Informace, koordinační výbory, judikáty v DPH

Vydáno: 17 minut čtení

Po půl roce přinášíme další souhrn informací Generálního finančního ředitelství, koordinačních výborů se stanovisky daňové správy k závěrům předloženým členy Komory daňových poradců a vybraných judikátů, které se týkají daně z přidané hodnoty.

Informace, koordinační výbory, judikáty v DPH
Ing.
Petr
Vondraš,
daňový poradce
Moore Stephens s.r.o.
 
Informace k poskytování ubytovacích služeb (Airbnb a další)
Stále více lidí nabízí ubytování ve svých nemovitostech přes platformu Airbnb nebo Booking. V prvním případě se jedná spíše o přivýdělek, u kterého mnozí mají pocit, že se daní vůbec netýká. Jak upozorňuje Informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ) vydaná již v říjnu loňského roku, jedná se o mylný dojem. Jak Airbnb, tak i Booking jsou osoby povinné k dani usazené mimo tuzemsko. Prodejem služeb přes tyto ubytovací platformy dochází k poskytování zprostředkovatelských služeb ze strany Airbnb nebo Booking pro české osoby povinné k dani, kteří mohou být plátci či neplátci DPH. Podle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se za ekonomickou činnost považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Informace GFŘ uvádí, že osobu poskytující ubytovací služby prostřednictvím zprostředkovatele (Airbnb, Booking) považuje za osobu povinnou k dani. Pokud tedy neplátce začne nabízet přes Airbnb nebo Booking svoji nemovitost k ubytování, tak je mu poskytována těmito osobami neusazenými v tuzemsku služba, kvůli které se stává v souladu s § 6h ZDPH identifikovanou osobou. Jak je všeobecně známo, nemá identifikovaná osoba nárok na odpočet, takže přijetí služby od Airbnb nebo Booking vykáže v daňovém přiznání jen na řádku 5 bez možnosti vykázání nároku na odpočet na řádku 43, čímž jí vznikne povinnost vykázanou