Majetek daňově a účetně v roce 2018 z pohledu zemědělských podnikatelů

Vydáno: 17 minut čtení

Cílem článku je upozornit na změny a zrekapitulovat aktuální stav v oblasti dlouhodobého majetku z pohledu praxe zemědělských podnikatelů a související právní úpravy v roce 2018. Začněme nejdříve změnami, které do oblasti majetku přinesly změny provedené v roce 2017. Zákon č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní, významně novelizoval také zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a tím přinesl některé důležité věcné změny i do oblasti majetku a zejména daňových odpisů, které se mohou týkat i praxe zemědělských podnikatelů.

Majetek daňově a účetně v roce 2018 z pohledu zemědělských podnikatelů
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY
První důležitou změnou je úprava daňového režimu odpisování spoluvlastnických podílů. Do účinnosti novely ZDP neobsahoval jednoznačná pravidla pro odpisování spoluvlastnických podílů za situace, že došlo ke změně ve výši spoluvlastnického podílu, tedy např. při nabytí dalšího spoluvlastnického podílu pořízením od jiného spoluvlastníka, nabytím přeměnou, darem, děděním atd. Na základě ustálené praxe platilo, že v případě právnických osob se nově získaná část spoluvlastnického podílu stala součástí hmotného majetku, tedy dosud vlastněné části majetku, takže oba podíly splynuly v jeden celek.
V případě fyzických osob tomu bylo jinak a zvýšení podílu spoluvlastníka na majetku bylo považováno za nový samostatný podíl a bylo u něj postupováno jako u nově nabytého majetku. Současně ale bylo umožněno v případech, kdy ZDP nenařizoval pokračování v odpisování novým vlastníkem, obdobný postup jako v případě právnických osob a splynutí obou podílů v jeden, z pohledu odpisování potom postup podle § 29 odst. 7 ZDP.
Příklad 1
Zemědělský podnikatel pořídil v roce 2012 do spoluvlastnictví se svým otcem, také zemědělským podnikatelem, hospodářskou budovu, kterou využívali k ustájení dobytka. Budovu začali odpisovat, a to tak, že syn začal odpisovat svou ideální polovinu zrychleně a otec zahájil u své ideální poloviny rovnoměrné odpisování. V roce 2016 otec zemřel a v tomto roce bylo ukončeno i dědické řízení s tím, že otcův spoluvlastnický podíl zdědil syn a hospodářskou budovu bude i nadále používat ke svému zemědělskému podnikání.
V tomto případě tedy platilo, že zděděný spoluvlastnický podíl je u syna – zemědělského podnikatele, považován za nový samostatný podíl a v souladu s úpravou § 30 odst. 10 písm. a) ZDP bude podnikatel pokračovat v odpisování započatém původním odpisovatelem. Zemědělský podnikatel tak bude uplatňovat zrychlené daňové odpisy ze své původní poloviny hospodářské budovy a rovnoměrné daňové odpisy ze zděděné poloviny budovy.
Nově je výše uvedená, značně komplikovaná, problematika upravena v § 30c ZDP. Cílem bylo najít pro všechny poplatníky jednotný postup, který zároveň bude v souladu i s účetními postupy. Podle této nové úpravy tak platí, že pokud dojde ke zvýšení spoluvlastnického podílu u poplatníka, slučuje se nově nabývaný spoluvlastnický podíl s dosavadním spoluvlastnickým podílem a poplatník pokračuje ve způsobu odpisování dosavadního hmotného majetku ze změněné vstupní ceny tak, jak upravuje § 29 odst. 7 ZDP.
Součástí nové úpravy je také pravidlo pro případy nabytí dalšího spoluvlastnického podílu způsoby uvedenými v § 30 odst. 10 ZDP (přeměny, vklad, dědění atd.). Pokud dochází ke zvýšení spoluvlastnického podílu způsoby uvedenými v § 30 odst. 10 ZDP, lze odpisy uplatnit jen do výše součtu zůstatkových cen. Do úhrnu zůstatkových cen se přitom nezahrnuje zůstatková cena majetku u spoluvlastnického podílu, který byl vyloučen z odpisování. Cílem této úpravy je umožnit daňově odepsat jenom tu část majetku, která dosud nebyla daňově uplatněna.
Příklad 2
Zemědělský podnikatel pořídil v roce 2012 do spoluvlastnictví se svým otcem, také zemědělským podnikatelem, hospodářskou budovu, kterou využívali k ustájení dobytka. Budovu začali odpisovat, a to tak, že syn začal odpisovat svou ideální polovinu zrychleně a otec zahájil u své ideální poloviny rovnoměrné odpisování. V roce 2017 otec zemřel a v roce 2018 bylo ukončeno dědické řízení s tím, že otcův spoluvlastnický podíl zdědil syn a hospodářskou budovu bude i nadále používat ke svému zemědělskému podnikání.
V souladu s úpravou § 30c ZDP bude postupováno tak, že syn zvýší vstupní cenu svého spoluvlastnického podílu o vstupní cenu spoluvlastnického podílu otce a bude pokračovat v započatém odpisování zrychleným způsobem. Do daňových výdajů může uplatnit daňové odpisy maximálně do výše součtu obou zůstatkových cen, tj. zůstatkové ceny svého původního podílu a zůstatkové ceny zděděného spoluvlastnického podílu.
Zákon o daních z příjmů také obsahuje pravidlo pro případy, kdy nelze určit, který ze spoluvlastnických podílů je dosavadní, což může nastat např. při splynutí právnických osob. Pokud nelze určit, který spoluvlastnický podíl je dosavadní, způsob odpisování si zvolí poplatník jako při pořízení nového majetku. Ovšem i v tomto případě je nutné dodržet výše uvedené pravidlo, že limit pro uplatnění odpisů je daný součtem daňových zůstatkových cen předchozích vlastníků spoluvlastnických podílů.
Podle bodu 11 přechodných ustanovení novely platí, že na zvýšení spoluvlastnického podílu, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. To zejména znamená, že pokud poplatník nabyl spoluvlastnické podíly před 1. 7. 2017 a eviduje je odděleně, nemusí postupovat podle § 30c ZDP a tyto podíly slučovat. Pokud však budou podíly nabyty po 1. 7. 2017, je již postup podle § 30c ZDP povinný.
 
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
Dále je určitě nutné upozornit na
rozšíření možnosti provádět daňový odpis technického zhodnocení
i na jiné subjekty, než jsou nájemci, kteří užívají pronajatý majetek na základě nájemní smlouvy, nebo uživatelé, kteří užívají předmět finančního leasingu. Ostatní uživatelé, kteří užívali majetek na základě jiných smluvních typů, dosud výdaje na vynaložené technické zhodnocení daňově odpisovat nemohli.
Doplnění § 28 odst. 7 ZDP tuto možnost zavádí i na ostatní případy, kdy dochází k přenechání věci k užití jinému, a to za stejných podmínek, za kterých dosud mohl daňové odpisy provádět nájemce nebo uživatel u finančního leasingu. Typicky se bude jednat o případy podnájemní smlouvy nebo smlouvy o služebnosti (dříve smlouva o zřízení věcného břemene), ale i další možné smluvní typy (například smlouva o výpůjčce).
Nově doplněný § 28 odst. 7 ZDP tak stanoví, že u poplatníka, který není nájemcem ani uživatelem a kterému byl přenechán k užívání hmotný majetek, se u technického zhodnocení na tomto hmotném majetku postupuje obdobně jako u technického zhodnocení hrazeného nájemcem. Při ukončení takového užívání nebo zrušení souhlasu s odpisováním se postupuje obdobně jako při ukončení nájmu nebo zrušení souhlasu odpisovatele hmotného majetku s odpisováním nájemcem. Pro účely tohoto ustanovení je poplatník, kterému byl přenechán k užívání hmotný majetek, v postavení nájemce a poplatník, který přenechal k užívání tento majetek, v postavení odpisovatele hmotného majetku.
Nová úprava znamená, že i na tyto případy budou aplikována stejná pravidla a principy jako v ostatních případech, tj.:
technické zhodnocení hradí poplatník, který má právo k užívání hmotného majetku, na kterém bylo technické zhodnocení provedeno,
technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cenu u vlastníka,
odpisování technického zhodnocení je umožněno písemným souhlasem vlastníka, přičemž vlastníkem je v této souvislosti myšlen poplatník, který přenechal k užívání tento majetek, jak vyplývá z poslední věty § 28 odst. 7 ZDP, technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny jako zhodnocovaný majetek.
Jedná se tedy o podmínky, které jsou vymezeny v § 28 odst. 3 ZDP.
Při ukončení takového užívání nebo zrušení souhlasu s odpisováním se postupuje obdobně jako při ukončení nájmu nebo zrušení souhlasu odpisovatele hmotného majetku s odpisováním nájemcem, což má dopad zejména na ocenění nepeněžního příjmu, který z tohoto titulu vzniká.
K uvedené změně bylo přijato speciální přechodné ustanovení, podle kterého § 28 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cenu technického zhodnocení dokončeného na stejném hmotném majetku a uvedeného do stavu způsobilého obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Příklad 3
Zemědělský podnikatel užívá jako podnájemce na základě příslušné smlouvy skladovací prostory, na kterých se souhlasem vlastníka (nájemce) provedl dvakrát technické zhodnocení. V prvním případě se jednalo o technické zhodnocení v částce 250 000 Kč, technické zhodnocení bylo dokončeno v roce 2016, ve druhém případě se jednalo o technické zhodnocení v částce 300 000 Kč, které bylo dokončeno v roce 2018.
Na první případ technického zhodnocení se v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 170/2017 Sb. nová úprava nevztahuje, toto technické zhodnocení bude zemědělský podnikatel jako podnájemce evidovat jako jiný majetek, který ale nemůže daňově odpisovat.
V případě druhého technického zhodnocení je již možné novou úpravu v § 28 odst. 7 ZDP aplikovat, pokud jsou splněny všechny uvedené podmínky, tedy úhrada zemědělským podnikatelem jako podnájemcem, písemný souhlas vlastníka (nájemce), nezvýšení vstupní ceny u vlastníka. Technické zhodnocení bude zařazeno do stejné odpisové skupiny jako stavba skladu a zemědělský podnikatel jako podnájemce může zahájit daňové odpisování.
 
OCENĚNÍ NOVÉHO STAVEBNÍHO DÍLA
Dále k nové úpravě v dani z příjmů ještě upozorněme na úpravu v § 29 odst. 1 ZDP, kde byla doplněna
úprava ocenění nového stavebního díla
při současné likvidaci původního stavebního díla. Jak vyplývá z úpravy v § 24 odst. 2 písm. b) ZDP, daňovou zůstatkovou cenu nebo její část nelze uplatnit jako daňový náklad v případě, kdy je stavební dílo (dům, budova, stavba) likvidováno zcela nebo zčásti v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením. Zákon o daních z příjmů ovšem dostatečně neupravoval, jakým způsobem by měla být stanovena vstupní cena nového hmotného majetku a jakým způsobem by měla být v ceně nového majetku zohledněna zůstatková cena majetku likvidovaného. Mohla také vznikat pochybnost, jaká zůstatková cena, zda daňová či účetní, by měla být zohledněna v ceně nového hmotného majetku. Z těchto důvodů byla do § 29 odst. 1 ZDP doplněna úprava, podle které v případě stavebního díla odpisovaného podle ZDP, které je likvidováno v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením, je součástí vstupní ceny nového stavebního díla daňová zůstatková cena likvidovaného stavebního díla namísto zůstatkové ceny likvidovaného stavebního díla podle právních předpisů upravujících účetnictví. Tím by pochybnosti měly být odstraněny a mělo by být zajištěno, že do ocenění nového stavebního díla pro účely uplatnění daňových odpisů bude vždy vstupovat daňová zůstatková cena likvidovaného stavebního díla.
Současně je ale nutné upozornit, že touto úpravou bude od počátku vznikat rozdíl mezi účetním oceněním tohoto majetku a vstupní cenou pro daňové účely.
K tomuto doplnění ustanovení § 29 odst. 1 ZDP, které se týká ocenění nového stavebního díla za současné likvidace původního stavebního díla nebo jeho části, zákon č. 170/2017 Sb. neobsahuje speciální přechodné ustanovení (bod 19 přechodných ustanovení dopadá na jinou úpravu v § 29 odst. 1 ZDP). Proto se změna promítne až pro stavební díla uvedená do užívání ve zdaňovacím období započatém po 1. 7. 2017.
Příklad 4
Zemědělský podnikatel se rozhodl zlikvidovat již nevyhovující stavbu stájí a na jejich místě postavit stáje nové. Předpokládejme, že účetní zůstatková hodnota těchto stájí činí 420 000 Kč a daňová zůstatková hodnota 250 000 Kč. Náklady spojené s demolicí a likvidací stavby činí 800 000 Kč.
Do účetního ocenění nové stavby stájí tak bude zahrnuta částka 1 220 000 Kč (demolice 800 000 Kč + 420 000 Kč zůstatková hodnota), do daňové vstupní ceny ale bude zahrnuta částka 1 050 000 Kč (demolice 800 000 Kč + 250 000 Kč zůstatková cena). Je tedy zřejmé, že se od počátku budou lišit účetní pořizovací hodnota a daňová vstupní cena.
 
PĚSTITELSKÉ CELKY TRVALÝCH POROSTŮ
Problematice zemědělství je blízká kategorie pěstitelských celků trvalých porostů a dospělých zvířat a jejich skupin, proto zrekapitulujme pravidla pro odpisování tohoto majetku. Pěstitelské celky trvalých porostů jsou hmotným majetkem podle § 26 odst. 2 písm. d) ZDP a dospělá zvířata a jejich skupiny podle § 26 odst. 2 písm. e) ZDP.
Co se týká
pěstitelských celků trvalých porostů,
aby se jednalo o hmotný majetek, musí se jednat o pěstitelské celky s dobou plodnosti delší než tři roky, kterými se rozumějí:
ovocné stromy vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů na 1 ha,
ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha v hustotě nejméně 1 000 keřů na 1 ha,
chmelnice a vinice bez dalších podmínek.
Pokud je toto splněno, jedná se o hmotný majetek bez ohledu na vstupní cenu, případně jiné další podmínky. Než tyto pěstitelské celky dosáhnou plodonosného stáří, představují majetek vyloučený z odpisování, jak vyplývá z § 27 písm. b) ZDP. Pokyn GFŘ D-22 k tomu uvádí, že pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky jsou hmotným majetkem vyloučeným z odpisování do konce zdaňovacího období předcházejícího zdaňovacímu období, ve kterém dosáhly plodonosného stáří. Pro určení plodonosného stáří, které není upraveno právním předpisem, je rozhodující vnitřní směrnice vycházející z platných agrotechnických lhůt.
Příklad 5
Chmelnice dosáhne plodonosného stáří v průběhu zdaňovacího období roku 2018.
Z toho tedy vyplývá, že chmelnice je hmotným majetkem vyloučeným z odpisování do konce roku 2017, od zdaňovacího období 2018 se jedná o hmotný majetek odpisovaný ve 3. odpisové skupině.
Určení plodonosného stáří musí být stanoveno na základě celé řady souvisejících faktorů, jako jsou druh, odrůda, půdní a klimatické podmínky, typ výsadby, pěstitelská technologie atd. Musí být tedy stanoven počátek a konec plodnosti. Pokud by byl trvalý porost zlikvidován před uplynutím stanovené doby plodnosti, je možné zůstatkovou cenu uplatnit jako daňový výdaj na základě § 24 odst. 2 písm. b) bodu 1 ZDP.
Pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky jsou potom zařazeny do 3. odpisové skupiny, jedná se o položku 3-44, doba odpisování tak činí 10 let.
Příklad 6
Zemědělský podnikatel zakoupil pozemek, na kterém se nachází ovocný sad s broskvoněmi. Ovocný sad splňuje podmínky pro zařazení do kategorie pěstitelských celků trvalých porostů, jedná se tedy o souvislý pozemek o výměře větší než 0,25 hektaru a hustota strojů je nejméně 90 stromů na hektar. Celková kupní cena za pozemek činí 2 550 000 Kč, z toho 580 000 Kč připadá na samotný pozemek a 1 970 000 Kč na ovocný sad.
Ovocný sad se vstupní cenou 1 970 000 Kč tak bude pěstitelský celek trvalých porostů a bude zařazen do 3. odpisové skupiny a odpisován po dobu 10 let.
 
DOSPĚLÁ ZVÍŘATA
Další kategorií jsou
dospělá zvířata a jejich skupiny.
V tomto případě ZDP odkazuje na účetní předpisy, z § 7 odst. 5 prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“), potom vyplývá, že tato položka obsahuje dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Zákon o daních z příjmů k tomu stanoví podmínku, že vstupní cena musí být vyšší než 40 000 Kč. Jedná se zejména o základní stáda a hejna zvířat, která jsou určena k plemenitbě a k ostatnímu hospodářskému využití, a o zvířata tažná.
Zvířata jsou zařazena do 1. odpisové skupiny, s výjimkou koní, kteří jsou součástí 2. odpisové skupiny. Pokud by byla pořízena i jiná zvířata, která nejsou výslovně v příloze č. 1 ZDP uvedena (např. mufloni, daňci, pštrosi), potom budou v souladu s § 30 odst. 1 ZDP zařazena do 2. odpisové skupiny. Způsob odpisování potom blíže stanoví pokyn GFŘ D-22 s tím, že odpisy se stanoví buď jednotlivě za každé zvíře při individuální evidenci zvířat, nebo skupinově podle jednotlivých druhů zvířat při skupinové evidenci zvířat (neplatí pro tažná zvířata, dostihové a plemenné koně, tato zvířata musí být vždy evidována individuálně). V případě individuální evidence zvířat je vstupní cenou buď průměrná účetní cena za jeden kus, nebo cena stanovená poplatníkem ve vztahu k plemenné hodnotě, popřípadě ke stáří zvířete, a to v rámci celkové účetní hodnoty stáda. V případě skupinové evidence zvířat je vstupní cenou při zahájení odpisování úhrn pořizovacích cen jednotlivých druhů zvířat zjištěný z účetnictví k poslednímu dni předcházejícího zdaňovacího období (případně k datu zahájení činnosti). Pokyn GFŘ D-22 současně stanoví, že při skupinovém odpisování lze odpisovat pouze rovnoměrně, a to pouze bez navýšení odpisů v prvním roce odpisování. Konkrétní postup odpisování pro skupinovou evidenci zvířat je v tomto pokynu také obsažen, ale jedná se pouze o jednu z možností, jak může poplatník postupovat. Pokud ale poplatník použije jiný způsob výpočtu odpisů zvířat ve skupině, je povinen prokázat, že vypočtené odpisy za skupinu odpovídají úhrnu individuálních odpisů za tato zvířata.
V případě mladých zvířat je potom rozhodující, zda se jedná o poplatníka, který vede daňovou evidenci nebo účetnictví. Pokud se jedná o poplatníka vedoucího daňovou evidenci, budou výdaje na tato zvířata uplatněna v daňových výdajích v okamžiku jejich úhrady a i po dosažení dospělosti zůstávají součástí zásob a nedochází ke změně dříve uplatněných výdajů.
V případě poplatníka, který vede účetnictví, jsou mladá zvířata zaúčtována do zásob a po dosažení dospělosti dochází k přeúčtování na dlouhodobý hmotný majetek. Následně je potom zahájeno daňové odpisování.
 
ZMĚNY V ÚČETNÍ OBLASTI
Na závěr ještě stručně ke změnám v účetní oblasti. Vyhláškou č. 441/2017 Sb. se s účinností od 1. 1. 2018 mění vyhláška č. 500/2002 Sb. Tato novela ale žádné zásadní změny v účetním pojetí dlouhodobého majetku nepřinesla. Došlo pouze k určitým změnám v oblasti dlouhodobého nehmotného majetku, ale praxe zemědělských podnikatelů by se to nemělo nijak dotknout. Konkrétně dochází ke zpřesnění způsobu stanovení náhradní doby odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje za předpokladu, že nelze spolehlivě odhadnout jejich dobu použitelnosti, a dále dochází ke zrušení vykazování nehmotných výsledků výzkumu v rámci dlouhodobého nehmotného majetku. Lze tedy konstatovat, že z pohledu zemědělských podnikatelů a oblasti dlouhodobého majetku je situace obdobná jako v roce 2017 a k žádným zásadním změnám nedošlo.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2018.