Některé daňové a právní aspekty podílu na zisku

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na některé aspekty tématu, které bude v tomto období opět velmi aktuální, a to výplaty podílu na zisku. Věnovali bychom se stručně oblasti právní úpravy a zaměřili se zejména na úpravu daňovou.

Některé daňové a právní aspekty podílu na zisku
Ing.
Zdeněk
Morávek,
daňový poradce
 
PODÍL NA ZISKU Z HLEDISKA PRÁVA
Nejdříve se zaměřme stručně na
právní aspekty výplaty podílu na zisku.
Podmínky pro výplatu podílu na zisku stanoví zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Tato úprava, mimo jiné, brání vyvedení nepřiměřené výše majetku společnosti formou podílu na zisku.
První podmínkou výplaty podílu na zisku je schválená účetní závěrka. Jak vyplývá z § 34 odst. 1 ZOK, podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní
korporace
.
Druhá podmínka je upravena v § 40 odst. 1 ZOK. Podle této úpravy obchodní
korporace
nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Tato podmínka se označuje jako test insolvence a je nutné jej provádět jak při rozhodování o rozdělení zisku, tak i před samotnou výplatou podílu na zisku.
Další úprava stanoví podmínky, či přesněji limity částek, které mohou být určeny k rozdělení mezi společníky. V případě s. r. o. je příslušná úprava obsažena v § 161 odst. 4 ZOK a vyplývá z ní, že částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a společenskou smlouvou. Obdobně stanoví úprava v § 350 odst. 2 ZOK také pro a. s. V případě a. s. navíc ještě přibývá další podmínka, podle které společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mez