Přemístění obchodního majetku mezi členskými státy Evropské unie z pohledu DPH

Vydáno: 18 minut čtení

Český plátce daně z přidané hodnoty (DPH) může mít kromě české registrace k DPH v rámci Evropské unie (EU) dalších 27 registrací pro účely DPH v jiných členských státech EU. Podle podmínek EU totiž není vždy nezbytné si v jiném členském státě EU zakládat pro výkon podnikání samostatnou entitu, ale lze podnikat v jiném členském státě EU jakožto zahraniční společnost. Analogicky tedy na území České republiky (ČR) mohou působit společnosti založené v jiném členském státě EU. Registrace k DPH však může daňovému subjektu vzniknout z různých důvodů (nejen kvůli založení společnosti v daném státě) a v takovém případě je tento daňový subjekt povinen dodržovat pravidla legislativy daného členského státu EU. V případě, že je jeden daňový subjekt registrován k DPH (nebo mu povinnost registrace k DPH právě vzniká) ve více členských státech EU a přemisťuje svůj obchodní majetek mezi určitými členskými státy EU, tak z hlediska DPH provádí přemístění vlastního majetku, což je za splnění zákonných podmínek plnění osvobozené od DPH s nárokem na odpočet DPH a v dané zemi určení se obvykle samovyměřuje DPH a případně uplatňuje nárok na odpočet DPH. Přemístění vlastního majetku se tedy vykazuje v příslušných přiznáních DPH. Tento článek se zabývá vybranými pravidly pro přemístění vlastního majetku v rámci EU a obsahuje také praktické příklady.

Přemístění obchodního majetku mezi členskými státy Evropské unie z pohledu DPH
Mgr. Ing.
Alena
Dugová
 
Zákonná úprava přemístění z pohledu DPH
Podle § 13 odst. 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se za dodání zboží do jiného členského státu EU považuje také přemístění vlastního obchodního majetku. Podle § 4 odst. 4 písm. c) ZDPH se přitom obchodním majetkem rozumí majetkové hodnoty, které slouží osobě povinné k dani a jsou touto osobou určeny k uskutečňování ekonomických činností.
Plátce DPH tedy vlastní obchodní majetek fakticky přesune z ČR do jiného členského státu EU za účelem uskutečňování ekonomických činností v daném jiném členském státě EU. Přemístění obchodního majetku zahrnuje jak odeslání, tak přepravu majetku plátcem DPH nebo jím zmocněnou třetí osobou. Přemístění zboží z ČR do jiného členského státu EU pro účely jeho podnikání je pak podle § 64 odst. 4 ZDPH osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet DPH, pokud plátce splní několik podmínek, a to že:
k přemístění dochází v rámci podnikání,
plátce DPH prokáže faktické přemístění zboží do jiného členského státu EU,
dané zboží je předmětem daně při pořízení zboží v tomto jiném členském státě EU.
Pokud plátce DPH není v dané zemi EU, kam zboží přemisťuje, registrován k DPH, tak by si měl ověřit, zda mu povinnost registrace pro účely DPH nevzniká právě z titulu přemís