stejné jmenovité hodnotě se doba 3 let mezi nabytím a úplatným převodem cenného papíru u téhož poplatníka nepřerušuje. Jedná-li se o kmenový list, činí doba místo 3 let 5 let.
Osvobození se nevztahuje na příjem:
z úplatného převodu cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a na příjem z kapitálového majetku,
z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti,
který plyne poplatníkovi z budoucího úplatného převodu cenného papíru, uskutečněného v době do 3 let od nabytí, a z budoucího úplatného převodu cenného papíru, který je nebo byl zahrnut do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, i když kupní smlouva bude uzavřena až po 3 letech od nabytí nebo po 3 letech od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.
Obdobně se postupuje u příjmu plynoucího jako protiplnění menšinovému akcionáři v důsledku nuceného přechodu účastnických cenných papírů.
Podle znění § 21b odst. 3 ZDP ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry se pro účely daně z příjmů obdobně použijí i pro zaknihované cenné papíry.
 
Pokyn GFŘ D-22 k řešení příjmů z úplatného převodu cenných papírů
Podle znění bodu 4 písm. e) pokynu k § 4 odst. 1 ZDP je den nabytí:
u cenných papírů v listinné podobě – den jejich převzetí,
u cenných papírů zaknihovaných – den zápisu tohoto cenného papíru na majetkový účet v příslušné evidenci podle zvláštních právních předpisů, tj. připsáním na účet majitele,
u nabytí akcie výměnou za zatímní list u téhož majitele – den předání nebo zaknihování zatímního listu,
u cenných papírů zděděných – den úmrtí zůstavitele, jde-li o dědění ze zákona, v případě dědění ze závěti nebo podle dědické smlouvy může být nabytí dědictví vázáno na splnění stanovené podmínky.
Pokyn se zabývá osvobozením příjmů z úplatného převodu cenných papírů ve dvou bodech k § 4 odst. 1 ZDP:
bod 19
– za cenné papíry pro účely § 4 odst. 1 písm. x) ZDP se považují i cenné papíry, jejichž emitentem je cizozemec,
bod 20
– od zdaňovacího období 2015 jsou z prodeje cenných papírů osvobozeny příjmy buď z důvodu uvedeného v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP, tj. že za dané zdaňovací období úhrn uvedených příjmů nepřesahuje stanovený limit 100 000 Kč a neposuzuje se okamžik nabytí cenných papírů, nebo na základě časového testu podle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP.
Osvobození z důvodu výše příjmu a časového testu nelze kombinovat.
U cenných papírů nabytých do 31. 12. 2013 platí osvobození podle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP ve znění platném do konce roku 2013, tj. použije se časový test 6 měsíců pro poplatníky, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenného papíru 5 %.
 
Zdanění příjmů z úplatného převodu cenných papírů nezahrnutých v obchodním majetku
Pokud se na příjmy z úplatného převodu cenných papírů pořízených ze soukromých prostředků fyzické osoby a nezahrnutých do obchodního majetku poplatníka
a na příjmy plynoucí jako protiplnění menšinovému akcionáři v důsledku nuceného přechodu účastnických cenných papírů
nevztahuje osvobození od daně z příjmů dle § 4 ZDP,
podléhají tyto příjmy zdanění jako ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) bod 2 ZDP.
Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení.
Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží.
Výdaje, které převyšují příjmy v tom zdaňovacím období, kdy poprvé plynou splátky nebo zálohy na prodej cenných papírů, mohou být uplatněny v tomto zdaňovacím období až do výše tohoto příjmu. Jestliže plyne příjem i v dalších zdaňovacích obdobích, postupuje se obdobně, a to až do výše celkové částky, kterou lze podle tohoto ustanovení jako výdaj uplatnit.
U příjmů z úplatného převodu cenných papírů lze dle § 10 odst. 5 ZDP jako výdaj uplatnit:
nabývací cenu akcie nebo kmenového listu a pořizovací cenu ostatních cenných papírů,
výdaje související s uskutečněním úplatného převodu
(odměna za zprostředkování prodeje cenného papíru, provize obchodníkovi s cennými papíry, poplatek za provedení převodu, výdaj za sepsání smlouvy o převodu cenného papíru apod.) a
platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení cenných papírů.
V případě úplatného převodu cenných papírů nabytých bezúplatně (získaných darem nebo zděděním) je výdajem cena určená podle zákona o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb.) ke dni nabytí.
Příklad 1
Fyzická osoba uskuteční v roce 2018 úplatný převod akcií, nabytých v roce 2014 a 2015 ze soukromých peněžních prostředků.
Akcie společnosti
Nákup dne
Počet akcií
Pořizovací cena akcie
Prodej dne
Počet akcií
Prodejní cena
A
20. 7. 2014
200
420 Kč
20. 7. 2018
200
480 Kč
B
3. 8. 2015
400
460 Kč
20. 7. 2018
200
490 Kč
Celkový příjem z úplatného převodu akcií v roce 2018 činí 194 000 Kč. Je tedy vyšší než limit 100 000 Kč stanovený pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP. Nastupuje tedy testování dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP. Mezi nabytím a úplatným převodem akcií společnosti A uplynula doba 3 let stanovená jako podmínka pro osvobození příjmů od daně z příjmů, proto je tento příjem od daně z příjmů osvobozen.
U úplatného převodu akcií společnosti B není splněna podmínka pro osvobození příjmu z úplatného převodu těchto akcií (3 roky), a proto dosažený příjem podléhá zdanění dle § 10 ZDP. Příjem z úplatného převodu akcií společnosti B činí 98 000 Kč. Jako daňový výdaj si uplatní poplatník nabývací cenu akcií 200 ks x 460 Kč = 92 000 Kč a případné další výdaje související s uskutečněním úplatného převodu a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při jejich pořízení (a to pouze do výše zdanitelných příjmů).
Příklad 2
Fyzická osoba, která má pouze příjmy ze závislé činnosti a u zaměstnavatele učinila prohlášení k dani, uskuteční v roce 2018 úplatný převod akcií, nabytých v roce 2015 ze soukromých peněžních prostředků.
Akcie společnosti
Nákup dne
Počet akcií
Pořizovací cena akcie
Prodej dne
Počet akcií
Prodejní cena
A
15. 3. 2015
420
280 Kč
15. 8. 2018
200
340 Kč
B
12. 4. 2015
280
210 Kč
1. 8. 2018
150
280 Kč
Celkový příjem z úplatného převodu akcií v roce 2018 je vyšší než limit 100 000 Kč stanovený pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP. Nastupuje tedy testování dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP. Protože mezi nabytím a úplatným převodem akcií obou společností uplynula doba 3 let stanovená jako podmínka pro osvobození příjmů od daně z příjmů, je tento příjem od daně z příjmů osvobozen. Fyzická osoba proto může za zdaňovací období 2018 požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.
Příklad 3
V roce 2018 uskuteční fyzická osoba úplatný převod akcií, nabytých v roce 2017 ze soukromých peněžních prostředků, které nebyly vloženy do obchodního majetku.
Akcie společnosti
Nákup dne
Počet akcií
Pořizovací cena akcie
Prodej dne
Počet akcií
Prodejní cena
A
14. 12. 2017
400
560 Kč
10. 6. 2018
200
630 Kč
B
14. 12. 2017
500
450 Kč
10. 6. 2018
200
400 Kč
Celkový příjem z úplatného převodu akcií v roce 2018 je vyšší než limit 100 000 Kč stanovený pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP. Nastupuje tedy testování dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP.
U úplatného převodu akcií obou společností není splněna podmínka pro osvobození příjmu z úplatného převodu těchto akcií (3 roky), a proto příjem z úplatného převodu akcií podléhá zdanění dle § 10 ZDP.
Příjem z úplatného převodu akcií společnosti A je ziskový a zisk činí:
200 akcií x (630 Kč – 560 Kč) = 14 000 Kč.
Příjem z úplatného převodu akcií společnosti B je ztrátový a ztráta činí:
200 akcií x (400 Kč – 450 Kč) = –10 000 Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o jeden druh příjmů, může poplatník odečíst ztrátu z úplatného převodu akcií společnosti B od zisku z úplatného převodu akcií společnosti A. Dílčí základ daně z příjmů dle § 10 ZDP bude činit 4 000 Kč.
Jako výdaj lze uplatnit kromě nabývací ceny cenného papíru rovněž výdaje související s uskutečněním úplatného převodu a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení cenného papíru (a to pouze do výše zdanitelných příjmů).
Příklad 4
Fyzická osoba investuje ze svých soukromých peněžních prostředků do podílových akciových fondů ČSOB. S ohledem na růst hodnoty podílového fondu A uskuteční fyzická osoba dne 31. 1. 2018 prodej části hodnoty tohoto podílového fondu, do kterého investovala v letech 2016 a 2017, a to celkem 140 ks tohoto podílového fondu za cenu 1 420 Kč za kus.
Nákup PF A
Počet kusů
Cena ks v Kč
Objem obchodu
Poplatky
Výdaje celkem
14. 10. 2016
40
890 Kč
35 600 Kč
712 Kč
36 312 Kč
15. 12. 2016
50
910 Kč
45 500 Kč
910 Kč
46 410 Kč
10. 5. 2017
50
1 100 Kč
55 000 Kč
1 100 Kč
56 100 Kč
14. 11. 2017
50
1 350 Kč
67 500 Kč
1 350 Kč
68 850 Kč
Celkový příjem z úplatného převodu cenných papírů v roce 2018 je vyšší než limit 100 000 Kč stanovený pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP. Nastupuje tedy testování dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP.
U úplatného převodu cenných papírů není splněna podmínka pro osvobození příjmu z úplatného převodu 140 ks podílového fondu (3 roky), a proto příjem z úplatného převodu cenných papírů podléhá zdanění dle § 10 ZDP.
Příjem z úplatného převodu cenných papírů činí:
140 ks x 1 420 Kč/ks = 198 800 Kč.
Výdaje spojené s průběžným nákupem podílového akciového fondu (140 ks) činí:
36 312 Kč + 46 410 Kč + 56 100 Kč = 138 822 Kč.
Dílčí základ daně z příjmů dle § 10 ZDP činí 198 800 Kč – 138 822 Kč = 59 978 Kč.
Příklad 5
V roce 2018 uskuteční fyzická osoba pouze jeden úplatný převod akcií, nabytých v roce 2017 ze soukromých peněžních prostředků, které nebyly vloženy do obchodního majetku.
Akcie společnosti
Nákup dne
Počet akcií
Pořizovací cena akcie
Prodej dne
Počet akcií
Prodejní cena
A
7. 12. 2017
400
425 Kč
4. 5. 2018
200
450 Kč
Celkový příjem z úplatného převodu akcií v roce 2018 činí 90 000 Kč, čímž je dodržen limit 100 000 Kč stanovený pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP.
Příklad 6
Syn zdědil 500 akcií společnosti po zemřelém otci v lednu 2017, které byly v rámci řízení o pozůstalosti oceněny cenou 820 Kč za akcii. Otec tyto akcie vlastnil od ledna 2014. Syn využil nárůstu ceny akcie v průběhu roku 2017 a tyto dne 15. 12. 2017 prodal za 1 070 Kč za akcii. Akcie neměl zařazeny v obchodním majetku.
Celkový příjem z úplatného převodu akcií v roce 2017 je vyšší než limit 100 000 Kč stanovený pro osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů v § 4 odst. 1 písm. w) ZDP. Nastupuje tedy testování dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP ve znění účinném pro rok 2017. U úplatného převodu zděděných akcií není splněna podmínka pro osvobození příjmu z úplatného převodu těchto akcií (3 roky mezi nabytím a úplatným převodem akcií), a proto příjem z úplatného převodu akcií podléhá zdanění dle § 10 ZDP. Příjem z úplatného převodu akcií je ziskový a zisk činí:
500 akcií x (1 070 Kč – 820 Kč) = 125 000 Kč.
Jako výdaj lze uplatnit kromě nabývací ceny cenného papíru rovněž výdaje související s uskutečněním úplatného převodu akcií (a to do výše zdanitelných příjmů).
Pokud by syn počkal s prodejem akcií až do ledna 2018, potom by se na danou situaci vztahovalo doplnění § 4 odst. 1 písm. x) ZDP na základě zákona č. 170/2017 Sb. Doba 3 let se zkracuje o dobu, po kterou byl cenný papír ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o úplatný převod cenného papíru nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. Při úplatném převodu 500 zděděných akcií v lednu 2018 by byla podmínka pro osvobození příjmů dle § 4 odst. 1 písm. x) ZDP splněna, protože zůstavitel vlastnil akcie od ledna 2014 a k úplatnému převodu akcií dojde v lednu 2018.
 
Zdanění příjmů z úplatného převodu cenných papírů zahrnutých v obchodním majetku
Pokud fyzická osoba zakoupí cenné papíry z podnikatelských prostředků anebo ze soukromých prostředků a následně cenné papíry vloží do obchodního majetku, bude příjem z úplatného převodu těchto cenných papírů zdaňován podle § 7 ZDP jako příjem ze samostatné činnosti.
Pro zdanění příjmů z úplatného převodu cenných papírů zahrnutých v obchodním majetku fyzické osoby je nutno vyjít z následujících ustanovení ZDP:
podle znění § 25 odst. 1 písm. c) ZDP není daňovým výdajem (nákladem) pořizovací cena cenného papíru s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. r), w) a ze) ZDP a dále s výjimkou opčních listů při uplatnění přednostního práva;
podle znění § 24 odst. 2 písm. r) ZDP je daňovým výdajem (nákladem) hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech w) a ze) a s výjimkou cenného papíru, u kterého je příjem z jeho převodu osvobozen podle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP nebo podle § 19 odst. 9 ZDP;
podle znění § 24 odst. 2 písm. w) ZDP je daňovým výdajem (nákladem) nabývací cena akcie nebo kmenového listu, které nejsou podle oceňovány reálnou hodnotou, a to jen do výše příjmů z prodeje této akcie nebo tohoto kmenového listu;
toto omezení se nepoužije u cenného papíru, který není podle oceňován reálnou hodnotou pouze z toho důvodu, že poplatník daně z příjmů právnických osob je mikro účetní jednotkou podle , nebo daňovým nerezidentem, který je povinen podle právního řádu státu, podle kterého je založen nebo zřízen, vést účetnictví, a příjem z prodeje cenného papíru není přičitatelný jeho stálé provozovně na území ČR.
Na fyzické osoby, které vedou účetnictví, se vztahuje . Oceňováním cenných papírů reálnou hodnotou se zabývá § 27 odst. 1 písm. a) ZÚ. Podle znění § 9 odst. 3 ZÚ může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu účetní jednotka, která je malou účetní jednotkou nebo mikro účetní jednotkou a nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. V § 13a odst. 1 písm. e) ZÚ se pak uvádí, že účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, nepoužijí § 27 ZÚ, a tudíž nepřeceňují cenné papíry reálnou hodnotou.
Fyzické osoby, které vedou daňovou evidenci, postupují podle § 7b ZDP.
Z výše uvedeného vyplývá, že fyzická osoba, která vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a nepodléhá auditu (většina účtujících fyzických osob), bude postupovat podle § 24 odst. 2 písm. w) ZDP. Rovněž tak fyzická osoba, která vede daňovou evidenci, bude postupovat podle tohoto ustanovení zákona.
Daňovým výdajem je tedy při prodeji příslušné akcie nabývací cena této akcie a to jen do výše příjmů z prodeje této akcie. Ztrátu z prodeje akcie nelze daňově uplatnit. Takto je nutno postupovat vždy u každé jednotlivé akcie.
Příklad 7
V roce 2018 uskuteční fyzická osoba následující úplatný převod akcií, nabytých v roce 2015 a zahrnutých v obchodním majetku.
Akcie společnosti
Nákup dne
Počet akcií
Pořizovací cena akcie
Prodej dne
Počet akcií
Prodejní cena
A
13. 5. 2015
300
620 Kč
3. 6. 2018
200
750 Kč
B
10. 8. 2015
400
540 Kč
1. 9. 2018
100
480 Kč
Z prvního prodeje 200 akcií v červnu 2018 je realizován zisk ve výši 200 akcií x (750 Kč – 620 Kč) = 26 000 Kč.
Z druhého prodeje je dosažena ztráta ve výši 100 akcií x (480 Kč – 540 Kč) = –6 000 Kč. Tato ztráta je však nedaňová. Při prodeji akcií lze jako daňový výdaj uplatnit nabývací cenu do výše příjmů z prodeje akcie. Daňový výsledek z prodeje 100 akcií činí:
100 akcií x (480 Kč – 480 Kč) = 0 Kč
V rámci dílčího základu daně dle § 7 ZDP bude zahrnut zisk z prvního prodeje akcií ve výši 26 000 Kč.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.