Otázky a odpovědi: Převod úvěru za osobní automobil

Vydáno: 2 minuty čtení

Účetní jednotka v roce 2015 pořídila osobní vůz, který byl zčásti financován úvěrem. V úvěrové smlouvě byly vyčísleny měsíční splátky úvěru obsahující splátku jistiny, splátku pojistného a úroku z úvěru. Splatnost úvěru byla v roce 2019. Účetní jednotka zaúčtovala na účet 479-Jiné dlouhodobé závazky celkovou jistinu, pojistné a úrok. K 31. 12. vedení účetní jednotky souhlasilo s převodem úvěrové smlouvy na jednatele společnosti. Zároveň rozhodlo vystavit daňový doklad na jednatele za prodaný osobní automobil. Jednatel fakturovanou částku uhradil účetní jednotce. Byla podepsána Smlouva o převzetí dluhu dle § 1888 občanského zákoníku mezi původním dlužníkem (účetní jednotkou) a nový dlužníkem (jednatelem) a věřitelem (úvěrová společnost). Na základě zápisu o změně vlastníka motorového vozidla v Osvědčení o registraci vozidla (TP) byl osobní vůz vyřazen z majetku účetní jednotky, stornovány položky pojistného a úroku (–MD 381 a –D 479). Zůstatek na účtu 479 představující nezaplacené splátky jistiny od doby převzetí úvěru jednatelem do konce doby původní splatnosti úvěru byl odepsán na účet 648-Ostatní provozní výnosy. Od měsíce ledna již účetní jednotka neuhrazovala měsíční splátky úvěru, neboť ty byly již hrazeny jednatelem. Bude částka zaúčtovaná na účtu 648 podléhat dani z příjmů právnických osob či nikoliv?

Otázky a odpovědi: Převod úvěru za osobní automobil
Ing.
Ivana
Pilařová
Odpověď
Správný postup účtování úvěru je pouze ve výši jistiny, nikoliv včetně pojištění a úroků. Tyto částky jsou účtovány průběžně až v daných měsících přímo do nákladů. Účtování proti účtu 381 je nadbytečné a spolu se zvýšením hodnoty závazků zatěžuje bilanční sumu. Pokud se nejedná o významné částky, není zkreslení účetní závěrky zásadní. Účet 381 tedy (když už vznikl), bude muset být při prodeji vozu a zúčtování převzetí dluhu znovu použit.
Postup prodeje automobilu a převzetí dluhu je následující:
Doodepsání ZC vozidla: MD 541/D 082
Vyřazení v PC: MD 082/D 022
Prodejní cena vozidla: MD 355/D 641, 343
Převod jistiny úvěru kompenzací s pohledávkou z titulu prodeje vozidla: MD 479/D 355
Hodnota pojistného a úroku: MD 379/D 381 (tato operace standardně nevzniká, neboť se účet 381 standardně nepoužívá)
Vzhledem k tomu, že kupující již uhradil celou hodnotu kupní ceny, je nutné mu vrátit tu část, která odpovídá hodnotě převzatého závazku. Tím dojde ke zrušení závazku na účtu 479 (MD 479/D 221).
Účtování hodnoty závazku do výnosů není správné, takto postupujeme v případě zániku závazkového vztahu. K tomu však nedošlo, proto musí být souvztažnost MD 479/D 648 zrušena.
Po provedení opravy účtování podle výše uvedeného návrhu odpadne důvod dotazu. Dopad do základu daně bude jen ve výši rozdílu účtu 541 a 641.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb., občanský zákoník