Otázky a odpovědi: Převod úvěru za osobní automobil

Vydáno: 2 minuty čtení

Účetní jednotka v roce 2015 pořídila osobní vůz, který byl zčásti financován úvěrem. V úvěrové smlouvě byly vyčísleny měsíční splátky úvěru obsahující splátku jistiny, splátku pojistného a úroku z úvěru. Splatnost úvěru byla v roce 2019. Účetní jednotka zaúčtovala na účet 479-Jiné dlouhodobé závazky celkovou jistinu, pojistné a úrok. K 31. 12. vedení účetní jednotky souhlasilo s převodem úvěrové smlouvy na jednatele společnosti. Zároveň rozhodlo vystavit daňový doklad na jednatele za prodaný osobní automobil. Jednatel fakturovanou částku uhradil účetní jednotce. Byla podepsána Smlouva o převzetí dluhu dle § 1888 občanského zákoníku mezi původním dlužníkem (účetní jednotkou) a nový dlužníkem (jednatelem) a věřitelem (úvěrová společnost). Na základě zápisu o změně vlastníka motorového vozidla v Osvědčení o registraci vozidla (TP) byl osobní vůz vyřazen z majetku účetní jednotky, stornovány položky pojistného a úroku (–MD 381 a –D 479). Zůstatek na účtu 479 představující nezaplacené splátky jistiny od doby převzetí úvěru jednatelem do konce doby původní splatnosti úvěru byl odepsán na účet 648-Ostatní provozní výnosy. Od měsíce ledna již účetní jednotka neuhrazovala měsíční splátky úvěru, neboť ty byly již hrazeny jednatelem. Bude částka zaúčtovaná na účtu 648 podléhat dani z příjmů právnických osob či nikoliv?

Otázky a odpovědi: Převod úvěru za osobní automobil
Ing.<