Rozdíly daňového řešení nájmu hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku

Vydáno: 17 minut čtení

Řešení nájmu je obsaženo v § 2201 až 2331 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ “), přičemž nájem bytu a nájem domu je řešen v § 2235 až 2301 ObčZ , nájem prostoru sloužícího podnikání je řešen v § 2302 až 2315 ObčZ , podnikatelský pronájem věcí movitých je předmětem § 2316 až 2320 ObčZ a nájmem dopravního prostředku se zabývá § 2321 až 2325 ObčZ . V článku si ukážeme rozdíly ve zdanění příjmů z nájmu hmotného majetku, který je zařazen v obchodním majetku a který naopak v hmotném majetku zařazen není.

Rozdíly daňového řešení nájmu hmotného majetku zařazeného a nezařazeného v obchodním majetku
Ing.
Ivan
Macháček
 
Možnosti zdanění příjmů z nájmu
Příjem z nájmu může být u fyzické osoby zdaněn buď jako příjem ze samostatné činnosti dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jako příjem z nájmu dle § 9 ZDP, popřípadě jako ostatní příjem dle § 10 ZDP:
a)
Zdanění příjmů podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP,
pokud jde o
příjem z provozování volné živnosti na základě živnostenského oprávnění „Pronájem a půjčování věcí movitých“.
b)
Zdanění příjmů podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP,
pokud jde o
nájem majetku zařazeného v obchodním majetku –
může jít o nájem jak movitých věcí, tak nájem nemovitých věcí nebo bytů; podmínkou zdanění podle tohoto ustanovení zákona je, že se jedná o majetek zařazený v obchodním majetku poplatníka.
Podle znění § 3 odst. 2 písm. ah) zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, není živností pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pokud však pronajímatel poskytuje spolu s nájmem nemovitých věcí nebo bytů i další služby jako například úklid, poskytování stravy, praní prádla, hlídání objektu apod., je živností poskytování těchto konkrétních služeb.
c)
Zdanění příjmů podle § 9 ZDP,
pokud jde o
nájem nemovitých věcí nebo bytů
a dále pokud jde o
nájem movitých věcí
(kromě příležitostného nájmu movitých věcí)
nezahrnutých do