Účtování o rezervách

Vydáno: 17 minut čtení

Rezervy vytváří účetní jednotka v situaci, kdy očekává, že v budoucnu vynaloží jednorázově vyšší náklady nebo bude krýt určité budoucí závazky, rizika či znehodnocení. Účelem tvorby rezervy je vytvořit v průběhu jednoho nebo několika účetních období zdroje na pokrytí těchto budoucích nákladů nebo závazků, jejichž povaha je jasně definována, je znám jejich účel, ale není známa přesná částka nebo okamžik, ke kterému tyto závazky či náklady vzniknou. Z pohledu českého účetnictví jsou rezervy jedním z nástrojů, pomocí nichž lze dosáhnout věrného a poctivého obrazu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Účtování o rezervách
Ing.
Pavlína
Orlová
 
Obecně o rezervách
Rezervy jsou předmětem úpravy následujících právních předpisů:
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“),
vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“),
Českého účetního standardu pro podnikatele č. 004 (dále jen „ČÚS č. 004“),
zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR“),
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Podle § 25 odst. 3 ZÚ jsou účetní jednotky povinny při oceňování k rozvahovému dni zahrnout jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a současně brát v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou účetní jednotce známy do okamžiku sestavení účetní závěrky. Z požadavků tak vyplývá, že výše rezerv k rozvahovému dni musí představovat nejlepší odhad nákladů, které s největší pravděpodobností v budoucnu vzniknou, nebo nejlepší odhad částky, která bude třeba k vypořádání budoucích závazků.
Rezervy jsou zdrojem dočasným. Účtují se na vrub nákladů, čímž snižují výsledek hospodaření běžného účetního období. V okamžiku, kdy nastane určitá hospodářská operace či riziko, na které byla rezerva tvořena, dojde k jejímu čerpání či použití, které se v účetnictví zachytí ve prospěch nákladů. Zůstatky rezerv se převádějí do následujícího účetního období; musí mít pasivní zůstatek (tj. na straně D).
Rezervy podléhají dokladové inventuře. Minimálně k datu účetní závěrky je třeba vytvořené rezervy inventarizovat a ověřovat výši a odůvodněnost jejich tvorby a vykázaného stavu.
<