Majetek daňově a účetně v roce 2018 z pohledu zemědělských podnikatelů

Vydáno: 17 minut čtení

Cílem článku je upozornit na změny a zrekapitulovat aktuální stav v oblasti dlouhodobého majetku z pohledu praxe zemědělských podnikatelů a související právní úpravy v roce 2018. Začněme nejdříve změnami, které do oblasti majetku přinesly změny provedené v roce 2017. Zákon č. 170/2017 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní, významně novelizoval také zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a tím přinesl některé důležité věcné změny i do oblasti majetku a zejména daňových odpisů, které se mohou týkat i praxe zemědělských podnikatelů.

Majetek daňově a účetně v roce 2018 z pohledu zemědělských podnikatelů
Ing.
Zdeněk
Morávek
 
SPOLUVLASTNICKÉ PODÍLY
První důležitou změnou je úprava daňového režimu odpisování spoluvlastnických podílů. Do účinnosti novely ZDP neobsahoval jednoznačná pravidla pro odpisování spoluvlastnických podílů za situace, že došlo ke změně ve výši spoluvlastnického podílu, tedy např. při nabytí dalšího spoluvlastnického podílu pořízením od jiného spoluvlastníka, nabytím přeměnou, darem, děděním atd. Na základě ustálené praxe platilo, že v případě právnických osob se nově získaná část spoluvlastnického podílu stala součástí hmotného majetku, tedy dosud vlastněné části majetku, takže oba podíly splynuly v jeden celek.
V případě fyzických osob tomu bylo jinak a zvýšení podílu spoluvlastníka na majetku bylo považováno za nový samostatný podíl a bylo u něj postupováno jako u nově nabytého majetku. Současně ale bylo umožněno v případech, kdy ZDP nenařizoval pokračování v odpisování novým vlastníkem, obdobný postup jako v případě právnických osob a splynutí obou podílů v jeden, z pohledu odpisování potom postup podle § 29 odst. 7 ZDP.
Příklad 1
Zemědělský podnikatel pořídil v roce 2012 do spoluvlastnictví se svým otcem, také zemědělským podnikatelem, hospodářskou budovu, kterou využívali k ustájení dobytka. Budovu začali odpisovat, a to tak, že syn začal odpisovat svou ideální polovinu zrychleně a otec zahájil u své ideální poloviny rovnoměrné odpisování. V roce 2016 otec zemřel a v tomto roce bylo ukončeno i dědické řízení s tím, že otcův spoluvlastnický podíl zdědil syn a hospodářskou budovu bude i nadále používat ke svému zemědělskému podnikání.
V tomto případě tedy platilo, že zděděný spoluvlastnický podíl je u syna – zemědělského podnikatele, považován za nový samostatný podíl a v souladu s úpravou § 30 odst. 10 písm. a) ZDP bude podnikatel pokračovat v